Základní informace o doktorském studiu

Smyslem doktorského studia je výchova k samostatné vědecké práci a získání tomu odpovídající kvalifikace. Absolventům je udělován akademický titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem). Základní informace pro studenty doktorských studijních programů jsou uvedeny v tomto manuálu.

Studium na 2. LF UK se řídí zákonem č. 111/1998 o vysokých školách, Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy (dále SZŘ) a Opatřením děkana č. 15/2019.

 • Uchazeč se stává studentem dnem zápisu do studia.
 • Od akademického roku 2020/2021 se ruší vydávání fakultních kupónů
 • Zápis se v doktorském studiu uskutečňuje pouze v 1. ročníku, tzn. že studenti 2. a vyšších ročníků se již nezapisují.
 • Student je povinen udržovat osobní údaje v SIS aktuální a platné (adresa, telefon, e-mail, bankovní údaje atd.).
 • Standardní doba studia studijního programu trvá tři nebo čtyři roky podle akreditace příslušného programu. Maximální doba studia je od akademického roku 2017/2018 osm let. U studentů, kteří byli přijati ke studiu nejpozději v akademickém roce 2016/2017, je maximální standardní doba studia tohoto studijního programu navýšená o pět let a počítá se od prvního dne akademického roku, do něhož se uchazeč zapsal.
 • Studium se uskutečňuje v prezenční nebo kombinované formě. Při prezenčním studiu se doktorand plně účastní práce na školicím pracovišti. Během studia využívá všech sociálních výhod a práv řádného studenta UK. Při kombinovaném studiu je doktorand zpravidla v řádném pracovním poměru a nemá nárok na výhody, které poskytuje VŠ prezenčním studentům, např. stipendium, ubytování na koleji, sleva na stravném v menze apod.
 • Studentům v prezenční formě studia je po standardní dobu studia vypláceno doktorandské stipendium.
 • Doktorand je student se všemi právy a povinnostmi z toho plynoucími. Doktorand studuje, pracuje na svém výzkumném projektu, publikuje, podílí se na výuce, na výzkumných projektech svého školitele i celého pracoviště, porad, seminářů apod.
 • Studium probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele a zpravidla za účasti konzultanta.
 • Obsahem individuálního studijního plánu je zejména výčet studijních povinností, vědeckých, výzkumných nebo dalších tvůrčích povinností a dále plánovaných či doporučených zahraničních pobytů nebo jiných stáží anebo pedagogických aktivit.
 • Plnění individuálního studijního plánu podléhá pravidelnému, nejdéle však ročnímu hodnocení, které spolu s řádným odůvodněním předkládá školitel a následně projednává a schvaluje oborová rada.
 • Studium se nečlení do jednotlivých úseků studia a neuskutečňuje se podle kreditního systému.
 • Děkan na žádost studenta doktorského studijního programu studium přeruší, doba přerušení se však započítává do maximální doby studia.
 • Výsledky zkoušek jsou klasifikovány známkami „prospěl/a“ a „neprospěl/a“.
 • Student může konat kontrolu studia předmětu nejvýše dvakrát, tedy má právo na jeden opravný termín.
 • Studium sleduje a hodnotí oborová rada.

Bližší informace o studiu v doktorských studijních programech naleznete na webových stránkách UK

Individuální studijní plán (ISP)

Studium probíhá podle individuálního studijního plánu (dále ISP), který schvaluje oborová rada (dále OR). Pro každý obor jsou stanoveny obecné požadavky (splnění předmětů, složení jazykové zkoušky, absolvování stáží, charakter a počet publikací atd.), které jsou součástí každého ISP. Student je povinen ve spolupráci se školitelem v SIS v modulu Individuální studijní plán Ph.D. vytvořit svůj ISP. K přihlášení do SIS potřebujete Průkaz UK, který si vyzvednete v Informačním a poradenském centru UK. Více informací o výdeji průkazů naleznete zde. Po vložení odešlete svůj ISP školiteli (opět pouze v SIS), který jej po schválení odešle oborové radě. Ve stejné aplikaci probíhá po skončení každého akademického roku hodnocení, kdy je zároveň možno studijní plán modifikovat dle aktuálních potřeb.

Před vytvořením ISP je nezbytné, aby školitel vypsal téma disertační práce v SIS a přidělil práci studentovi.

Student ve spolupráci se svým školitelem v rámci přípravy ISP:

 • Konkretizují obsah (předměty, semináře, kurzy atd.), který je stanoven požadavky jednotlivých OR
 • Naplánují plnění všech povinností do jednotlivých ročníků
 • Uvedou předpokládaný postup řešení disertační práce

Projekt disertace by měl obsahovat tyto body:

 • Formulování problému a vymezení tématu
 • Přehled literatury
 • Cíle práce, vědecké otázky, hypotézy
 • Metodologie
 • Výzkumný soubor (zdroj dat)
 • Výzkumné metody
 • Organizace sběru
 • Zpracování dat
 • Předpokládané využití výsledků
 • Časový harmonogram
 • Použitá literatura
 • Nedílnou součástí studijního plánu u prezenčních doktorandů podle požadavku UK je pobyt na zahraničním pracovišti v daném oboru. Doporučená minimální délka pobytu je tři měsíce.

Školitel schválí navržený ISP a postoupí oborové radě k posouzení a schválení.

Studijní plány se vyplňují pouze elektronicky v SIS v termínech stanovených harmonogramem příslušného akademického roku. 

Student si volí předměty po konzultaci se svým školitelem z nabídky přednášek pro doktorské studium, popř. z doporučených přednášek určených pro magisterské studium; může si rovněž zapsat i přednášky nabízené jinou fakultou UK nebo vysokou školou. Studijní plán zahrnuje také státní doktorskou zkoušku (D0400001) a obhajobu disertační práce (D0400002), včetně uvedení akademického roku plánovaného vykonání.

Do ISP je třeba zapsat zkoušku z angličtiny (D0400003), která je povinná pro všechny studenty DSP na 2. LF UK. Informace o jazykové zkoušce jsou k dispozici na webových stránkách Ústavu jazyků 2. LF UK.

Nedílnou součástí ISP každého doktoranda musí být také Zahraniční stáž (DS025) a také Vědecká konference 2. LF UK (DS002), která je pořádána každý rok v dubnu. 

Na tomto odkazu je k dispozici přehled přednášek, kurzů a seminářů pořádaných v rámci sdružení doktorských studijních programů v biomedicíně.

V rámci každoročního hodnocení doktorand aktualizuje plnění povinností plánu. Mnoho z nich je provázáno s informacemi v SIS (předměty), případně importováno do SIS z externích databází (publikace, stáže, granty). Zároveň se vždy vyplňuje postup při řešení disertační práce, případně je původně plánovaný postup korigován podle aktuálních vědeckých výsledků. Vzhledem k tomu, že v akreditacích studijních programů je přesně stanoveno, co všechno má student v rámci svého studia splnit, není třeba dopředu zadávat jiné typy povinností než předměty. Publikace, konference, stáže atd. si tedy student doplní po jejich splnění v rámci přípravy podkladů pro roční hodnocení (pokud v již nejsou v SIS zaevidovány).

Zápis předmětů do SIS

Elektronický zápis na zkoušky či předměty přes SIS není pro doktorandy na 2. LF UK vůbec povolen a zatím se vůbec nepočítá s jeho aktivací. V praxi to tedy bude fungovat tak, že pokud se student bude chtít přihlásit na nějaký kurz či zkoušku, je třeba, aby toto nejprve nahlásil studijní referentce. Ta mu jej zapíše přes program „Student“ a poté se automaticky zobrazí v SIS. V tuto chvíli je již student přihlášen.
Po absolvování příslušného kurzu studentovi pedagogové zapíší výsledek pouze do indexu. Proto je nutné po zapsání výsledku předložit index referentce (stačí e-mailem zaslat sken), aby výsledek zapsala do programu „Student“. Odtud se „překlopí“ automaticky do SIS. Studenti pak v rámci ročního hodnocení, které probíhá každý rok, záznamy ze SIS a ISP spárují. Tzn. že předměty, které jsou ukončené zkouškou (vč. státní doktorské zkoušky) či zápočtem a jsou zapsány referentkami v programu „Student“, budou mít svůj protějšek v předmětech zadaných v SIS a po jejich splnění je bude možno „spárovat“ v rámci ročního hodnocení. Jsou to především předměty, které se již vyskytují v SIS a mají přidělený kód. Kódy předmětů na 2. LF určených primárně pro doktorandy začínají písmenem „D“, na 1. LF „B“, na 3. LF „C“, na PřF„M“ a na FTVS „P“.
Speciální předmět či obdobná povinnost, která není v nabídce SIS (např. předměty vyučované mimo UK, speciální kurzy zakončené získáním osvědčení), budou referentkou zapsány až po dodání potvrzení o splnění. Prosíme o dodání dalších podrobností k tomuto typu předmětu, a to: přesný název předmětu, název předmětu v angličtině, kód předmětu (existuje-li a znáte-li ho), jazyk výuky, vysoká škola, fakulta a garantující pracoviště, vyučující nebo zkoušející předmětu (je-li znám), semestr výuky (je-li znám), způsob examinace (zápočet/zkouška).
Zapsané předměty nalezne student v SIS na hlavním menu pod ikonkou „Výsledky zkoušek – prohlížení“. Když zadá předměty, které jsou zde uvedené, pod stejnými kódy také do hodnocení, párování bude fungovat – zobrazí se hlášení „dle SIS splnil“. Je ovšem třeba pečlivě dbát na to, aby byly předměty do hodnocení zadávány se správnými kódy, tedy s těmi, které vám zapsala do SIS referentka. Jinak se předměty nespárují. Párování funguje i u publikací, které musí mít student evidované v OBD.

Zkouška z angličtiny

Zkouška z anglického jazyka (D0400003) je povinná pro všechny studenty DSP na 2. LF UK. Pokud student zkoušku již absolvoval a má certifikát, musí požádat o jeho uznání. V takovém případě nebude muset ústní zkoušku na Ústavu jazyků 2. LF UK konat. Podmínky pro složení zkoušky z anglického jazyka, uznání certifikátu o vykonání jazykové zkoušky, nabídku jazykových kursů a další informace naleznete na webu Ústavu jazyků. Po vykonání či uznání jazykové zkoušky bude studentovi na Ústavu jazyků zkouška zapsána do indexu. S indexem se student dostaví na Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí 2. LF UK a referentka mu zkoušku zapíše do SIS.

Vědecká konference 2. LF UK

Aktivní účast na Vědecké konferenci (DS002), kterou každý rok pořádá 2. LF UK, je povinná pro všechny doktorandy 3. a vyšších ročníků, pokud se již nezúčastnili v předchozím akademickém roce. V praxi to tedy znamená, že od 3. ročníku mají doktorandi povinnost prezentovat výsledky svého bádání na konferenci každé dva roky (ve 3., 5. a 7. ročníku studia). Takže když se doktorand aktivně účastnil např. v roce 2018, musí prezentovat v roce 2020 znovu. Není to tak, že stačí prezentovat jednou za celé studium, a student má splněno. Pokud se student nemůže ze závažných důvodů konference zúčastnit (plánovaná operace, porod, zahraniční stáž aj.), je nutné podat žádost prostřednictvím e-mailu proděkance pro doktorské studium. Žádost je třeba řádně zdůvodnit a doložit důvody, které studentovi v neúčasti na konferenci brání.

Přerušení studia

Přerušení studia upravuje čl. 6 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy.

O přerušení studia je třeba požádat písemně, v žádosti (formulář „Žádost o přerušení studia“) musí být uveden důvod přerušení, vyjádření školitele a datum ukončení přerušení. V případě, že datum ukončení studentem uvedeno není, studium bude přerušeno do konce maximální doby studia.

Žádost lze doručit osobně v úředních hodinách nebo zaslat poštou na adresu Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí.

Studium lze přerušit nejméně na dobu jednoho semestru. Studium může být přerušeno opakovaně. Po dobu přerušení studia není osoba studentem.

Přerušení je zahájeno dnem nabytí právní moci rozhodnutí o přerušení studia nebo pozdějším dnem, který je v rozhodnutí uveden. K nabytí právní moci dochází 30 dnů od doručení rozhodnutí adresátovi; tedy v případě, že student požaduje přerušení od konkrétního data, je třeba, aby svou žádost o přerušení podal minimálně 2 měsíce před tímto datem.

Ukončením přerušení vzniká právo na opětovný zápis do studia v termínu stanoveném v rozhodnut í o přerušení. Pokud se osoba k zápisu nedostaví ani v náhradním termínu zápisu zpřístupněném v SIS, studium bude ukončeno ke dni náhradního termínu zápisu (odst. 14 čl. 6 Studijního a zkušebního řádu UK).

V případě, že studium bylo přerušeno do maximální doby studia a osoba poté chce přerušení ukončit a pokračovat ve studiu, je třeba podat žádost o ukončení přerušení studia. Děkan přerušení studia ukončí rozhodnutím, v němž stanoví datum opětovného zápisu. Přerušení studia se ukončuje dnem nabytí právní moci rozhodnutí o ukončení přerušení studia nebo pozdějším dnem, který je v jeho výrokové části uveden.

V případě přerušení studia z důvodu těhotenství, porodu či rodičovství nebo v souvislosti s převzetím dítěte do péče nahrazující péči rodičů nebo z důvodu velmi vážného zdravotního důvodu se doba přerušení studia nezapočítává do celkové doby přerušení studia ani do maximální doby studia. Přerušení studia z jiného důvodu se do maximální doby studia započítává.

Přerušení studia z důvodu těhotenství, porodu či rodičovství

Samotná evidence doby rodičovství neznamená automatické přerušení studia. Hodláte-li studium v evidované době rodičovství přerušit, je nutné podat také žádost o přerušení (viz formulář Oznámení o těhotenství/narození dítěte/převzetí dítěte do péče). Evidovaná doba rodičovství je 8 týdnů před plánovaným datem porodu do tří let věku dítěte u matky, u otce je to od data narození dítěte do věku tří let.

Zákon o vysokých školách ukládá vysokým školám povinnost činit vhodná opatření pro studium rodičů a osob, které převzaly dítě do péče, a to po dobu, po kterou by jinak trvala jejich mateřská či rodičovská dovolená (uznaná doba rodičovství), a nerozlišuje, zda jde o matku či otce dítěte, oba mají stejná práva.

Těhotenství a předpokládaný termín porodu se dokládá kopií těhotenské průkazky. Do 6 týdnů po předpokládaném termínu porodu dítěte je nutné dodat na studijní oddělení fakulty ověřený rodný list dítěte. Narození dítěte se dokládá ověřenou kopií rodného listu. Převzetí dítěte do péče se dokládá ověřenou kopií příslušného rozhodnutí.

Roční hodnocení ISP

Povinností studenta je pravidelně (jednou ročně) v každém roce studia vložit elektronicky do modulu SIS hodnocení svého studia za daný akademický rok a odeslat jej školiteli. K hodnocení se vyjadřuje školitel a poté oborová rada doktorského studijního programu. Roční hodnocení se již neodevzdává v písemné podobě, odevzdání probíhá pouze elektronicky. Povinnosti ISP musí být pro každý akademický rok konkrétní a kontrolovatelné. Je nezbytně nutné, aby student doplnil veškeré údaje ohledně svého studia (tj. všechny rubriky, zejména: disertační práce a postup při přípravě práce, průběh studia a přehled povinností), včetně anotace projektu jako přílohy. Hodnocení musí vyplnit všichni studenti, kteří v daném akademickém roce odstudovali alespoň jeden den, tedy i ti, kteří mají přerušené studium nebo budou v září obhajovat. Hodnocení se netýká jen těch studentů, kteří měli studium přerušené celý akademický rok.

Doporučujeme, aby z každé aktualizace ISP bylo zřejmé, které konkrétní povinnosti plánu jsou předepsány pro konkrétní akademický rok. U nesplněných povinností musí být uvedeno zdůvodnění. Jestliže máte splněny všechny povinnosti včetně SDZ, podrobně rozepište konkrétní aktivity plánované na další AR v rámci přípravy disertační práce, příp. publikací, aby byl podklad pro další roční hodnocení. K tomu, abyste mohli založit roční hodnocení a párovat předměty, je třeba dodat referentkám na Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí podklady o splněných povinnostech (kopie či sken indexu, popř. certifikát o absolvování kursů).

Roční hodnocení musí obsahovat:

● Vyplnění záznamů o publikační činnosti v OBD – týká se zejména vědeckých publikací

● Doplnění stáží do SIS v případě, že tam dosud nejsou zaneseny - týká se zejména stáží delších než 30 dní, které jsou zohledňovány při hodnocení doktorandů, studijních programů i fakulty. Doktorandi zadají stáž v aplikaci Evidence stáží v SIS a po schválení stáže školitelem bude splnění povinnosti zaznamenáno do výkazu o studiu v SIS referentkou

● Doplnění nových studijních povinností souvisejících s přípravou k SDZ nebo zpracováním disertace (příp. zdůvodněná žádost o vyjmutí z plánu dříve zapsaných povinností) po dohodě se školitelem, zápis předmětů včetně SDZ

● Komentáře k dříve i aktuálně zapsaným povinnostem a k postupu v přípravě disertační práce

● Párování zapsaných povinností se splněnými předměty v SIS; výsledky musí být zapsány u předmětu v SIS referentkou

● Párování publikací se záznamy evidovanými v OBD – v případě, že dosud publikace v OBD není, vložte nejdříve záznam do OBD a následně v ročním hodnocení záznamy pouze spárujete

● Možnost vložení souborů s publikacemi, resp. postery či abstrakty z konferencí

● Párování grantů s evidovanými záznamy v příslušných databázích

● Doplnění pedagogické aktivity související s přípravou k doktorské zkoušce nebo zpracováním disertace (zejména pomocí párování s údaji uvedenými v SIS)

● Párování stáží se záznamy evidovanými v SIS v aplikaci Evidence stáží

● Vyplnění závěrečného shrnutí plnění ISP za příslušný akademický rok

● Předání připravených podkladů školiteli

Během vytváření ročního hodnocení doporučujeme aktivní spolupráci při vkládání a editaci dat se školiteli. Upozorňujeme na skutečnost, že po odeslání hodnocení školiteli nebude už možné hodnocení dále editovat, tzn. že již nebude možné dodatečně cokoliv vyplnit, upravit či odeslat.

Stipendia

Doktorandské stipendium se vyplácí studentům v prezenční formě studia, kteří splnili předepsané podmínky pro jeho přiznání. Vyplácí se zpětně za uplynulý měsíc na bankovní účet studenta. Výplatní termín je 14. den v měsíci. Student je povinen zadat číslo bankovního účtu do SIS (v sekci osobní údaje), jinak mu nemůže být stipendium vyplaceno a blokuje výplatu ostatním.

Výplata stipendií se řídí následujícími předpisy:

Doktorandské stipendium se vyplácí automaticky, student o něj tedy nežádá. O stipendium za vynikající studijní výsledky student rovněž nežádá. Po vykonání SDZ se stipendium navyšuje automaticky, není tedy třeba podávat žádost. O přiznání ostatních stipendií dle Stipendijního řádu UK a Pravidel pro přiznávání stipendií na 2. LF UK může student požádat děkana fakulty písemnou žádostí. Tuto žádost je třeba doložit v souladu s Opatřením děkana č. 6/2018 čl. 4 (viz formulář Žádost o přiznání/zvýšení stipendia). 

Stipendijní agendu zajišťuje vedoucí oddělení PhDr. Marta Hrušková.

Stipendium na podporu ubytování a sociální stipendium

Informace o ubytovacích a sociálních stipendiích naleznete na stránkách UK v sekci stipendia a poplatky.

Veškeré informace o stipendiích na UK naleznete zde.

Promoce, diplomy a dodatky k diplomům

Promoce absolventů doktorských studijních programů jsou ovlivněny počtem absolventů a uskutečňují se jak samostatně po fakultách, tak společně pro více fakult. Společné promoce zajišťuje Odbor pro studium a záležitosti studentů RUK (oddělení doktorského studia) na základě podkladů fakult a uskutečňují se dvakrát ročně – v květnu a listopadu. Samostatné promoce zajišťuje příslušná fakulta podle počtu absolventů jedenkrát nebo dvakrát ročně.

Informace o průběhu slavnostního předávání doktorských diplomů obdrží absolvent včas písemnou formou e-mailem z Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí. 

Dodatek k diplomu (Diploma Supplement) je vydáván v souladu s § 57 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a Opatřením rektora č. 34/2019, centrálně jako jednotný výstup z Informačního systému UK. Byl sestaven podle modelu vytvořeného Evropskou komisí, Evropskou radou a organizacemi UNESCO/CEPES a na základě praktických zkušeností získaných z doporučení vysokých škol, které se tvorbou dodatku zabývají již několik let. Popisuje podstatu, úroveň, obsah, souvislosti a postavení typu studia, která byla úspěšně absolvována a jejichž výsledkem bylo získání kvalifikace. Dodatek vhodně doplňuje základní doklad o kvalifikaci. Lze ho používat pro národní i mezinárodní účely k usnadnění akademického i profesního uznání a mobility. Je koncipován jako věcný dokument, který neposuzuje hodnotu vzdělání a neposkytuje stanovisko o jeho ekvivalenci. Dodatek k diplomu je vydáván jako dvojjazyčný dokument (česko-anglický), automaticky a zdarma všem absolventům. 

Publikační činnost
Nedílnou součástí studia je samozřejmě publikační aktivita. Do databáze se publikace dostanou pouze v případě, pokud má student vytvořený osobní identifikátor. Dle Opatření rektora č. 28/2016 s účinností od 15. října 2016 mají všichni studenti doktorského studia v rámci evidence publikační činnosti povinnost založit si mezinárodní identifikátor ORCID ID a vytvořit si svůj profil na ORCID. Další informace a přesný návod k založení účtu ORCID naleznete po rozkliku. Pokud již student má založen personální identifikátory, jako je ResearcherID – ID databáze Web of Science nebo Scopus Author ID – ID databáze Scopus, je nutné tyto identifikátory propojit s ORCID. Návod na propojení identifikátorů naleznete zde.
 
Modul pro evidenci a správu záznamů o publikační činnosti Univerzity Karlovy OBD je součástí Informačního systému UK. Je dostupný on-line všem zaměstnancům UK z kteréhokoliv počítače připojeného k internetu. Pro vstup do systému je třeba znát svůj login (číslo pod fotografií na průkazu zaměstnance) a heslo (v CAS – Centrálním autentizačním systému UK). Návody pro práci v OBD jsou k dispozici na stránkách RUK.

Evidence výsledků publikační a vědecké činnosti je pro studenty doktorských studijních programů povinná a realizuje se na základě Opatření rektora č. 24/2018. Publikační činnost spravuje Ústav vědeckých informací 2. LF, kontaktní osobou je PhDr. Radim Kubeš.
 
Student vykazuje výsledky své publikační činnost také v rámci tzv. ročního hodnocení ISP, které probíhá pravidelně na konci každého akademického roku. Pokud nemá publiklace evidované v OBD, v ročním hodnocení se nemohou spárovat. Články, monografie i další výsledky publikační činnosti jsou rovněž součástí tzv. dodatku k diplomu, kam se stahují z knihovnických databází. Bez publikací nelze dodatek vytisknout.
 
 
Zdravotní pojištění
Od 1. 1. 2018 platí stát pojistné za osoby starší 26 let studující prvně v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v ČR ve standardní době v prezenční formě studia. Konkrétní podmínky proplácení vám sdělí zdravotní pojišťovna.
 
Ubytování a stravování
Informace o ubytování na kolejích UK najdete na webu Kolejí a menz UK na záložce Koleje. Informace o stravování v menzách UK na téže adrese na záložce Stravování.
 
Dlouhodobý pobyt cizinců za účelem studia
Aktuální informace jsou uveřejněny na stránkách Ministerstva vnitra ČRPřehled změn provedených novelou zákona o pobytu cizinců s účinností od 31. 7. 2019.
 
Průkazy studentů Univerzity Karlovy
Pokyny k zavedení a používání studentských průkazů na UK naleznete na webu Univerzity Karlovy.
 
Platforma doktorského studia – vzdělávání doktorandů
Platforma doktorského studia má za cíl představit studentům doktorského studia ucelenou nabídku kurzů dovedností, které jim pomohou v dalším rozvoji jejich začínající vědecké kariéry a poskytnou jim informační podporu při naplňování tématu jejich disertační práce.
Vydáno: 16. 10. 2013 / Poslední aktualizace: 6. 5. 2019 / Odpovědná osoba: ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.