Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol

Zaměření pracoviště:
 
Všeobecná patologie u dospělých a dětí s využitím laboratorních technologií aplikovaných na odběry tkání a buněk – vyšetření bioptická, cytologická a molekulární. Speciální zaměření na onkopatologickou diagnostiku (nádory v dětském věku, nádory dospělých – plic, mléčné žlázy, trávicího traktu, ledvin, mužského a ženského pohlavního ústrojí, dalších lokalizací). Pracovní skupiny: pro komplexní laboratorní diagnostiku lymfomů; pro diagnostiku onemocnění ledvin; pro diagnostiku nervově-svalových onemocnění a neuropatologii. Patologie malformací srdce a vrozených vývojových vad všeobecně. Diagnostika nenádorových onemocnění gastrointestinálního traktu, pohlavního ústrojí, onemocnění štítné žlázy.
 
Výuková činnost

1.1. Ústav patologie a molekulární medicíny je výukovým centrem oboru patologie magisterského studia medicíny pro studenty studující v českémanglickém jazyce. Výuka je dvousemestrová a skládá se ze dvou oddílů patologie – obecné patologie (výuka od počátku zimního semestru do vánočních prázdnin) a speciální patologie (konec zimního semestru a semestr letní). Výuka probíhá přednáškovou formou a v praktických cvičeních. Zahrnuje a) makroskopickou patologii (rozpoznání chorobných dějů prostým okem), b) patologii mikroskopickou se speciálními barvícími metodami histologie, histochemie a imunohistochemie, c) rozšiřující se výuku patologie molekulární. Výuka je v zimním semestru doplněna o semináře zabývající se laboratorními technologiemi. V letním semestru je obohacena o laboratorní praktická cvičení – řešení diagnóz zajímavých kazuistik jako modelu komplexního diagnostického přístupu k vyšetřování bioptického materiálu.
 
Na výuce se podílejí týmy lékařů se specializací v oboru Patologie spolu s biology se specializací v oboru Vyšetřovací metody v lékařské genetice, molekulární genetikaVyšetřovací metody v klinické imunologii.
 
Cíle výuky pro studenty: a) Získat přehled o příčinách, mechanismech rozvoje, morfologickém obrazu a komplikacích chorobných stavů s důrazem na nejčastěji se vyskytující onemocnění. b) Rozšířit znalosti o možnostech diagnostické bioptické a cytologické patologie, které může student jako absolvent naší fakulty využívat ve své praxi. c) Získat správné návyky pro odběr a způsoby transportu biologického materiálu na pracoviště patologie. d) Praktická cvičení učí studenty týmové spolupráci v laboratoři a při analýze a presentování dat. Cílem je také e) poznat přístup k vyšetřování nemocných, k etice a hygieně práce s biologickým materiálem, k etice zacházení s lidským tělem u zemřelých, a také se zacházením s osobními údaji pacientů.
 
1.2. Patologii ve zkrácené formě vyučujeme v jednosemestrálním přednáškovém kurzu pro bakalářská studia různých směrů akreditovaná na 2. lékařské fakultě. Cílem je naučit studenty základům nauky o chorobných dějích a propojit jejich význam se zaměřením na budoucí profil studentů. Například u bakalářského studia fyzioterapie je kladen důraz na patologické změny nervového systému a pohybového aparátu, u studia směru radiologický asistent na propojení makroskopických nálezů s nálezy zobrazovacích metod.
 
1.3. Na pracovišti probíhá pregraduální školení diplomantů Přírodovědecké fakulty UK, kteří zpracovávají diplomové práce v rámci magisterského studia.
 
1.4. Pracoviště plní také funkci pro doktorské studium medicíny, a to ve dvou směrech:
  1. jako akreditované pracoviště pro obor patologie v rámci celoživotního vzdělávání v medicíně a při přípravě na specializační atestaci v oboru patologie;
  2. jako pracoviště pro doktorské studium biomedicíny při Univerzitě Karlově a Akademii věd ČR se školiteli v komisích oborů Biologie a patologie buňky a Experimentální chirurgie.
     
2.1. Ve zdravotnickém provozu se Ústav patologie a molekulární medicíny zabývá komplexní laboratorní diagnostikou nádorových a nenádorových onemocnění. Využívá metod klasické histologie a cytologie s navazujícími dalšími speciálními laboratorními vyšetřovacími metodami. Ty zahrnují: pohled do buněk a tkání na úrovni ultrastrukturální analýzy (elektronová mikroskopie), průkaz exprese proteinů (metody imunohistochemické, Western blot, průtoková cytometrie), průkaz enzymové aktivity ve tkáňových řezech (enzymová histochemie), analýzu změn na úrovni chromozómů a genů a průkaz některých virů v histologickém řezu (metody in situ hybridizace) a rozbor DNA a RNA extrahovaných ze tkání (metody kvalitativní a kvantitativní polymerázové řetězové reakce, sekvenování). Vyšetřovaným biologickým materiálem jsou tkáně (nativní, zmrazené, fixované), punktáty kostní dřeně, periferní krev, případně jiné buněčné tekutiny (výpotky) a autologní štěpy pro transplantaci kostní dřeně.
 
2.2. Nosným úkolem ve zdravotnictví je zabezpečení diagnostiky a typizace chorob nemocných operovaných nebo nemocných, u kterých byly odebrány vzorky buněk nebo tkání jiným než chirurgickým operativním přístupem (endoskopické odběry, jehlové punkce, stěry buněk) ve Fakultní nemocnici v Motole. Část vyšetření probíhá v rámci takzvaných peroperačních biopsií, kdy v rámci jednoho operačního výkonu se stanoví histopatologická diagnóza. Část vyšetření prováděných na pracovišti slouží ke stanovení prognózy některých onemocnění, nebo k indikaci pro cílenou specifickou terapii pacientů. Pitevním provozem pracoviště plní edukační a kontrolní funkci v rámci Fakultní nemocnice v Motole a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
 
2.3. Pracoviště se také zaměřuje na konsultační činnost s širším působením v rámci České republiky a to zejména pro diagnostiku nádorů dětského věku, pro diagnostiku onemocnění lymfatických tkání (obecně pro lymfomy a lymfoproliferativní onemocnění) a pro onemocnění kostní dřeně v rámci histologického zpracování tkání. Dalšími okruhy specializace pracoviště jsou: diagnostika onemocnění ledvin, diagnostika onemocnění svalů a poruch nervového systému – na úrovni histopatologické s využitím specializovaných laboratorních postupů, diagnostika vrozených vývojových vad, zejména kardiovaskulárního systému.
 
Diagnostikou onemocnění různých systémů se zabývají týmy školených pracovníků – lékařů a biologů s pomocí specializovaných laborantek.
 
2.4. K plnění těchto úkolů je pracoviště vybaveno laboratorními technologiemi, které jsou blíže specifikovány pod sekcí „laboratoře“, viz internetové stránky pracoviště.
 
3.1. Výzkumné aktivity zaměřuje Ústav patologie a molekulární medicíny především do oblastí nádorů dětského věku, onemocnění lymfatických tkání (lymfomy a lymfoproliferativní stavy) a do oblastí onemocnění svalů a nervového systému. Přehled publikační činnosti vědecké práce je uveden pod rubrikou „Publikace“, viz internetové stránky pracoviště a pod hlavičkou jednotlivých laboratoří.
 
3.2. Ve výzkumné činnosti pracoviště spolupracuje s klinikami 2. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Motole, s Ústavem neurověd 2. LF UK a s Ústavem molekulární genetiky AV ČR. V rámci mezinárodní spolupráce je navázán dlouhodobý vztah s institucemi: Ústav patologickej anatómie a Konzultačné centrum bioptickej diagnostiky ochorení krvotvorby Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave a Martinská fakultná nemocnicaDepartment of Neuropathology, Stanford University, Palo Alto, CA, USA.
 
V Praze dne 17. dubna 2007   R. Kodet

 
Základní proměna pitevního traktu