Studium – elektronické zápisy 2019/2020

Harmonogram zápisů

Zápisy pro všechny ročníky, kromě nastupujících prvních ročníků, probíhají pro akademický rok 2019/2020 přes SIS. Elektronický zápis se týká pouze studentů, kteří mají k termínu zápisu splněné všechny studijní povinnosti. Elektronický zápis v SISu můžete provést i bez zápisu letních praxí.
Elektronický zápis zahrnuje kontrolu splněných studijních povinností z aktuálního akademického roku, výtisk Výsledky zapsaných povinností (tj. zápisového listu) a elektronické odeslání žádosti o kontrolu studijních povinností na studijní oddělení. Studenti, kteří k datu zápisu nemají splněné studijní povinnosti, se musí dostavit na studijní oddělení k zápisu osobně také s vytištěným formulářem „Výsledky zapsaných povinností“, dle rozpisu termínů zápisů pro jednotlivé ročníky.

Studenti, kteří provedou elektronický zápis od 2. 9. do 30. 9. 2019, se dostaví s indexem a s vytištěným a podepsaným formulářem Výsledky zapsaných povinností na studijní oddělení v úředních hodinách v období od 1. 10. do 18. 10. 2019. Student je zodpovědný za správnost všech uvedených údajů.

K zápisu s sebou přineste (všichni studenti):
  1. Vytištěný a podepsaný formulář Výsledky zapsaných povinností – vytištěný do 30. 9. 2019 – tzn. zápisový list (ze SISu).
  2. Výkaz o studiu (index) s vyplněnými povinnými předměty a s uvedenými vyučujícími pro následující akademický rok (povinné předměty naleznete zde).
  3. Kopii indexu právě ukončeného ročníku.
Aktualizace osobních údajů

Povinností je průběžně aktualizovat osobní údaje ve Studijním informačním systému. Před zápisem si prosím zkontrolujte a opravte především tyto údaje:

  • číslo mobilního telefonu (v kolonce „mobil“),
  • číslo bankovního účtu,
  • email,
  • rodinný stav,
  • doručovací adresa (pouze v případě, že je jiná než trvalá).
Web adresa

Webová adresa Studijního informačního systému (SIS):
https://is.cuni.cz/studium

Úvodní stránka:

Nápověda pro SIS

Přihlášení

Zde zadejte login a heslo. Vaše heslo si inicializujete nebo obnovte na stránce v CAS. Na této stránce také naleznete veškerou nápovědu týkající se nalezení vašeho uživatelského jména, nebo jak postupovat v případě ztráty hesla, či pokud chcete heslo změnit.
Po vyplnění loginu a hesla stiskněte tlačítko „Přihlásit se“.

V případě, že student studuje dva a více oborů, používá k přihlašování do systému zápisu jen jedno uživatelské jméno, a dále si vybere obor, který studuje.

Po přihlášení uvidíte v takovém případě seznam oborů, které studujete. Teprve po zvolení oboru budete moci pokračovat v zápisu standardním způsobem.

Objeví se následující obrazovka:

Problémy s přihlášením oznamujte správci studijních aplikací.

Čas

Během práce ve Studijním informačním systému vám běží čas. Vlevo nahoře:

Je to z důvodu bezpečnosti. Pokud odejdete od počítače a zapomenete se odhlásit ze systému – po šedesáti minutách nebude možno dělat v systému žádné změny.

Vyplnění zápisového listu: Jak si vytisknout Výsledky zapsaných povinností, tj. zápisový list

Na Úvodní stránce klikněte na odkaz „Výsledky zkoušek prohlížení“.

Na vstupní obrazovce pod kartou „Přehled výsledků zkoušek“ naleznete osobní informace, a dále seznam předmětů, které jste měli zapsané v aktuálním akademickém roce – je třeba vybrat příslušný akademický rok a vytisknout do 30. 9. 2019.

 

Kontrola pravdivosti a aktuálnosti osobních údajů
  • v případě změn je doplňte. Pokud nelze údaj opravit, poznamenejte změnu do vytištěného formuláře!
Kontrola splněných zápočtů a zkoušek

Před zápisem do dalšího ročníku musíte mít splněny povinnosti ročníku aktuálního. Projděte si seznam předmětů, které máte zapsané v právě probíhajícím roce, a zkontrolujte na začátku řádků, zda máte předměty splněné. Pokud byl předmět splněn, je odškrtnut zeleně, pokud ne, tak je na začátku řádky uveden červený křížek. Dále proveďte kontrolu splněných studijních povinností, datum i výsledná známka v indexu i v SISu se musí shodovat.

Výsledek zápočtu nebo zkoušky zapsaný v indexu, ale ne v SISu:

Ve Studijním informačním systému (SIS) si v menu „Výsledky zkoušek – prohlížení“ pečlivě zkontrolujte, že veškeré údaje u studijních povinností za akademický rok 2018/2019 jsou shodné s údaji ve Vašem indexu – tuto skutečnost musíte na výpise potvrdit svým podpisem. Pokud zjistíte nesrovnalost (index : SIS) v termínu udělení zápočtu či zkoušky, ve jméně zkoušejícího, nebo dokonce budete mít rozdílnou známku, ihned kontaktujte příslušné pracoviště a požádejte o nápravu.
Může nastat situace, kdy jste předmět splnili, máte ho zapsaný v indexu, ale v SISu se předmět zobrazuje jako nesplněný. Znamená to, že výsledek nebyl zapsán do studijního systému. Právo na zapsání výsledku do studijního systému mají pouze vybraní pracovníci na jednotlivých klinikách a ústavech či odděleních a sekretářky klinik a ústavů. Pokud zjistíte, že některý váš zápočet nebo zkouška, který jste splnili, není v systému zapsán, musíte kontaktovat emailem sekretariát kliniky nebo ústavu, který předmět vyučuje.

Pouze potvrzení o absolvování letní praxe vám bude do systému doplněno referentkou studijního oddělení na základě předložení dokladu o absolvování praxe. Elektronický zápis v SISu můžete provést i bez zápisu letních praxí.
 
Až zkontrolujete všechny své povinnosti a jsou-li v systému vedeny jako splněné, zvolte z menu položku „kontroly“ a klikněte na tlačítko „Podat žádost“ (Žádám studijní oddělení o provedení závěrečné kontroly pro postup do dalšího úseku studia). Viz obr.:

Ihned po odeslání žádosti o kontrolu studijních povinností si vytiskněte Výsledky zapsaných povinností, (zápisový list).

Tisk přehledu  Výsledky zapsaných povinností – zápisový list

Klikněte na modul „Výsledky zkoušek – prohlížení“ a vytiskněte zápisový list kliknutím na ikonu tiskárny.

Nezapomeňte před tiskem zkontrolovat nastavení akademického roku!

Dole na výtisk Výsledky zapsaných povinností uveďte datum a podpis.

 

Metodický pokyn pro studenty pro zapisování a absolvování volitelných předmětů mezi fakultami UK

Vydáno: 18. 7. 2019 / Poslední aktualizace: 19. 6. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Jana Čechová