Předpoklady přístupu ke zkoušce po kmeni

Podmínkou pro přihlášení ke zkoušce je splnění všech požadavků stanovených vyhláškou č. 397/2020 Sb., o vzdělávání v základních kmenech lékařů, u lékařů zařazených do oboru do 14. 10. 2020 případně i vyhláškou č. 221/2018 Sb., o vzdělávání v základních kmenech lékařů. (Lékař, který neukončil vzdělávání v základním kmeni do 14. 10. 2020 může dokončit vzdělávaní jak podle vyhlášky č. 397/2020 Sb., tak podle vyhlášky č. 221/2018 Sb.)

Složení zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni je jednou z podmínek pro přihlášení k atestační zkoušce.

Uchazeč se hlásí nepozději 60 dnů před termínem zkoušky prostřednictvím přihlášky ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni, kterou podává na lékařské fakultě, u které je zařazen do specializačního oboru. Tato lhůta je nepřekročitelná. Přihlášky doručené po tomto termínu nebudou s ohledem na vyhlášku č. 282/2019 Sb. o zkouškách lékařů.., akceptovány a budou vráceny!

Pokud LF zjistí formální pochybení, neprodleně vyzve uchazeče k nápravě a doložení chybějících podkladů. V případě, že uchazeč na základě výzvy nezjedná nápravu a nedoloží chybějící podklady, nemůže být ke zkoušce pozván. Pokud však ke dni podání přihlášky ke zkoušce po ukončení v základním kmeni nebude splněna veškerá náplň příslušného kmene dle výše uvedených vyhlášek, bude uchazeči přihláška s přílohami vrácena zpět.

Pokud uchazeč splnil všechny podmínky stanovené výše uvedenými vyhláškami, zákonem č. 95/2004 Sb. a vyhláškou č. 282/2019 Sb., o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, je fakultou pozván ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni 30 dní před termínem zkoušky. V pozvánce mu jsou sděleny konkrétní datum, hodina a místo, kam se má dostavit.

 

Pozor na platnost akreditací pracovišť

Absolvování odborné praxe u poskytovatele zdravotních služeb, který byl ke dni 30. 6. 2017 akreditovaným zařízením podle vzdělávacích programů platných přede den nabytí učinosti vyhlášky č. 221/2018 Sb.,  a toto vzdělávaní zajišťoval i po 30. 6. 2017 a nejpozději přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky č. 397/2020 Sb., (tj. do 14.10.2020) podal žádost o udělení akreditace dle vyhlášky č.221/2018 Sb., se považuje za praxi v akreditovaném zařízení podle vyhlášky č. 221/2018 Sb., nejdéle však do dne nabytí právní moci rozhodnutí žádosti u udělení akreditace (přechodné ustanovení §3 vyhlášky č. 397/2020 Sb.).

Pokud pracoviště nesplňuje výše uvedené, pracuje lékař na neakreditovém pracovišti. Lékař musí požádat na MZ ČR o započítání této praxe (§5 odst. 4 zákona č. 95/2004 Sb.). Podrobné informace včetně žádosti naleznete na webu MZ ČR.

Vytvořeno: 17. 10. 2019 / Upraveno: 10. 5. 2021 / Odpovědná osoba: Lucie Hanušková, MBA