Zkouška po kmeni

Termíny zkoušek po kmeni

Ke zkoušce po kmeni na 2. LF UK se hlásí pouze ti lékaři, kteří jsou zařazeni do oboru specializačního vzdělávání na 2. LF UK. Ostatní lékaři se hlásí u té pověřené organizace, kde jsou zařazeni do oboru.

Termíny kmenových zkoušek na 2. LF UK pro rok 2023

Předpoklady přístupu ke zkoušce po kmeni

Podmínkou pro přihlášení ke zkoušce je splnění všech požadavků stanovených vyhláškou č. 397/2020 Sb., o vzdělávání v základních kmenech lékařů, u lékařů zařazených do oboru do 14. 10. 2020 případně i vyhláškou č. 221/2018 Sb.

, o vzdělávání v základních kmenech lékařů. (Lékař, který neukončil vzdělávání v základním kmeni do 14. 10. 2020 může dokončit vzdělávaní jak podle vyhlášky č. 397/2020 Sb., tak podle vyhlášky č. 221/2018 Sb.)

Složení zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni je jednou z podmínek pro přihlášení k atestační zkoušce.

Uchazeč se hlásí nepozději 60 dnů před termínem zkoušky prostřednictvím přihlášky ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni, kterou podává na lékařské fakultě, u které je zařazen do specializačního oboru. Tato lhůta je nepřekročitelná. Přihlášky doručené po tomto termínu nebudou s ohledem na vyhlášku č. 282/2019 Sb. o zkouškách lékařů.., akceptovány a budou vráceny!

Pokud LF zjistí formální pochybení, neprodleně vyzve uchazeče k nápravě a doložení chybějících podkladů. V případě, že uchazeč na základě výzvy nezjedná nápravu a nedoloží chybějící podklady, nemůže být ke zkoušce pozván. Pokud však ke dni podání přihlášky ke zkoušce po ukončení v základním kmeni nebude splněna veškerá náplň příslušného kmene dle výše uvedených vyhlášek, bude uchazeči přihláška s přílohami vrácena zpět.

Pokud uchazeč splnil všechny podmínky stanovené výše uvedenými vyhláškami, zákonem č. 95/2004 Sb. a vyhláškou č. 282/2019 Sb., o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, je fakultou pozván ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni 30 dní před termínem zkoušky. V pozvánce mu jsou sděleny konkrétní datum, hodina a místo, kam se má dostavit.


Pozor na platnost akreditací pracovišť

Absolvování odborné praxe u poskytovatele zdravotních služeb, který byl ke dni 30. 6. 2017 akreditovaným zařízením podle vzdělávacích programů platných přede den nabytí učinosti vyhlášky č. 221/2018 Sb.,  a toto vzdělávaní zajišťoval i po 30. 6. 2017 a nejpozději přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky č. 397/2020 Sb., (tj. do 14.10.2020) podal žádost o udělení akreditace dle vyhlášky č.221/2018 Sb., se považuje za praxi v akreditovaném zařízení podle vyhlášky č. 221/2018 Sb., nejdéle však do dne nabytí právní moci rozhodnutí žádosti u udělení akreditace (přechodné ustanovení §3 vyhlášky č. 397/2020 Sb.).

Pokud pracoviště nesplňuje výše uvedené, pracuje lékař na neakreditovém pracovišti. Lékař musí požádat na MZ ČR o započítání této praxe (§5 odst. 4 zákona č. 95/2004 Sb.). Podrobné informace včetně žádosti naleznete na webu MZ ČR.

Jak se přihlásit ke zkoušce

Ke zkoušce po kmeni na 2. LF UK se hlásí pouze ti lékaři, kteří jsou zařazeni do oboru specializačního vzdělávání na 2. LF UK. Ostatní lékaři se hlásí u té pověřené organizace, kde jsou zařazeni do oboru.

Přihlášku ke zkoušce po kmeni je nutno podat písemně (po čitelném vyplnění, vytištění a podepsání formuláře) nejpozději 60 dnů před termínem zkoušky. Přihlášku se všemi přílohami zasílejte na Oddělení specializačního vzdělávání 2. LF UK, V Úvalu 84, 150 06, Praha 5. Účinky podání žádosti nastávají dnem jejího doručení na adresu 2. LF UK. V přihlášce jsou uvedeny všechny dokumenty, které je nutné doložit. Veškerou dokumentaci zasílejte na volných nesešitých listech formátu A4.

Přihláška musí být řádně a čitelně vyplněna, včetně chronologického přehledu praxe, stáží a povinných kurzů.

Žádost musí obsahovat následující přílohy:
 • kopie průkazu odbornosti – v němž požadované části odborné praxe musí být řádně zaznamenány (název pracoviště, popis provedené činnosti, přesný termín praxe, jméno a podpis zodpovědného školitele a razítko pracoviště)
 • kopie potvrzení o provedených výkonech – doložit volnou formou soupis všech výkonů s počty; vše musí být stvrzeno podpisem školitele a razítkem pracoviště
 • kopie potvrzení o absolvování povinných kurzů a testů
 • kopie průkazu totožnosti
 • kopie oddacího listu (pouze při změně jména)
 • kopie dokladů o získané specializované způsobilosti (diplom, event. certifikát, kopie záznamu v průkazu odbornosti o složení atestace) – pokud byla získána
 • kopie rozhodnutí o započtení odborné praxe z oboru do oboru nebo ze zahraničí – pouze v případě, že byla praxe započítána
Otázky ke zkoušce po kmeni

Seznam otázek k jednotlivým zkouškám po kmeni a doporučenou literaturu naleznete na webu MZ ČR.

Hodnocení zkoušky a certifikát
 • Zkouška se hodnotí slovy „prospěl“ nebo „neprospěl“.
 • V případě odstoupení od zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni a) před losováním tematických okruhů zkouška není hodnocena; b) po vylosování tematických okruhů nebo kdykoliv v průběhu zkoušky je zkouška hodnocena „neprospěl“.
 • Po úspěšném vykonání zkoušky provede předseda zkušební komise nebo jím pověřený člen záznam do průkazu odbornosti.
 • Po úspěšné zkoušce vyhotoví fakulta certifikát o absolvování základního kmene. Po podpisu zástupcem ministerstva zajistí jeho předání absolventům zkoušky.
Neúčast a opakování
Neúčast na zkoušce
 • omluva ze zkoušky – písemně před termínem zkoušky; za omluvu se považuje též odstoupení od zkoušky před jejím zahájením
 • nedostavení se ke zkoušce bez omluvy je hodnoceno „neprospěl“
Opakování zkoušky
 • zkouška po ukončeném vzdělávání v základním kmeni se může ve stejném kmeni opakovat nejvýše třikrát, nejdříve však za 6 měsíců ode dne neúspěšně vykonané zkoušky
 • v případě odstoupení od zkoušky před zahájením nebo řádné omluvy je možno přihlásit se ke zkoušce v nebližším dalším termínu
Úhrada za zkoušky po kmeni

Úhrada za zkoušky po kmeni je stanovena nařízením vlády č. 324/2018 Sb. takto:

 • první pokus – bez poplatku
 • úhrada při prvním opakování zkoušky je 3 500 Kč
 • úhrada při druhém a třetím opakování zkoušky je 5 000 Kč

Pokyny k platbě (částka, v. s., č. ú.) budou uvedeny v pozvánce ke zkoušce po kmeni.

Poslední aktualizace: 2. 8. 2023 / Lucie Hanušková, MBA