Ukončení kmene bez zkoušky

Bez zkoušky mohou ukončit základní kmen pouze lékaři zařazení do 30. 6. 2017 (před novelou zákona).

Pokud jsou splněny veškeré podmínky ukončení základního kmene, vyhotoví fakulta certifikát o absolvování základního kmene, a to na základě žádosti o jeho vydání. Po podpisu zástupcem ministerstva bude certifikát zaslán doporučenou poštou na kontaktní adresu uvedenou na žádosti.

Žádost o vydání certifikátu o absolvování základního kmene vyplní uchazeč elektronické podobě. Vytištěnou a vyplněnou žádost zašle uchazeč na adresu: 2. LF UK, Oddělení specializačního vzdělávání, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Žádost musí obsahovat následující přílohy:
 • kopie průkazu odbornosti – v němž požadované části odborné praxe musí být řádně zaznamenány (název pracoviště, popis provedené činnosti, přesný termín praxe, jméno a podpis zodpovědného školitele a razítko pracoviště)
 • kopie stránek logbooku vztahujících se ke kmeni – v němž požadované výkony musí být řádně zaznamenány a stvrzeny podpisem školitele a razítkem pracoviště
 • kopie potvrzení o absolvování povinných kurzů a testů
 • kopie průkazu totožnosti
 • kopie oddacího listu (pouze u žen při změně jména)
Lékaři, kteří žádají o vydání certifikátu o absolvování základního kmene na základě ukončení společného základu podle dřívějších vzdělávacích programů, dokládají:
 • doklad o absolvování písemného testu na ukončení společného základu (kopie z průkazu odbornosti a příslušného logbooku)
 • kopie průkazu totožnosti
 • kopie oddacího listu (pouze u žen při změně jména)
Lékaři, kteří žádají o vydání certifikátu o absolvování základního kmene na základě získané specializace I. stupně, dokládají:
 • úředně ověřenou kopii diplomu o získané specializaci I. stupně
 • kopie průkazu totožnosti
 • kopie oddacího listu (pouze u žen při změně jména)

Dle přechodných ustanovení zákona 67/2017 Sb., odst. 3b) může lékař zařazený do odboru do 30. 6. 2017 dokončit vzdělávání ve stejném oboru dle novely zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném od 1. 7. 2017. V tomto případě je nutné podat žádost o započtení již absolvované části praxe. Započte se ta část absolvované praxe, která svým obsahem a rozsahem odpovídá příslušnému vzdělávacímu programu. O započtení rozhodne IPVZ na základě žádosti (ke stažení na stránce Započtení odborné praxe).

Vytvořeno: 17. 10. 2019 / Upraveno: 10. 5. 2021 / Odpovědná osoba: Lucie Hanušková, MBA