Jak se přihlásit ke zkoušce

Ke zkoušce po kmeni na 2. LF UK se hlásí pouze ti lékaři, kteří jsou zařazeni do oboru specializačního vzdělávání na 2. LF UK. Ostatní lékaři se hlásí u té pověřené organizace, kde jsou zařazeni do oboru.

Přihlášku ke zkoušce po kmeni je nutno podat písemně (po čitelném vyplnění, vytištění a podepsání formuláře) nejpozději 60 dnů před termínem zkoušky. Přihlášku se všemi přílohami zasílejte na Oddělení specializačního vzdělávání 2. LF UK, V Úvalu 84, 150 06, Praha 5. Účinky podání žádosti nastávají dnem jejího doručení na adresu 2. LF UK. V přihlášce jsou uvedeny všechny dokumenty, které je nutné doložit. Veškerou dokumentaci zasílejte na volných nesešitých listech formátu A4.

Přihláška musí být řádně a čitelně vyplněna, včetně chronologického přehledu praxe, stáží a povinných kurzů.

Žádost musí obsahovat následující přílohy:
  • kopie průkazu odbornosti – v němž požadované části odborné praxe musí být řádně zaznamenány (název pracoviště, popis provedené činnosti, přesný termín praxe, jméno a podpis zodpovědného školitele a razítko pracoviště)
  • kopie potvrzení o provedených výkonech – doložit volnou formou soupis všech výkonů s počty; vše musí být stvrzeno podpisem školitele a razítkem pracoviště
  • kopie potvrzení o absolvování povinných kurzů a testů
  • kopie průkazu totožnosti
  • kopie oddacího listu (pouze při změně jména)
  • kopie dokladů o získané specializované způsobilosti (diplom, event. certifikát, kopie záznamu v průkazu odbornosti o složení atestace) – pokud byla získána
  • kopie rozhodnutí o započtení odborné praxe z oboru do oboru nebo ze zahraničí – pouze v případě, že byla praxe započítána
Vytvořeno: 17. 10. 2019 / Upraveno: 10. 5. 2021 / Odpovědná osoba: Lucie Hanušková, MBA