Pravidla pro přiznávání stipendií na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Pravidla pro přiznávání stipendií na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (23. 6. 2017)

PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA 2. LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY

Akademický senát 2. lékařské fakulty se podle § 27 odst. 1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o vysokých školách“) usnesl na těchto Pravidlech pro přiznávání stipendií na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, jako jejím vnitřním předpisu:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tato Pravidla pro přiznávání stipendií na 2. lékařské fakultě (dále jen „Pravidla“) stanoví v souladu s čl. 4 odst. 2 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy (dále jen „Stipendijní řád“) podmínky, pravidla, podrobnosti a další náležitosti pro přiznávání stipendií na 2. lékařské fakultě (dále jen „fakulta“).

Čl. 2
Stipendium za vynikající studijní výsledky

(na základě čl. 4 odst. 1 a 2 Stipendijního řádu)

 1. Stipendium za vynikající studijní výsledky se přiznává nejméně 10 % studentům fakulty, u kterých nenastala překážka poskytnutí stipendia podle Stipendijního řádu[1].
 2. Pro účely přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky jsou studenti rozděleni do následujících skupin podle jejich studijního programu a aktuálního ročníku studia:
  1. studenti druhého ročníku magisterského studijního programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program (dále jen „nenavazující magisterský program“),
  2. studenti třetího ročníku nenavazujícího magisterského programu,
  3. studenti čtvrtého ročníku nenavazujícího magisterského programu,
  4. studenti pátého ročníku nenavazujícího magisterského programu,
  5. studenti šestého ročníku nenavazujícího magisterského programu,
  6. studenti druhého ročníku bakalářských studijních programů,
  7. studenti třetího ročníku bakalářských studijních programů,
  8. studenti druhého ročníku magisterských studijních programů, které navazují na bakalářský studijní program (dále jen „navazující magisterský program“).
 3. Podmínkou pro přiznání stipendia je, aby student v předchozím ročníku dosáhl lepšího než rozhodného prospěchového průměru[2] ve své skupině, absolvoval všechny zapsané předměty, získal alespoň normální počet kreditů a v aktuálním studiu nepřekročil standardní dobu studia. Pokud student v předchozím ročníku nezískal žádnou známku, nemůže mu být stipendium přiznáno.
 4. Rozhodný prospěchový průměr se pro každou skupinu stanovuje jako minimální prospěchový průměr takový, že počet studentů, jimž je stipendium přiznáno, činí alespoň 10 % dané skupiny.
 5. Pokud počet studentů, kterým má být vyplaceno stipendium za vynikající studijní výsledky, nedosahuje počtu podle odstavce 1, rozhodný prospěchový průměr se v každé skupině zvyšuje tak, aby bylo tohoto počtu studentů dosaženo, přičemž se dbá na to, aby ve všech skupinách bylo stipendium přiznáno stejnému procentu studentů.
 6. Stipendium za vynikající studijní výsledky se přiznává v souladu s podmínkami uvedenými v odstavci 2 i studentům v prvním ročníku v navazujícím magisterském programu, a to za vynikající studijní výsledky v předchozím studiu v bakalářském studijním programu. Studentovi, který ukončil předchozí studium na jiné vysoké škole, může být stipendium přiznáno po doložení studijního průměru za předcházející studium bakalářského studijního programu.
 7. Děkan může z důvodu zahraničního studijního pobytu nebo stáže, na kterou byl studenta fakultou vyslán, přiznat stipendium za vynikající studijní výsledky či povolit jeho vyplácení i studentovi, který překročil standardní dobu studia.
 8. Stipendium za vynikající studijní výsledky se přiznává do 31. 12. toho ročníku studia, který následuje po ročníku studia, ve kterém student dosáhl vynikajících studijních výsledků, za něž mu vznikl nárok na přiznání stipendia. Stipendium za vynikající studijní výsledky se vyplácí jednorázově.
 9. Děkan stanoví v harmonogramu akademického roku:
  1. rozhodný den, ke kterému je stanoven rozhodný studijní průměr studenta podle vnitřního předpisu Univerzity Karlovy[3],
  2. den kdy je zveřejněn rozhodný prospěchový průměr nutný pro získání stipendia za vynikající studijní výsledky v dané skupině.
 10. Výši stipendia za vynikající studijní výsledky stanoví po vyjádření akademického senátu fakulty (dále jen „senát“) děkan[4].

Čl. 3
Stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí

(na základě čl. 5 odst. 1 Stipendijního řádu)

 1. Stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí se může přiznat studentům, kteří jsou zapojeni do výzkumné, vývojové a inovační činnosti fakulty nebo absolvují zahraniční stáže sloužící k prohloubení jejich znalostí.
 2. Stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí se vyplácí jednorázově.

Čl. 4
Stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu

(na základě čl. 6 odst. 1 Stipendijního řádu)

 1. Stipendium za vynikající výzkumnou, vývojovou a inovační činnost se může přiznat zejména studentům, kteří se účastní řešení grantů specifického vysokoškolského výzkumu (dále jen „SVV“), Grantové agentury Univerzity Karlovy, projektů Primus, Progres, univerzitních výzkumných center (dále jen „UNCE“), Grantové agentury České republiky nebo Technické agentury České republiky nebo dalších obdobných projektů a grantů.
 2. Podmínky a pravidla pro vyplácení stipendií z prostředků SVV může podrobněji upravit děkan svým opatřením.

Čl. 5
Stipendia v případech zvláštního zřetele hodných

(na základě čl. 9 odst. 1 Stipendijního řádu)

 1. Pokud činnost studenta v pedagogické, akademické, vědecké nebo výzkumné činnosti významně překračuje rozsah jeho povinností nebo je studentův přínos v těchto činnostech vysoce nadstandardní, může děkan přiznat tomuto studentovi stipendium. Za činnost podle věty první se považuje zejména účast studenta na národních nebo mezinárodních soutěžích, pokud student byl na takovou soutěž fakultou vyslán.
 2. Stipendia v případech zvláštního zřetele hodných je možno vyplácet jednorázově nebo měsíčně.
 3. Děkan stipendium v případech zvláštního zřetele hodných může přiznat vedle jiného stipendia.

Čl. 6
Ceny a ocenění děkana

(na základě čl. 9 odst. 2 Stipendijního řádu)

 1. Děkan na základě návrhu člena akademické obce fakulty může studentovi formou stipendia udělit cenu děkana za:
  1. zvlášť výborné studijní výsledky,
  2. zásluhy o akademickou obec,
  3. činy a činnosti vysoké morální nebo humánní hodnoty,
  4. rozvoj lékařské vědy,
  5. další mimořádné počiny.
 2. Děkan může udělit studentovi studujícímu ve studijním programu v anglickém jazyce cenu „Best International Medical Student Award“. Podmínky jejího udělení jsou upraveny statutem ceny ve formě opatření děkana.

Čl. 7
Stipendium na podporu studia v zahraničí

(na základě čl. 10 odst. 1 Stipendijního řádu)

 1. Studentovi, který byl na základě výběrového řízení na fakultě vybrán ke studiu v zahraničí podle mezinárodní smlouvy nebo univerzitní nebo fakultní dohody, může děkan přiznat stipendium na podporu studia v zahraničí.
 2. Stipendium na podporu studia v zahraničí nelze přiznat studentovi, jehož pobyt v zahraničí má povahu stáže nebo praxe.
 3. Stipendium na podporu studia v zahraničí se vyplácí jednorázově.

Čl. 8
Doktorandské stipendium

(na základě čl. 12 odst. 2, 3 a 4 Stipendijního řádu)

 1. Výši doktorandského stipendia pro jednotlivé ročníky stanovuje po projednání v senátu děkan. Děkan fakulty při stanovení výše doktorandského stipendia pro jednotlivé roky studia přihlédne k výši přidělené dotace na doktorandská stipendia a k počtu studentů v doktorském studijním programu.
 2. Výše doktorandského stipendia studenta, který složil státní doktorskou zkoušku nebo obhájil doktorskou disertační práci, se od následujícího kalendářního měsíce zvyšuje o 2.000 Kč[5].
 3. Děkan může stanovit opatřením děkana, k němuž se vyjadřuje senát, zvláštní případy pro navýšení doktorandského stipendia. Takové navýšení může být v úhrnu nejvýše o 2.000 Kč měsíčně.

Čl. 9
Stipendium na úhradu pojistného zdravotního pojištění

(na základě čl. 12 odst. 8 Stipendijního řádu)

Studentům doktorských studijních programů v prezenční formě, kteří jsou plátci pojistného zdravotního pojištění podle zvláštního právního předpisu[6], lze na základě jejich doložené žádosti přiznat stipendium, a to až do výše průkazně zaplaceného pojistného[7]. Stipendium se vyplácí dvakrát ročně.

Čl. 10
Společná ustanovení

 1. Výplaty stipendií probíhají pouze bezhotovostní formou převodem na bankovní účet vedený u peněžního ústavu v České republice. Ve výjimečných případech může děkan povolit jinou formu výplaty[8].
 2. O přiznání stipendia rozhoduje děkan[9]. V případech podle čl. 2 odstavec 4, čl. 3, čl. 7 a čl. 9 rozhoduje děkan na základě písemné žádosti studenta.
 3. Podrobnosti o podávání žádostí o stipendia, jejich náležitostech a o vyplácení stipendií, příp. další související záležitosti, stanoví v souladu s vnitřními předpisy univerzity a fakulty děkan opatřením děkana. Děkan může v tomto opatření stanovit, že se žádost o přiznání stipendia podává elektronicky.

Čl. 11
Přechodná ustanovení

Řízení zahájená v době účinnosti dosavadních Pravidel pro přiznávání stipendií na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy se dokončí podle těchto Pravidel.

Čl. 12
Závěrečná ustanovení

 1. Pravidla pro přiznávání stipendií na 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schválená akademickým senátem Univerzity Karlovy dne 1. 12. 2006 se zrušují.
 2. Tato Pravidla nabývají platnosti dnem schválení akademickým senátem Univerzity Karlovy[10].
 3. Tato Pravidla nabývají účinnosti dne 1. 10. 2017.

Akademický senát fakulty schválil tato Pravidla dne 7. 6. 2017

Akademický senát Univerzity Karlovy schválil tato Pravidla dne 23. 6. 2017

doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.
předseda akademického senátu 2. LF UK
 

 

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. LF UK
 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
předseda akademického senátu UK

[1] Čl. 13 odst. 1 Stipendijního řádu

[2] Dle čl. 8 odst. 13 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy

[3] Čl. 8 odst. 13 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy

[4] Čl. 4 odst. 4 Stipendijního řádu

[5] Čl. 12 odst. 4 Stipendijního řádu

[6] § 5 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

[7] § 5 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

[8] Čl. 3 odst. 3 Stipendijního řádu

[9] Čl. 16 a čl. 18 odst. 1 Stipendijního řádu

[10] § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách

Změna pravidel pro přiznávání stipendií na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (30. 4. 2021)

ZMĚNA PRAVIDEL PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA 2. LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY

Akademický senát 2. lékařské fakulty se podle § 27 odst. 1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), usnesl na této změně Pravidel pro přiznávání stipendií na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy  jako jejím vnitřním předpisu:

Čl. I

Pravidla pro přiznávání stipendií na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy ze dne 23. 6. 2017 se mění takto:

 1. V čl. 6 odst. 2 zní:  

„2. Děkan po splnění podmínek udělí studentovi studujícímu ve studijním programu v anglickém jazyce mimořádnou cenu. Podmínky pro její udělení stanoví po vyjádření  senátu opatření děkana.“

 1. V názvu čl. 9 se slova „(na základě čl. 12 odst. 8 Stipendijního řádu)“ nahrazují slovy „(na základě čl. 12 odst. 7 Stipendijního řádu)“.

Čl. II

Závěrečná ustanoveni

1. Tato změna Pravidel pro přiznávání stipendií na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy byla schválena Akademickým senátem 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy dne 21. dubna 2021.       

2. Tato změna Pravidel pro přiznávání stipendií na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity Karlovy.[1]

3. Tato změna Pravidel pro přiznávání stipendií na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2021.

MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.
předseda Akademického senátu 2. LF UK

 

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. LF UK
 

prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.
předseda Akademického senátu UK

[1] Akademický senát Univerzity Karlovy schválil tuto změnu dne 30. 4. 2021

I. úplné znění Pravidel pro přiznávání stipendií na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (30. 4. 2021)

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA 2. LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY ze dne 30. 4. 2021

Akademický senát 2. lékařské fakulty se podle § 27 odst. 1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o vysokých školách“) usnesl na těchto Pravidlech pro přiznávání stipendií na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, jako jejím vnitřním předpisu:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato Pravidla pro přiznávání stipendií na 2. lékařské fakultě (dále jen „Pravidla“) stanoví v souladu s čl. 4 odst. 2 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy (dále jen „Stipendijní řád“) podmínky, pravidla, podrobnosti a další náležitosti pro přiznávání stipendií na 2. lékařské fakultě (dále jen „fakulta“).

Čl. 2

Stipendium za vynikající studijní výsledky

(na základě čl. 4 odst. 1 a 2 Stipendijního řádu)

 1. Stipendium za vynikající studijní výsledky se přiznává nejméně 10 % studentů fakulty, u kterých nenastala překážka poskytnutí stipendia podle Stipendijního řádu[1].
 2. Pro účely přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky jsou studenti rozděleni do následujících skupin podle jejich studijního programu a aktuálního ročníku studia:
  1. studenti druhého ročníku magisterského studijního programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program (dále jen „nenavazující magisterský program“),
  2. studenti třetího ročníku nenavazujícího magisterského programu,
  3. studenti čtvrtého ročníku nenavazujícího magisterského programu,
  4. studenti pátého ročníku nenavazujícího magisterského programu,
  5. studenti šestého ročníku nenavazujícího magisterského programu,
  6. studenti druhého ročníku bakalářských studijních programů,
  7. studenti třetího ročníku bakalářských studijních programů,
  8. studenti druhého ročníku magisterských studijních programů, které navazují na bakalářský studijní program (dále jen „navazující magisterský program“).
 3. Podmínkou pro přiznání stipendia je, aby student v předchozím ročníku dosáhl lepšího než rozhodného prospěchového průměru[2] ve své skupině, absolvoval všechny zapsané předměty, získal alespoň normální počet kreditů a v aktuálním studiu nepřekročil standardní dobu studia. Pokud student v předchozím ročníku nezískal žádnou známku, nemůže mu být stipendium přiznáno.
 4. Rozhodný prospěchový průměr se pro každou skupinu stanovuje jako minimální prospěchový průměr takový, že počet studentů, jimž je stipendium přiznáno, činí alespoň 10 % dané skupiny.
 5. Pokud počet studentů, kterým má být vyplaceno stipendium za vynikající studijní výsledky, nedosahuje počtu podle odstavce 1, rozhodný prospěchový průměr se v každé skupině zvyšuje tak, aby bylo tohoto počtu studentů dosaženo, přičemž se dbá na to, aby ve všech skupinách bylo stipendium přiznáno stejnému procentu studentů.
 6. Stipendium za vynikající studijní výsledky se přiznává v souladu s podmínkami uvedenými v odstavci 2 i studentům v prvním ročníku v navazujícím magisterském programu, a to za vynikající studijní výsledky v předchozím studiu v bakalářském studijním programu. Studentovi, který ukončil předchozí studium na jiné vysoké škole, může být stipendium přiznáno po doložení studijního průměru za předcházející studium bakalářského studijního programu.
 7. Děkan může z důvodu zahraničního studijního pobytu nebo stáže, na kterou byl student fakultou vyslán, přiznat stipendium za vynikající studijní výsledky či povolit jeho vyplácení i studentovi, který překročil standardní dobu studia.
 8. Stipendium za vynikající studijní výsledky se přiznává do 31. 12. toho ročníku studia, který následuje po ročníku studia, ve kterém student dosáhl vynikajících studijních výsledků, za něž mu vznikl nárok na přiznání stipendia. Stipendium za vynikající studijní výsledky se vyplácí jednorázově.
 9. Děkan stanoví v harmonogramu akademického roku:
  1. rozhodný den, ke kterému je stanoven rozhodný studijní průměr studenta podle vnitřního předpisu Univerzity Karlovy[3],
  2. den, kdy je zveřejněn rozhodný prospěchový průměr nutný pro získání stipendia za vynikající studijní výsledky v dané skupině.
 10. Výši stipendia za vynikající studijní výsledky stanoví po vyjádření akademického senátu fakulty (dále jen „senát“) děkan[4].

Čl. 3

Stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí

(na základě čl. 5 odst. 1 Stipendijního řádu)

 1. Stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí se může přiznat studentům, kteří jsou zapojeni do výzkumné, vývojové a inovační činnosti fakulty nebo absolvují zahraniční stáže sloužící k prohloubení jejich znalostí.
 2. Stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí se vyplácí jednorázově.

Čl. 4

Stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu

(na základě čl. 6 odst. 1 Stipendijního řádu)

 1. Stipendium za vynikající výzkumnou, vývojovou a inovační činnost se může přiznat zejména studentům, kteří se účastní řešení grantů specifického vysokoškolského výzkumu (dále jen „SVV“), Grantové agentury Univerzity Karlovy, projektů Primus, Progres, univerzitních výzkumných center (dále jen „UNCE“), Grantové agentury České republiky nebo Technické agentury České republiky nebo dalších obdobných projektů a grantů.
 2. Podmínky a pravidla pro vyplácení stipendií z prostředků SVV může podrobněji upravit děkan svým opatřením.

Čl. 5

Stipendia v případech zvláštního zřetele hodných

(na základě čl. 9 odst. 1 Stipendijního řádu)

 1. Pokud činnost studenta v pedagogické, akademické, vědecké nebo výzkumné činnosti významně překračuje rozsah jeho povinností nebo je studentův přínos v těchto činnostech vysoce nadstandardní, může děkan přiznat tomuto studentovi stipendium. Za činnost podle věty první se považuje zejména účast studenta na národních nebo mezinárodních soutěžích, pokud student byl na takovou soutěž fakultou vyslán.
 2. Stipendia v případech zvláštního zřetele hodných je možno vyplácet jednorázově nebo měsíčně.
 3. Děkan stipendium v případech zvláštního zřetele hodných může přiznat vedle jiného stipendia.

Čl. 6

Ceny a ocenění děkana

(na základě čl. 9 odst. 2 Stipendijního řádu)

 1. Děkan na základě návrhu člena akademické obce fakulty může studentovi formou stipendia udělit cenu děkana za:
  1. zvlášť výborné studijní výsledky,
  2. zásluhy o akademickou obec,
  3. činy a činnosti vysoké morální nebo humánní hodnoty,
  4. rozvoj lékařské vědy,
  5. další mimořádné počiny.
 2. Děkan po splnění podmínek udělí studentovi studujícímu ve studijním programu v anglickém jazyce mimořádnou cenu. Podmínky pro její udělení stanoví po vyjádření senátu opatření děkana.

Čl. 7

Stipendium na podporu studia v zahraničí

(na základě čl. 10 odst. 1 Stipendijního řádu)

 1. Studentovi, který byl na základě výběrového řízení na fakultě vybrán ke studiu v zahraničí podle mezinárodní smlouvy nebo univerzitní nebo fakultní dohody, může děkan přiznat stipendium na podporu studia v zahraničí.
 2. Stipendium na podporu studia v zahraničí nelze přiznat studentovi, jehož pobyt v zahraničí má povahu stáže nebo praxe.
 3. Stipendium na podporu studia v zahraničí se vyplácí jednorázově.

Čl. 8

Doktorandské stipendium

(na základě čl. 12 odst. 2, 3 a 4 Stipendijního řádu)

 1. Výši doktorandského stipendia pro jednotlivé ročníky stanovuje po projednání v senátu děkan. Děkan fakulty při stanovení výše doktorandského stipendia pro jednotlivé roky studia přihlédne k výši přidělené dotace na doktorandská stipendia a k počtu studentů v doktorském studijním programu.
 2. Výše doktorandského stipendia studenta, který složil státní doktorskou zkoušku nebo obhájil doktorskou disertační práci, se od následujícího kalendářního měsíce zvyšuje o 2.000 Kč[5].
 3. Děkan může stanovit opatřením děkana, k němuž se vyjadřuje senát, zvláštní případy pro navýšení doktorandského stipendia. Takové navýšení může být v úhrnu nejvýše o 2.000 Kč měsíčně.

Čl. 9

Stipendium na úhradu pojistného zdravotního pojištění

(na základě čl. 12 odst. 7 Stipendijního řádu)

Studentům doktorských studijních programů v prezenční formě, kteří jsou plátci pojistného zdravotního pojištění podle zvláštního právního předpisu[6], lze na základě jejich doložené žádosti přiznat stipendium, a to až do výše průkazně zaplaceného pojistného[7]. Stipendium se vyplácí dvakrát ročně.

Čl. 10

Společná ustanovení

 1. Výplaty stipendií probíhají pouze bezhotovostní formou převodem na bankovní účet vedený u peněžního ústavu v České republice. Ve výjimečných případech může děkan povolit jinou formu výplaty[8].
 2. O přiznání stipendia rozhoduje děkan[9]. V případech podle čl. 2 odstavec 4, čl. 3, čl. 7 a čl. 9 rozhoduje děkan na základě písemné žádosti studenta.
 3. Podrobnosti o podávání žádostí o stipendia, jejich náležitostech a o vyplácení stipendií, příp. další související záležitosti stanoví v souladu s vnitřními předpisy univerzity a fakulty děkan opatřením děkana. Děkan může v tomto opatření stanovit, že se žádost o přiznání stipendia podává elektronicky.

Čl. 11

Přechodná ustanovení

Řízení zahájená v době účinnosti dosavadních Pravidel pro přiznávání stipendií na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy se dokončí podle těchto Pravidel.

Čl. 12

Závěrečná ustanovení

 1. Pravidla pro přiznávání stipendií na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy schválená akademickým senátem Univerzity Karlovy dne 1. 12. 2006 se zrušují.
 2. Tato Pravidla nabývají platnosti dnem schválení akademickým senátem Univerzity Karlovy.[10]
 3. Tato Pravidla nabývají účinnosti dne 1. 10. 2017.

Akademický senát fakulty schválil tato Pravidla dne 7. 6. 2017

Akademický senát Univerzity Karlovy schválil tato Pravidla dne 23. 6. 2017

doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.
předseda akademického senátu 2. LF UK
 

 

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. LF UK
 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
předseda akademického senátu UK

Změna Pravidel pro přiznávání stipendií na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (první změna) byla schválena Akademickým senátem 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy dne 21. 4. 2021. Tato změna nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity Karlovy. Akademický senát Univerzity Karlovy schválil tuto změnu dne 30. 4. 2021. Změna předpisu nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2021.


[1] Čl. 13 odst. 1 Stipendijního řádu

[2] Dle čl. 8 odst. 13 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy

[3] Čl. 8 odst. 13 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy.

[4] Čl. 4 odst. 4 Stipendijního řádu.

[5] Čl. 12 odst. 4 Stipendijního řádu

[6] § 5 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

[7] § 5 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

[8] Čl. 3 odst. 3 Stipendijního řádu

[9] Čl. 16 a čl. 18 odst. 1 Stipendijního řádu

[10] § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách.

Změna pravidel pro přiznávání stipendií na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (13. 5. 2022)

ZMĚNA PRAVIDEL PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA 2. LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY

Akademický senát 2. lékařské fakulty se podle § 27 odst. 1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), usnesl na této změně Pravidel pro přiznávání stipendií na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy  jako jejím vnitřním předpisu:

Čl. I

Pravidla pro přiznávání stipendií na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy ze dne 23. 6. 2017, ve znění změn ze dne 30. 4. 2021, se mění takto:

 1. V čl. 5 odst. 1 zní:  

„1. Pokud činnost studenta v pedagogické, akademické, vědecko-výzkumné činnosti, působení v laboratořích, při rozvoji informačních technologií nebo při mezinárodní spolupráci významně překračuje rozsah jeho povinností nebo studentův přínos v těchto činnostech je vysoce nadstandardní, může děkan přiznat tomuto studentovi stipendium v případě zvláštního zřetele hodného.“

 1. V čl. 5 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které zní:

„2. Děkan může přiznat toto stipendium také studentům, kteří významně přispěli k šíření dobrého jména fakulty v případě vynikajících sportovních výsledků, příkladných občanských činů nebo kteří se nad rámec svých povinností podílí na pomoci při organizačním zajištění aktivit souvisejících s činností fakulty.“

„3. Děkan může dále přiznat toto stipendium také v případě akutní tíživé situace studenta za podmínek stanovených v opatření děkana.“  

3.    V čl. 5 se dosavadní odstavce  2 a 3 označují jako odstavce 4 a 5.

Čl. II

Závěrečná ustanoveni

1. Tato změna Pravidel pro přiznávání stipendií na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy  byla schválena Akademickým senátem 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy dne        20. dubna 2022.   

2. Tato změna Pravidel pro přiznávání stipendií na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity Karlovy.[1]

3. Tato změna Pravidel pro přiznávání stipendií na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy  nabývá účinnosti dnem následujícím po dni nabytí její platnosti.

         MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.                   prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
předseda Akademického senátu 2. LF UK                    děkan 2. LF UK

                                  prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.
                                 předseda Akademického senátu UK


[1] Akademický senát Univerzity Karlovy schválil tuto změnu dne 13. 5. 2022

II. úplné znění pravidel pro přiznávání stipendií na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy ze dne 13. 5. 2022

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA 2. LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY ZE DNE 13. 5. 2022

Akademický senát 2. lékařské fakulty se podle § 27 odst. 1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o vysokých školách“) usnesl na těchto Pravidlech pro přiznávání stipendií na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, jako jejím vnitřním předpisu:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato Pravidla pro přiznávání stipendií na 2. lékařské fakultě (dále jen „Pravidla“) stanoví  v souladu s čl. 4 odst. 2 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy (dále jen „Stipendijní řád“) podmínky, pravidla, podrobnosti a další náležitosti pro přiznávání stipendií na  2. lékařské fakultě (dále jen „fakulta“).

Čl. 2

Stipendium za vynikající studijní výsledky
(na základě čl. 4 odst. 1 a 2 Stipendijního řádu)

 1. Stipendium za vynikající studijní výsledky se přiznává nejméně 10 % studentů fakulty, u kterých nenastala překážka poskytnutí stipendia podle Stipendijního řádu[1].
 2. Pro účely přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky jsou studenti rozděleni do následujících skupin podle jejich studijního programu a aktuálního ročníku studia:
  1. studenti druhého ročníku magisterského studijního programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program (dále jen „nenavazující magisterský program“),
  2. studenti třetího ročníku nenavazujícího magisterského programu,
  3. studenti čtvrtého ročníku nenavazujícího magisterského programu,
  4. studenti pátého ročníku nenavazujícího magisterského programu,
  5. studenti šestého ročníku nenavazujícího magisterského programu,
  6. studenti druhého ročníku bakalářských studijních programů,
  7. studenti třetího ročníku bakalářských studijních programů,
  8. studenti druhého ročníku magisterských studijních programů, které navazují na bakalářský studijní program (dále jen „navazující magisterský program“).
 3. Podmínkou pro přiznání stipendia je, aby student v předchozím ročníku dosáhl lepšího než rozhodného prospěchového průměru[2] ve své skupině, absolvoval všechny zapsané předměty, získal alespoň normální počet kreditů a v aktuálním studiu nepřekročil standardní dobu studia. Pokud student v předchozím ročníku nezískal žádnou známku, nemůže mu být stipendium přiznáno.
 4. Rozhodný prospěchový průměr se pro každou skupinu stanovuje jako minimální prospěchový průměr takový, že počet studentů, jimž je stipendium přiznáno, činí alespoň 10 % dané skupiny.
 5. Pokud počet studentů, kterým má být vyplaceno stipendium za vynikající studijní výsledky, nedosahuje počtu podle odstavce 1, rozhodný prospěchový průměr se v každé skupině zvyšuje tak, aby bylo tohoto počtu studentů dosaženo, přičemž se dbá na to, aby ve všech skupinách bylo stipendium přiznáno stejnému procentu studentů.
 6. Stipendium za vynikající studijní výsledky se přiznává v souladu s podmínkami uvedenými v odstavci 2 i studentům v prvním ročníku v navazujícím magisterském programu, a to za vynikající studijní výsledky v předchozím studiu v bakalářském studijním programu. Studentovi, který ukončil předchozí studium na jiné vysoké škole, může být stipendium přiznáno po doložení studijního průměru za předcházející studium bakalářského studijního programu.
 7. Děkan může z důvodu zahraničního studijního pobytu nebo stáže, na kterou byl student fakultou vyslán, přiznat stipendium za vynikající studijní výsledky či povolit jeho vyplácení i studentovi, který překročil standardní dobu studia.
 8. Stipendium za vynikající studijní výsledky se přiznává do 31. 12. toho ročníku studia, který následuje po ročníku studia, ve kterém student dosáhl vynikajících studijních výsledků, za něž mu vznikl nárok na přiznání stipendia. Stipendium za vynikající studijní výsledky se vyplácí jednorázově.
 9. Děkan stanoví v harmonogramu akademického roku:
  1. rozhodný den, ke kterému je stanoven rozhodný studijní průměr studenta podle vnitřního předpisu Univerzity Karlovy[3],
  2. den, kdy je zveřejněn rozhodný prospěchový průměr nutný pro získání stipendia za vynikající studijní výsledky v dané skupině.
 10. Výši stipendia za vynikající studijní výsledky stanoví po vyjádření akademického senátu fakulty (dále jen „senát“) děkan[4].

Čl. 3

Stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí
(na základě čl. 5 odst. 1 Stipendijního řádu)

 1. Stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí se může přiznat studentům, kteří jsou zapojeni do výzkumné, vývojové a inovační činnosti fakulty nebo absolvují zahraniční stáže sloužící k prohloubení jejich znalostí.
 2. Stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí se vyplácí jednorázově.

Čl. 4

Stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu
(na základě čl. 6 odst. 1 Stipendijního řádu)

 1. Stipendium za vynikající výzkumnou, vývojovou a inovační činnost se může přiznat zejména studentům, kteří se účastní řešení grantů specifického vysokoškolského výzkumu (dále jen „SVV“), Grantové agentury Univerzity Karlovy, projektů Primus, Progres, univerzitních výzkumných center (dále jen „UNCE“), Grantové agentury České republiky nebo Technické agentury České republiky nebo dalších obdobných projektů a grantů.
 2. Podmínky a pravidla pro vyplácení stipendií z prostředků SVV může podrobněji upravit děkan svým opatřením.

Čl. 5

Stipendia v případech zvláštního zřetele hodných
(na základě čl. 9 odst. 1 Stipendijního řádu)

1. Pokud  činnost  studenta v  pedagogické, akademické, vědecko-výzkumné činnosti, působení v laboratořích, při rozvoji informačních technologiích nebo při mezinárodní spolupráci významně překračuje rozsah jeho povinností nebo  studentův přínos v těchto činnostech je vysoce nadstandardní, může děkan přiznat tomuto studentovi stipendium v případě zvláštního zřetele hodného.

2. Děkan může přiznat toto stipendium také studentům, kteří významně přispěli k šíření dobrého jména fakulty v případě vynikajících sportovních výsledků, příkladných občanských činů nebo kteří se nad rámec svých povinností podílí na pomoci při organizačním zajištění aktivit souvisejících s činností fakulty.

3. Děkan může dále  přiznat toto stipendium také v případě akutní tíživé situace studenta za podmínek  stanovených v opatření děkana. 

4. Stipendia v případech zvláštního zřetele hodných je možno vyplácet jednorázově nebo měsíčně.

5. Děkan stipendium v případech zvláštního zřetele hodných může přiznat vedle jiného stipendia.

Čl. 6

Ceny a ocenění děkana
(na základě čl. 9 odst. 2 Stipendijního řádu)

 1. Děkan na základě návrhu člena akademické obce fakulty může studentovi formou stipendia udělit cenu děkana za:
  1. zvlášť výborné studijní výsledky,
  2. zásluhy o akademickou obec,
  3. činy a činnosti vysoké morální nebo humánní hodnoty,
  4. rozvoj lékařské vědy,
  5. další mimořádné počiny.
 2. Děkan  po splnění podmínek udělí studentovi studujícímu ve studijním programu v anglickém jazyce mimořádnou cenu.  Podmínky  pro její  udělení  stanoví  po vyjádření senátu opatření děkana.

Čl. 7

Stipendium na podporu studia v zahraničí
(na základě čl. 10 odst. 1 Stipendijního řádu)

 1. Studentovi, který byl na základě výběrového řízení na fakultě vybrán ke studiu v zahraničí podle mezinárodní smlouvy nebo univerzitní nebo fakultní dohody, může děkan přiznat stipendium na podporu studia v zahraničí.
 2. Stipendium na podporu studia v zahraničí nelze přiznat studentovi, jehož pobyt v zahraničí má povahu stáže nebo praxe.
 3. Stipendium na podporu studia v zahraničí se vyplácí jednorázově.

Čl. 8

Doktorandské stipendium
(na základě čl. 12 odst. 2, 3 a 4 Stipendijního řádu)

 1. Výši doktorandského stipendia pro jednotlivé ročníky stanovuje po projednání v senátu děkan. Děkan fakulty při stanovení výše doktorandského stipendia pro jednotlivé roky studia přihlédne k výši přidělené dotace na doktorandská stipendia a k počtu studentů v doktorském studijním programu.
 2. Výše doktorandského stipendia studenta, který složil státní doktorskou zkoušku nebo obhájil doktorskou disertační práci, se od následujícího kalendářního měsíce zvyšuje o 2.000 Kč[5].
 3. Děkan může stanovit opatřením děkana, k němuž se vyjadřuje senát, zvláštní případy pro navýšení doktorandského stipendia. Takové navýšení může být v úhrnu nejvýše o 2.000 Kč měsíčně.

Čl. 9

Stipendium na úhradu pojistného zdravotního pojištění
(na základě čl. 12 odst.  7 Stipendijního řádu)

Studentům doktorských studijních programů v prezenční formě, kteří jsou plátci pojistného zdravotního pojištění podle zvláštního právního předpisu[6], lze na základě jejich doložené žádosti přiznat stipendium, a to až do výše průkazně zaplaceného pojistného[7]. Stipendium se vyplácí dvakrát ročně.

Čl. 10

Společná ustanovení

 1. Výplaty stipendií probíhají pouze bezhotovostní formou převodem na bankovní účet vedený u peněžního ústavu v České republice. Ve výjimečných případech může děkan povolit jinou formu výplaty[8].
 2. O přiznání stipendia rozhoduje děkan[9]. V případech podle čl. 2 odstavec 4, čl. 3, čl. 7 a čl. 9 rozhoduje děkan na základě písemné žádosti studenta.
 3. Podrobnosti o podávání žádostí o stipendia, jejich náležitostech a o vyplácení stipendií, příp. další související záležitosti stanoví v souladu s vnitřními předpisy univerzity a fakulty děkan opatřením děkana. Děkan může v tomto opatření stanovit, že se žádost o přiznání stipendia podává elektronicky.

Čl. 11

Přechodná ustanovení

Řízení zahájená v době účinnosti dosavadních Pravidel pro přiznávání stipendií na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy se dokončí podle těchto Pravidel.

Čl. 12

Závěrečná ustanovení

 1. Pravidla pro přiznávání stipendií na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy schválená akademickým senátem Univerzity Karlovy dne 1. 12. 2006 se zrušují.
 2. Tato Pravidla nabývají platnosti dnem schválení akademickým senátem Univerzity Karlovy.[10]
 3. Tato Pravidla nabývají účinnosti dne 1. 10. 2017.

Akademický senát fakulty schválil tato Pravidla dne 7. 6. 2017

Akademický senát Univerzity Karlovy schválil tato Pravidla dne 23. 6. 2017

     doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.              prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
předseda akademického senátu 2. LF UK                     děkan 2. LF UK

                                       PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
                              předseda akademického senátu UK

Změna Pravidel pro přiznávání stipendií na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (první změna) byla schválena akademickým senátem 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy dne 21. 4. 2021. Tato změna nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity Karlovy. Akademický senát Univerzity Karlovy schválil tuto změnu dne 30. 4. 2021. Změna předpisu nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2021.

Změna Pravidel pro přiznávání stipendií na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (druhá změna) byla schválena akademickým senátem 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy dne 20. 4. 2022. Tato změna nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem Univerzity Karlovy. Akademický senát Univerzity Karlovy schválil tuto změnu dne  13. 5. 2022. Změna předpisu nabývá účinnosti dnem následujícím po dni nabytí její platnosti.


[1] Čl. 13 odst. 1 Stipendijního řádu

[2] Dle čl. 8 odst. 13 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy

[3] Čl. 8 odst. 13 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy.

[4] Čl. 4 odst. 4 Stipendijního řádu.

[5] Čl. 12 odst. 4 Stipendijního řádu

[6] § 5 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

[7] § 5 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

[8] Čl. 3 odst. 3 Stipendijního řádu

[9] Čl. 16 a čl. 18 odst. 1 Stipendijního řádu

[10] § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách.

Platnost a účinnost
Platnost: 23. 6. 2017
Účinnost: od 1. 10. 2017 do (trvá)

 

Předchozí znění

Vytvořeno: 3. 8. 2017 / Upraveno: 21. 6. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.