Stipendia

Doktorandské stipendium se vyplácí studentům v prezenční formě studia, kteří splnili předepsané podmínky pro jeho přiznání. Vyplácí se zpětně za uplynulý měsíc na bankovní účet studenta. Výplatní termín je 20. den v měsíci. Student je povinen zadat číslo bankovního účtu do SIS (v sekci osobní údaje), jinak mu nemůže být stipendium vypláceno.

Výplata stipendií se řídí následujícími předpisy:

Doktorandské stipendium se vyplácí automaticky, student o něj tedy nežádá. O stipendium za vynikající studijní výsledky student rovněž nežádá. 

Po splnění kurzů předepsaných příslušnou OR a vykonání zkoušky z anglického jazyka se stipendium nenavyšuje. Stipendium se navyšuje za podmínek stanovených v Opatření děkana č. 8/2020 čl. 2.

Po úspěšném složení SDZ se stipendium v souladu s čl. 12 odst. 3 Stipendijního řádu UK od následujícího kalendářního měsíce navyšuje o 2 000 Kč. Stipendium se tedy navyšuje automaticky, není třeba podávat žádost. Navýšení proběhne zpětně, tj. pokud složí student SDZ např. v dubnu, stipendium bude navýšeno od května a bude mu vyplaceno až v červnu (jako výplata). 

O přiznání ostatních stipendií dle Stipendijního řádu UK a Pravidel pro přiznávání stipendií na 2. LF UK může student požádat děkana fakulty písemnou žádostí. Tuto žádost je třeba doložit v souladu s Opatřením děkana č. 8/2020 čl. 2  ods. 5 (viz formulář Žádost o přiznání stipendia).

 

Překážky poskytnutí stipendia

Doktorandské stipendium nelze dále přiznat studentovi, pokud celková odstudovaná doba přesáhla standardní dobu studia studijního programu, ve kterém student studuje. Dle čl. 13 odst. 2 Stipendijního řádu UK se do celkové odstudované doby pro účely výplaty stipendia započítává:

  • doba studia ve studijním programu, ve kterém student studuje, 
  • doba předchozího neúspěšně ukončeného studia doktorského studijního programu v prezenční formě. 

Je-li student zapsán ke studiu v prezenční formě studia ve více doktorských studijních programech, může mu být toto stipendium přiznáno i vypláceno pro dané období nejvýše jednou, a to v tom studiu, do kterého se zapsal dříve; nelze-li takové studium určit, je mu přiznáno i vypláceno ve studiu, které na návrh studenta a po projednání s děkany dotčených fakult určí rektor.

Stipendijní agendu zajišťuje vedoucí oddělení PhDr. Marta Hrušková.

 
Stipendium na podporu ubytování a sociální stipendium

Informace o ubytovacích a sociálních stipendiích naleznete na stránkách UK v sekci stipendia a poplatky.

Veškeré informace o stipendiích na UK naleznete zde.

Vydáno: 19. 5. 2021 / Upraveno: 25. 5. 2021 / Responsible person: ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.