Doktorské studium

„Po medicíně jsem váhala, ale teď jsem moc ráda, že jsem se pro Ph.D. rozhodla. Medikům bych poradila, ať jdou do toho.“

MUDr. Michaela Kotrová

Foto: Lucie Galdová

Doktorské studijní programy nabízejí nejvyšší formální vzdělání, kterého lze v České republice dosáhnout. Podmínky doktorského studia na UK jsou stanoveny zákonem o vysokých školách č. 111/1998 Sb. (§ 47), Studijním a zkušebním řádem UKOpatřením děkana č. 15/2019. Studium probíhá v prezenční a kombinované formě. Distanční studium není na 2. LF UK akreditováno. Standardní doba studia pro prezenční i kombinovanou formu je čtyři roky. Maximální doba studia je osm let. Všechny doktorské studijní programy jsou bez specializací.

Hlavní charakteristikou doktorského studia je individualizovaná forma a samostatná vědecká aktivita ve zvoleném oboru ve spolupráci se zkušeným školitelem pod dohledem oborové rady. Tato podoba studia je přípravou nejen pro další vědeckou kariéru, ale i pro vysoce kvalifikované působení v celé řadě dalších povolání. Studium probíhá podle individuálního studijního plánu (dále jen "ISP") pod vedením školitele, případně i konzultanta, a je řádně ukončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Absolventům je přiznán titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).

Ke studiu v doktorských studijních programech jsou uchazeči přijímáni na základě přijímacího řízení, které se pro jednotlivé studijní programy koná na fakultě v období vyhlášeném rektorem, a to zpravidla v červnu. Zahájení přijímacího řízení vyhlašuje fakulta veřejně nejméně čtyři měsíce před termínem k podávání přihlášek na své úřední desce a současně je oznamuje rektorátu UK.

Přijímací zkoušky, formou pohovoru, probíhají před zkušebními komisemi, které na návrh předsedy OR jmenuje děkan fakulty zpravidla z členů příslušné OR. Předsedou komise je zpravidla předseda OR. Součástí přijímací zkoušky je i diskuse o navrhovaném projektu disertační práce a o podmínkách, umožňujících jeho řešení. U přijímacího pohovoru je vhodná účast navrhovaného školitele uchazeče (viz Aktuální seznam všech aktivních školitelů na 2. LF UK). Další informace o doktorském studiu, školitelích a oborových radách je možné najít v manuálu pro doktorské studium.

Zápis se závěry o přijímací zkoušce předá předseda komise děkanovi do tří dnů od jeho konání. O výsledku přijímacího řízení rozhodne děkan příslušné fakulty. Děkanát zašle studentovi rozhodnutí do 30 dnů od konání přijímací zkoušky. Proti tomuto rozhodnutí lze do 30 dnů ode dne jeho oznámení podat odvolání k rektorovi Univerzity Karlovy, a to prostřednictvím děkana 2. lékařské fakulty. Další podrobnosti upravuje Řád přijímacího řízení pro uchazeče.

Pro studenty doktorských studijních programů v prezenční formě studia je ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Motole vyhlašováno výběrové řízení do kombinovaného programu vědeckého a profesního vzdělávání, tzv. „M.D. Ph.D. programu“. Cílem této aktivity je vytvoření podmínek pro uskutečňování kvalitního výzkumu na klinických pracovištích nemocnic ve zdravotnických oblastech, které jsou považovány za prioritní. Kritéria pro přijetí jsou zveřejňována na webových stránkách Fakultní nemocnice v Motole.

Rámcový popis studijního plánu doktorského studijního programu je totožný pro všechny studenty a obsahuje základní výčet studijních povinností a dalších požadavků na tvůrčí činnost a absolvování stáží, které jsou dále konkretizovány ISP studenta, návrh tématu disertační práce a údaje podstatné pro státní doktorskou zkoušku. ISP může obsahovat studijní povinnosti, které jsou realizovány i na dalších zúčastněných fakultách. Garant studijního programu je akademickým pracovníkem jedné ze zúčastněných fakult, který ručí za kvalitu a za řádné uskutečňování jím garantovaného studijního programu. Členy oborové rady jmenuje a odvolává rektor na návrh děkanů zúčastněných fakult předložený mu po vzájemné dohodě a po vyjádřeních příslušných vědeckých rad. Spolupráci v rámci organizace studia doktorských studijních programů akreditovaných na více fakultách Univerzity Karlovy upravuje Opatření rektora č. 26/2019.

Fakulta, na které je student zapsán do studia, zodpovídá za správnou organizaci jeho studia. Student je povinen se řídit předpisy té fakulty, na které je zapsán do studia. Bližší informace o konkrétním doktorském studijním programu akreditovaném na 2. LF UK jsou k dispozici zde.

Vydáno: 6. 2. 2014 / Upraveno: 27. 5. 2021 / Odpovědná osoba: ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.