Lékařská biofyzika

Platnost akreditace: 27. 11. 2029

Předseda oborové rady:
prof. MUDr. et RNDr. Jiří BENEŠ, CSc.

Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK
Salmovská 1
120 00  Praha 2
tel.: 224 965 810
e-mail: @email

 

Kontaktní osoba:
Mgr. Bc. Ludmila Maffei Svobodová
Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK
Salmovská 1
120 00  Praha 2
tel.: 224 965 858
e-mail: @email

 

Členové oborové rady

Charakteristika studijního programu

Lékařská biofyzika je interdisciplinární vědní obor využívající prakticky všechny biologické obory a je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou výzkumnou činnost v multioborovém prostředí od přírodních věd až po klinické lékařské práce. Obor vznikl původně z potřeby vyčlenit z technických a biologických disciplín medicínské aplikace, kde se sleduje interakce fyzikálních polí a záření se živým organismem.

Cílem studia je pochopení základních biologických procesů pro vývoj inovativních metod nebo přístrojů pro klinickou aplikaci v diagnostice či terapii. Studenti, v návaznosti na své magisterské vzdělání, jsou zapojováni do vědeckých a výzkumných projektů na školicích pracovištích a školitelem motivováni k řešení vlastních vědeckých a výzkumných problémů. Během studia jsou vedeni k samostatnému publikování výsledků své vědecké práce. V souladu s aktuálním vývojem se program rovněž zaměřuje na provázanost studia s potřebami klinické praxe.

Podmínky přijímacího řízení specifické pro studijní program

Podmínky a průběh přijímacího řízení pro kombinovanou formu studia jsou stejné jako podmínky pro prezenční formu.

Doporučujeme předem kontaktovat potenciálního školitele a konzultovat s ním vhodnou formu přípravy na přijímací pohovor. Každý studijní program má svá specifika, proto vám školitel může pomoci při přípravě na přijímací zkoušku (pohovor).

Témata disertačních prací

OR nevypsala žádná témata. Uchazeč si zvolí předběžné téma individuálně a kontaktuje potenciálního školitele. Společně s ním konzultuje zvolené téma a dohodne se na jeho přesnější specifikaci. V případě nejasností doporučujeme kontaktovat rovněž předsedu OR. Ten mu může podle potřeby doporučit konzultovat téma i s dalším specialistou podle zaměření zamýšleného projektu. 

Pokud uchazeč neví, jaké téma/jakého školitele si zvolit, kontaktuje předsedu OR, s nímž konzultuje vhodné téma a potenciálního školitele. 

Tato volba je předběžná, přijímací komise může po konzultaci s uchazečem navrhnout jiného školitele.

Školitelé studijního programu

Každý školitel musí být schválen OR. Kritéria pro přijetí nových školitelů si určuje OR. Pokud navrhovaný školitel není dosud schválen OR, musí tak být učiněno nejpozději do zápisu uchazeče do studia (za předpokladu, že uchazeč bude přijat). Seznam školitelů schválených OR naleznete zde. Po rozkliku se zobrazí pracoviště školitele a kontakt na něj.

Požadavky v průběhu studia

Studijní povinnosti pro prezenční i kombinovanou formu studia jsou stejné.

  • Po přijetí vypracovat ISP, jeho schválení školitelem a garantem programu.
  • Součástí ISP je povinnost absolvování souboru 3–4 jednosemestrálních odborných předmětů (doporučený rozsah jsou čtyři předměty) a jazyková příprava, prokázaná zkouškou z angličtiny nebo uznávaným certifikátem jazykové způsobilosti.

Studijní předměty si student volí ze seznamu kurzů v rámci DSPB především s ohledem na téma disertační práce a charakter dosavadního vzdělání studenta. Se souhlasem školitele a OR je možné zařadit též předměty z nabídky jiných doktorských předmětů na vysokých školách. Do souboru odborných předmětů je možno výjimečně zařadit také maximálně dva předměty ze studia v magisterském studijním programu, pokud je student pro studijní program uplatní a student tato témata ve studiu v magisterském studijním programu neabsolvoval.

Součástí ISP je průběžná publikační činnost a prezentace výsledků na domácích i zahraničních vědeckých konferencích. Možné/vhodné je i zapojení studentů do pregraduální výuky (praktická cvičení).

Požadavky na absolvování stáží
 

Předpokládá se alespoň jedna měsíční či delší zahraniční stáž, případně účast na výzkumném projektu. Ve výjimečných případech, pokud by student vykázal vědecké výsledky násobně přesahující požadavky nebo výjimečné vysoce ceněné publikace, může OR rozhodnout o prominutí povinnosti.

Vypsané kurzy

B90087 Biofyzikální metody v medicíně
B90215 Practical Medical Physics and Technology for the Leksell Gamma Knife Radiosurgery 
B90249 Zobrazovací metody a systémy lékařství

Požadavky ke SDZ

Podmínkou konání SDZ je předchozí úspěšné absolvování studijních povinností a zkoušky z anglického jazyka (zkouška na Ústavu jazyků 2. LF UK, státní jazyková zkouška nebo mezinárodně uznávaná jazyková zkouška, např. TOEFL, Cambridge Certificate).

Cílem SDZ je ověření šíře a kvality znalostí studenta, jeho způsobilosti osvojovat si nové poznatky, hodnotit je a tvůrčím způsobem využívat ve vztahu ke zvolenému oboru doktorského studijního programu a tématu disertační práce. Cílem zkoušky je prověřit vědecké myšlení studenta, tj. schopnost postihnout podstatu problému včetně schopnosti navrhovat vlastní způsoby řešení.

Otázky ke SDZ

Požadavky na publikační činnost

Nejméně dvě originální práce v časopise s IF, které se týkají tématu disertační práce a mají dohromady souhrnný impakt faktorem alespoň 1,0. Alespoň u jedné z publikací musí student být prvním autorem.

Požadavky k obhajobě

  • Splnění všech výše zmíněných studijních povinností včetně složení SDZ.
  • Autorství (spoluautorství) minimálně dvou původních vědeckých prací k tématu disertační práce přijatých ke zveřejnění v mezinárodně uznávaném časopise s impakt faktorem (Web of Science), alespoň u jedné publikace musí být student prvním autorem.
  • OR vyžaduje autoreferát.

Obhajoba disertační práce

Jde o ucelené vědecké pojednání s přesným vymezením vlastních původních výsledků a uvedením veškerých pramenů. Předpokladem předložení disertační práce jsou minimálně dvě původní práce přijaté k publikaci v časopisech s impakt faktorem. Disertační práce se předkládá předsedovi OR, a to buď v klasické formě, nebo ve formě monotematicky zaměřeného souboru nejméně pět vědeckých publikací, opatřených společným úvodem, diskuzí a souhrnem. Současně s disertací se předkládá i autoreferát v angličtině. 

Průběh obhajoby

Student představí téma svého výzkumu ve slovním sdělení, následuje diskuze o problematice výzkumu, resp. disertační práce. Komise položí studentovi čtyři otázky z výše uvedeného seznamu.

Profil absolventa studijního programu

Studijní program je interdisciplinární vědní obor využívají spolupráci převážně biologických pracovišť od základního výzkumu až po klinická pracoviště. Výchova studentů se zaměřuje na vzájemné souvislosti mezi fyzikou a medicínou. Pozornost se věnuje především prohlubování poznatků v diagnostických a terapeutických metodách, možnostem terapeutického ovlivnění fyzikálních dějů na buněčné membráně, matematickému modelování biologických dějů, biomechanice, studiu biosignálů a především studiu biofyzikálních dějů elektromagnetického záření.

Předpokládané uplatnění absolventů

Absolvent bude moci působit nejen na tradičních vědeckých pracovištích, jako jsou výzkumné ústavy nebo vysoké školy, ale i na klinických pracovištích, ve výzkumných týmech na univerzitách a v nemocnicích. Lze očekávat vzhledem k nárůstu techniky v medicíně i zapojení a ve výzkumných týmech mezinárodních zaměřených na lékařskou fyziku na klinických pracovištích zejména fakultních a krajských nemocnic.

Poslední aktualizace: 14. 3. 2023 / Odpovědná osoba: ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.