Fyziologie a patofyziologie člověka

Platnost akreditace: 27. 11. 2029

Předseda oborové rady:

prof. MUDr. Otomar KITTNAR, MBA, CSc.
Fyziologický ústav 1. LF UK
Albertov 5
128 00  Praha 2
tel.: 224 968 483
e-mail: @email

 

Kontaktní osoba:
doc. MUDr. Dana Marešová, CSc.
Fyziologický ústav 1. LF UK
Albertov 5
128 00  Praha 2
tel.: 224 968 410
e-mail: @email

 

Členové oborové rady

Charakteristika studijního programu

Studijní program je zaměřen na studium funkcí jednotlivých systémů organismu (krve, systém oběhový, dýchací, trávicí, vylučovací, humorální, nervový) a jejich řízení, a to od molekulární úrovně, až po studium vzájemných vztahů mezi jednotlivými systémy v normě a za patologických stavů. Stejně významné je studium faktorů, které mohou zasáhnout do mechanismů vývoje, plasticity a adaptace na epigenetické a vnitřní vlivy.

Experimentální a analytický přístup poznání umožňuje využít získané vědomosti pro prevenci, diagnostiku, terapii a rehabilitaci lidského organismu.

Cílem studia je připravit studenta tak, aby byl schopen samostatné vědecké práce nutné pro objasňování fyziologických a patofyziologických mechanismů, které mohou být příčinou závažných klinických onemocnění.

Podmínky přijímacího řízení specifické pro studijní program

Podmínky a průběh přijímacího řízení pro kombinovanou formu studia jsou stejné jako podmínky pro prezenční formu.

Doporučujeme předem kontaktovat potenciálního školitele a konzultovat s ním vhodnou formu přípravy na přijímací pohovor. Každý studijní program má svá specifika, proto vám školitel může pomoci při přípravě na přijímací zkoušku (pohovor).

Témata disertačních prací

OR nevypsala žádná témata. Uchazeč si zvolí předběžné téma individuálně a kontaktuje potenciálního školitele. Společně s ním konzultuje zvolené téma a dohodne se na jeho přesnější specifikaci. V případě nejasností doporučujeme kontaktovat rovněž předsedu OR. Ten mu může podle potřeby doporučit konzultovat téma i s dalším specialistou podle zaměření zamýšleného projektu. 

Pokud uchazeč neví, jaké téma/jakého školitele si zvolit, kontaktuje předsedu OR, s nímž konzultuje vhodné téma a potenciálního školitele. 

Tato volba je předběžná, přijímací komise může po konzultaci s uchazečem navrhnout jiného školitele.

Školitelé studijního programu

Každý školitel musí být schválen OR. Kritéria pro přijetí nových školitelů si určuje OR. Pokud navrhovaný školitel není dosud schválen OR, musí tak být učiněno nejpozději do zápisu uchazeče do studia (za předpokladu, že uchazeč bude přijat). Seznam školitelů schválených OR naleznete zde. Po rozkliku se zobrazí pracoviště školitele a kontakt na něj.

Požadavky v průběhu studia

Studijní povinnosti pro prezenční i kombinovanou formu studia jsou stejné.

Studijní povinnosti jsou dány ISP vypracovaným studentem spolu se školitelem (popřípadě konzultantem) na základě anotace předkládané v rámci přijímacího řízení. Plnění ISP kontroluje a schvaluje školitel a garant studijního programu. Případnou změnu ISP včetně výměny již schváleného školitele, která je řádně zdůvodněná, musí schválit OR, garant programu a děkan příslušné fakulty.

 • Student musí mít zápočty alespoň ze tří kurzů vybraných z aktuálního seznamu kurzů vypsaných v rámci DSPB. Jeden z kurzů může být absolvován v zahraničí. Pokud absolvuje jako vyučující výuku v rozsahu předmětu magisterského studia, může mu být uznán Kurz fyziologie a patofyziologie člověka.
 • Jazyková zkouška z angličtiny 
 • Úspěšné absolvování SDZ 
 • Aktivní účast na národních a zahraničních vědeckých konferencích

Požadavky na absolvování stáží

OR doporučuje absolvování zejména zahraničních stáží, které by v souhrnu měly trvat alespoň jeden měsíc.

Vypsané kurzy

B90054 Elektrofyziologické metody v lékařském výzkumu
B90209 Fyzikální interakce krevního oběhu a cévní stěny a současné metody jejich studia
B90044 Vybrané problémy endokrinologie a metabolismu
B90275 Biomedicine and Biotechnology
B90276 Jak být pánem a ne otrokem klinického výzkumu

Požadavky ke SDZ

 • zápočty alespoň ze tří kurzů
 • zkouška z anglického jazyka (D0400003)
 • jedna publikace v impaktovaném časopise (pouze práce in extenso, ne abstrakt, ne letter to the editor, ne kazuistika); u dokládaných prací uvést IF
 • literární přehled k tématu disertace s navazující vědeckou hypotézou a cíli práce (15–20 stran)

Doba mezi podáním žádosti o vykonání SDZ a samotným termínem konání je obvykle tři až čtyři měsíce.

Literární přehled (rešerše) – základní informace

Literární přehled není autoreferát. Literární přehled je text, jehož cílem je vytvořit kritický přehled současných znalostí o nějakém konkrétním tématu. Literární přehled je obvyklou součástí vědecky orientované literatury a často předchází tvorbě návrhů výzkumných projektů a výběru vhodné metodiky. Jejím základním cílem je přinést čtenáři aktuální přehled současné literatury o daném tématu a poskytuje podklady, z nichž je možné vyhodnotit oprávněnost navrženého budoucího výzkumu.

Literární přehled však není souborem odborných informací poskládaných bez ladu a skladu. Dobrý literární přehled je charakterizován:

 1. logickým tokem myšlenek, tj. jednotlivé odstavce by na sebe měly logicky navazovat
 2. relevantními bibliografickými odkazy v konzistentním a vhodném formátu
 3. správným použitím odborné terminologie
 4. nezaujatým a uceleným přehledem dosavadního výzkumu dané problematiky
 5. syntézou předložených informací.

Syntéza předložených informací je nejobtížnější částí literárního přehledu a předpokládá, že se autor v dané problematice dobře orientuje. Syntéza poskytuje novou interpretaci starých poznatků či kombinuje nové poznatky se starými. Může načrtnout intelektuální vývoj v daném oboru, navrhovat směry, kudy by se nový výzkum mohl ubírat – měla by se stát podkladem pro vědeckou hypotézu autorovy práce. Literární přehled by měl vyústit v jasné a stručné stanovení hypotézy (předpokladu co chce autor prokázat) a cíle práce (jakým způsobem autor hypotézu prokáže nebo zamítne). 

Proto závěr textu obsahuje návrh hypotézy (stručně) a cíle řešení.

Rozsah je 15 – 20 normostran formátu A4 (bez literatury).

Úprava

 1. Titulní strana – viz vzor
 2. Písmo – Times New Roman 12
 3. Řádkování 1–1,5
 4. Očíslovat stránky
 5. Literatura: očíslovat, odkazy uvádět jednotně včetně citací v textu – pokud je jeden autor – Autor 1., 1989, pokud jsou autoři dva, uvádějí se oba a rok, u tří a více autorů se uvádí Autor J. et al., rok

Vypracovaný literární přehled je třeba v elektronické formě (e-mailem ve formátu docx) odevzdat společně s přihláškou a ostatní dokumentací na Oddělení Ph.D. studia. Není nutné jej tisknout. Tištěnou verzi (po korektuře doc. Marešové) přinese student až ke SDZ.   

Literární přehled nemusí být svázaný. OR akceptuje volné (očíslované) listy formátu A4. Tisk může být oboustranný.

Průběh SDZ

Předmětem SDZ jsou tematické okruhy fyziologie a patofyziologie člověka. Ze zkušebních otázek 14 tematických okruhů jsou vytvořeny trojice kombinací. Student se tak může zaměřit na tematické okruhy vycházející z ISP a vymezené školitelem. Při zkoušce jednu z kombinací (trojici) zvolí a otázky z přiřazených okruhů si losuje. Čtvrtá otázka vychází z písemné rešerše a metodologie vědecké práce. Student si vybere předem danou trojici a otázky si losuje.

Okruhy ke SDZ

Požadavky na publikační činnost

 • Vypracování literárního přehledu
 • Publikace minimálně dvou prací s IF

Požadavky k obhajobě

 • SDZ 
 • Dvě práce in extenso se souhrnným impakt faktorem alespoň 1. Na jedné z nich musí být student uveden jako první autor. U dokládaných prací uvést IF.
 • OR vyžaduje autoreferát.

Profil absolventa studijního programu

Absolvent má detailní znalost vlastní vědecké problematiky, a chápe příčinné souvislosti a vztahy mezi normálními a patologicky změněnými funkcemi živých objektů (člověka, experimentálního modelu). Je schopen posoudit platnost vědeckých závěrů v klinické praxi. Je seznámen s laboratorními metodami umožňujícími vědecký výzkum. Je schopen dosažené výsledky zpracovat, posoudit jejich validitu, prezentovat na domácích i zahraničních konferencích a výsledky publikovat ve vhodném časopise. Je schopen vědecké komunikace v angličtině. Absolvent je seznámen s principy financování výzkumné práce a s postupem získání grantu.

Předpokládané uplatnění absolventů

Absolventi studijního programu se mohou uplatnit jako vědečtí pracovníci teoretických a klinických pracovišť zejména lékařských fakult, výzkumných center a ústavů. Úspěšné studium jim umožnuje se podílet na výuce zejména v rámci vysoké školy.

Poslední aktualizace: 14. 3. 2023 / Odpovědná osoba: ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.