Biochemie a patobiochemie

Platnost akreditace: 28. 11. 2028

Předseda oborové rady:

prof. MUDr. Zdeněk KLEIBL, Ph.D.

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky
1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2
128 08  Praha 2
tel.: 224 965 745
e-mail: @email

 

Koordinátor pro 2. LF UK:
prof. MUDr. Richard Průša, CSc.

Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2.LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
150 06  Praha 5
tel.: 224 435 300
e-mail: @email

 

Členové oborové rady

Charakteristika studijního programu

Cílem studia je připravit studenta na samostatné vědecké objasňování molekulárních principů životních dějů v lidském organismu, jejich řízení a molekulárních mechanismů jejich poruch. Biochemie a patobiochemie se zabývá problematikou biomakromolekul, tj. bílkovin a enzymů, polysacharidů, lipoproteinů a nukleových kyselin, jakož i jejich stavebních jednotek a dalších významných nízkomolekulárních látek v živých soustavách (aminokyselin, peptidů, sacharidů, lipidů, steroidů). Cílem je i objasňování jejich vzájemné přeměny a jejich úlohy v buněčné signalizaci. Velmi důležitou oblastí je též výzkum nadmolekulárních buněčných struktur a jejich funkce. Studijní program se soustřeďuje též na principy poruch uvedených struktur a jejich funkcí, tedy na molekulární podstatu vzniku, rozvoje a průběhu chorobných stavů. Významnou součástí studia je fyziologický a patogenetický význam reaktivních forem kyslíku a dusíku, předmětem studijního programu jsou mechanismy působení látek poškozujících nukleové kyseliny a biomembrány. Ve studijním programu je věnována pozornost výzkumu poruch buněčné signalizace včetně kancerogeneze a atherogeneze. Molekulární podstaty dědičných a získaných metabolických poruch, mechanismů udržování stálého vnitřního prostředí (metabolické a iontové rovnováhy) a s tím spojených patologických odchylek. Studijní program se též zabývá vývojem nových laboratorních diagnostických metod.

Podmínky přijímacího řízení specifické pro studijní program

Podmínky a průběh přijímacího řízení pro kombinovanou formu studia jsou stejné jako podmínky pro prezenční formu.

Doporučujeme předem kontaktovat potenciálního školitele a konzultovat s ním vhodnou formu přípravy na přijímací pohovor. Každý studijní program má svá specifika, proto vám školitel může pomoci při přípravě na přijímací zkoušku (pohovor).

Témata disertačních prací

OR nevypsala žádná témata. Uchazeč si zvolí předběžné téma individuálně a kontaktuje potenciálního školitele. Společně s ním konzultuje zvolené téma a dohodne se na jeho přesnější specifikaci. V případě nejasností doporučujeme kontaktovat rovněž předsedu OR. Ten mu může podle potřeby doporučit konzultovat téma i s dalším specialistou podle zaměření zamýšleného projektu. 

Pokud uchazeč neví, jaké téma/jakého školitele si zvolit, kontaktuje předsedu OR, s nímž konzultuje vhodné téma a potenciálního školitele. 

Tato volba je předběžná, přijímací komise může po konzultaci s uchazečem navrhnout jiného školitele.

Školitelé studijního programu

Každý školitel musí být schválen OR. Kritéria pro přijetí nových školitelů si určuje OR. Pokud navrhovaný školitel není dosud schválen OR, musí tak být učiněno nejpozději do zápisu uchazeče do studia (za předpokladu, že uchazeč bude přijat). Seznam školitelů schválených OR naleznete zde. Po rozkliku se zobrazí pracoviště školitele a kontakt na něj.

Požadavky v průběhu studia

Studijní povinnosti pro prezenční i kombinovanou formu studia jsou stejné.

  • Po přijetí vypracovat ISP, jeho schválení školitelem a garantem programu
  • Absolvování nejméně dvou kurzů organizovaných OR nebo další kurzy pořádané v rámci DSPB.

Kurzy

Vybrané kapitoly z biochemie a patobiochemie (B90008)
Novinky v biomedicínském výzkumu (B90203)
Kurz základů vědecké činnosti

Možnost uznat další kurzy organizované jinými obory na UK a  AV ČR.

  • Zkouška z anglického jazyka
  • SDZ (doporučena v 1.–2. ročníku studia, podmínky uvedeny níže).
  • Účast na národních a mezinárodních sjezdech.

Požadavky na absolvování stáží

Doporučena alespoň jedna měsíční či delší zahraniční stáž.

Vypsané kurzy

B90008 Vybrané kapitoly z biochemie a patobiochemie
B90203 Novinky v biomedicínském výzkumu
DS001 Kurz základů vědecké činnosti
B90275 Biomedicine and biotechnology

Požadavky ke SDZ

Absolvování nejméně dvou kurzů organizovaných OR nebo v rámci DSPB, zveřejněných na http://pdsb.avcr.cz po projednání se školitelem a na jeho doporučení.

  • Jazyková zkouška z angličtiny. OR doporučuje typ jazykové zkoušky s mezinárodní platností (TOEFL, Cambridge), připouští se také vykonání jazykové zkoušky na Ústavu jazyků 2. LF UK a umožňuje i uznání státní jazykové zkoušky z angličtiny.
  • SDZ se koná zásadně vždy před odevzdáním a obhajobou disertační práce. 

Průběh
Uchazeč představí své téma v 10- až 15minutovém slovním sdělení. Komise položí 4–6 otázek. Na uzavřeném jednání komise vyhodnotí průběh zkoušky a stanoví klasifikaci. Studentovi je oznámen výsledek. 

Okruhy ke SDZ

Požadavky na publikační činnost
Prvoautorská publikace, hlavní řešitel grantu typu GA UK.

Požadavky k obhajobě

  • SDZ
  • Nejméně dvě původní práce, týkající se tématu disertační práce se souhrnným impaktem alespoň jedna. Na jedné z nich je student uveden jako první autor. Připouští se společné prvouatorství s dalším spolupracovníkem, pokud publikace má IF alespoň 4,0. Minimální součet IF všech prací publikovaných studentem musí být 1,0.
  • OR rada vyžaduje autoreferát.

Profil absolventa studijního programu

Absolvent studijního programu je seznámen s aktuálními výzkumnými tématy, trendy a experimentálními přístupy zejména v těchto oblastech: výzkum vrozených vad a jejich biochemických následků, metabolické poruchy, aktuální otázky v experimentální onkologii, výzkum poruch buněčné signalizace včetně redoxní signalizace v souvislosti s řízením proliferace, diferenciace a programové smrti buněk, neurodegenerace. Je připraven tyto znalosti převést do vývoje nových laboratorně diagnostických metod a terapeutických aplikací a diskutovat o cílech nejbližšího výzkumu s klinickými odborníky a se specialisty jiných biomedicínských odvětví.

Předpokládané uplatnění absolventů

Absolventi se uplatní jako vědečtí pracovníci teoretických ústavů lékařských a přírodovědeckých fakult, ústavů AV ČR, výzkumných center biomedicíny a případně jako pracovníci klinických laboratoří. Uplatní se též jako velmi žádaní vysokoškolští učitelé.

Poslední aktualizace: 15. 3. 2023 / Odpovědná osoba: ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.