Opatření děkana č. 9/2021

Opatření děkana č. 9/2021

 

k bezpečnosti v areálu Objektu teoretických ústavů 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy při dobudování výukových prostor

 

Čl. I

Úvodní ustanovení

Dobudování výukových prostor v areálu Objektu teoretických ústavů 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „areál“), kde již probíhají stavební práce, vyžaduje dodržování stanovených zásad (podmínek) od všech osob pohybujících se v těchto prostorách.

Čl. II

Základní pravidla dodržování stanovených zásad

1. Všem nepovolaným osobám je vstup na stavbu zakázán. Týká se to všech zaměstnanců, studentů i ostatních osob.

2. Pokud bude ve výjimečných případech nutný vstup, musí být předem projednán přímo se stavbyvedoucím zhotovitele stavby – PSG Construction a.s.

3. Před vstupem na staveniště musí být tyto osoby proškoleny zhotovitelem stavby a prokazatelně seznámeny s Plánem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci („Plán BOZP“) a musí dodržovat hygienické a bezpečnostní předpisy. 

4. Osoby, které se pohybují v prostorách staveniště, musí vždy použít předepsané osobní ochranné pracovní prostředky (helma, výstražná vesta, pracovní obuv S3, případně další dle pokynů stavbyvedoucího zhotovitele stavby a Plánu BOZP).

5. Pro pěší je přístup do areálu umožněn vstupní brankou v horní části areálu (směrem od golfu). V pracovní dny je branka otevřena od 7.00 hod. do 19.00 hod. Mimo tuto stanovenou dobu a o víkendech a stanovených svátcích je zamčena. V tyto dny je vstup umožněn pouze pro pracovníky, kteří zajišťují nezbytný provoz pracoviště vč. probíhajících vědeckých a výzkumných aktivit. Pro tyto případy obdrží jednotlivci klíč od vchodové branky, a ti také zodpovídají za její zamknutí při každém průchodu.

6. Průchod přes prostory autoservisu je zakázán. Jedná se o samostatný soukromý podnikatelský subjekt, který má prostory v pronájmu od Univerzity Karlovy.

7. Boční brána z Bucharovy ulice slouží pouze pro vjezd vozidel stavby. Pro soukromá vozidla a pěší je vjezd/průchod zakázán a režim otevírání podléhá potřebám zhotovitele stavby.

8. Všichni zaměstnanci i studenti musí využívat jediný vchod do budov „B“ a „C“, a to přes vrátnici v budově „B“. Ostatní vstupy do budovy „C“ slouží pouze jako únikové východy a tato informace je na nich uvedena.

9. Brána na staveniště je zhotovitelem stavby trvale uzavírána.

10. Pro osobní vozidla je areál uzavřen. Zaměstnanci mohou parkovat na vyhrazeném parkovišti, kde má každé pracoviště přiděleno parkovací místo.

11. Dodavatelům zajišťujícím servis budov, dovoz zvířat, krmiva, podestýlky, tlakových lahví a těl pro Ústav anatomie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „2. LF UK“) bude po dohodě se zhotovitelem stavby vjezd na staveniště umožněn. Nahlášení těchto dodavatelů je třeba oznámit předem Správě budov, (tel.: 257 296 115, e-mail: @email), za účelem informování zhotovitele stavby, který jim umožní po dohodě v konkrétním čase vjezd. Vjezd přes staveniště je možný pouze se souhlasem stavbyvedoucího zhotovitele stavby, pod dozorem poučeného zástupce 2. LF UK a za podmínek stanovených stavbyvedoucím dle konkrétní situace na stavbě.

12. Každý vjezd musí být hlášen samostatně.

13. Dodavatelé zajišťující dovoz dalších komodit, neuvedených v bodě 11. tohoto opatření, nebudou na staveniště vpuštěni. Objednatel si dohodne předání a převzetí zásilky tímto způsobem:

– na centrálním místě tj. u vjezdové vrátnice do areálu z ul. Plzeňská. V případě větší zásilky ji Správa budov převeze v pracovní dny mezi 12.00–13.00 hod. na vrátnici v budově B;

– nebo u vstupní branky, nacházející se v horní části areálu (směrem od golfu).

14. Celý prostor staveniště je monitorován kamerovým systémem se záznamem.

15. Nedodržování stanovených podmínek a porušení daných pravidel pro přístup na staveniště bude stavební firmou pokutováno.

Čl. V

Závěrečná ustanovení

1. Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu děkana a platí až do odvolání.

 

V Praze dne 3. 5. 2021

 

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. LF UK

Platnost a účinnost
Platnost: 3. 5. 2021
Účinnost: od 3. 5. 2021
Gestor: Oddělení investiční výstavby
 
Vytvořeno: 3. 5. 2021 / Upraveno: 23. 9. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Marie Hejlová