Opatření děkana č. 8/2020

Opatření děkana č. 8/2020

Stipendia z prostředků specifického vysokoškolského výzkumu
 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

V souladu s čl. 4 odst. 2 Pravidel pro přiznávání stipendií na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „PPS“) upravuje děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „2. LF UK“) podmínky a pravidla pro vyplácení stipendií z prostředků specifického vysokoškolského výzkumu.

Čl. 2

Podmínky a pravidla vyplácení stipendií z prostředků specifického vysokoškolského výzkumu
 

1. Studentům doktorského studijního programu v prezenční formě studia, kteří se účastní specifického vysokoškolského výzkumu (dále jen „SVV“) může děkan přiznat stipendium na návrh řešitele SVV v rozsahu uvedeném v příloze tohoto opatření.

2.  Studentovi doktorského studijního programu v prezenční formě studia může děkan na základě předložených dokladů přiznat stipendium z prostředků specifického vysokoškolského výzkumu se souhlasem řešitele SVV v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto opatření, pokud:

  1. student doloží potvrzení o přijetí publikace s Impact faktorem;
  2. student je hlavním řešitelem projektu GA UK.

3.  Studentovi 5. ročníku, který se účastní projektu SVV a který je přijat do programu M.D. Ph.D., může děkan se souhlasem řešitele SVV stanovit stipendium ve výši 10.500,– Kč měsíčně.

4. Stipendium se vyplácí poukázáním na účet studenta, jehož číslo má student uvedeno ve Studijním informačním systému. V případě měsíční výplaty se stipendium vyplácí nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce.

5. O přiznání stipendia z prostředků SVV žádá student děkana fakulty formou písemné žádosti, případně může děkan takové stipendium přiznat i bez podání takové žádosti nebo na základě návrhu řešitele. 

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

1.  Toto opatření děkana nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana.

2.  Toto opatření ruší čl. 4 opatření děkana č. 6/2018 a část přílohy č. 1. – Stipendia z prostředků specifického vysokoškolského výzkumu, který je součástí opatření děkana č. 6/2018.

3. Součástí tohoto opatření děkana je jeho příloha č. 1 – Stipendia z prostředků ze specifického vysokoškolského výzkumu

 

V Praze dne 21. 5. 2020

 

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. LF UK

 

 

Příloha č. 1 k OD č. 8/2020

 

Stipendia z prostředků specifického vysokoškolského výzkumu

 OD 8/2020

Čl.2 odst. 1

Čl. 2 odst. 2a

Čl. 2 odst. 2b

Čl. 2 odst. 3

1. ročník

0

Kč 2.000,-(měsíčně)

 

Kč 20.000,-

(jednorázově v roce získání grantu, nejpozději do konce června)

 

Kč 12.000,- (jednorázově v každém dalším roce řešení grantu, nejpozději do konce června)

 

0

2.–4. ročník

Kč 1.000,- (měsíčně)

Kč 2.000,-

(měsíčně)

M.D., Ph.D.

0

0

0

Kč 10.500,-(měsíčně)

 

 

Platnost a účinnost
Platnost: 21. 5. 2020
Účinnost: od 21. 5. 2020
Gestor: Oddělení Ph.D. a zahraničních záležitostí
 
Vytvořeno: 21. 5. 2020 / Upraveno: 7. 5. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Marie Hejlová