Opatření děkana č. 6/2018

Opatření děkana č. 6/2018
Forma, výše a způsob vyplácení stipendií
 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

V souladu s II. úplným zněním stipendijního řádu UK ze dne 27. 3. 2018, účinným od 1. 5. 2018 (dále jen „SŘ UK“) a Pravidly pro přiznávání stipendií na 2. LF UK účinnými od 1. 10. 2017 (dále jen „PPS“) upřesňuje děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „2. LF UK“) některé podrobnosti týkající se stipendií studentů na 2. LF UK.
 

Čl. 2
Forma, výše a termíny výplaty stipendia za vynikající studijní výsledky (k čl. 3 odst. 7 SŘ UK)

 1. Stipendium za vynikající studijní výsledky se vyplácí jednorázově poukázáním na účet studenta, jehož číslo má student uvedeno ve Studijním informačním systému, a to nejpozději do 31. ledna příslušného kalendářního roku.
 2. Stipendium za vynikající studijní výsledky činí částku 11 000,– Kč.
 3. Rozhodný den, ke kterému je stanoven studijní průměr studenta, je 10. 10. příslušného kalendářního roku.
 4. Rozhodný prospěchový průměr nutný k získání stipendia za vynikající studijní výsledky v dané skupině1 je zveřejněn nejpozději do 20. 10. příslušného kalendářního roku.
 5. Stipendium za vynikající studijní výsledky se přiznává nejpozději do 31. 12. příslušného kalendářního roku.
   

Čl. 3
Doktorandské stipendium (k čl. 12 odst. 2, 3 SŘ UK)

 1. Doktorandské stipendium se vyplácí každý měsíc zpětně poukázáním na účet studenta, jehož číslo má student uvedeno ve Studijním informačním systému, a to nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce.
 2. Doktorandské stipendium je přiznáno studentovi v prezenční formě studia ve výši uvedené v příloze č. 1 tohoto opatření.
   

Čl. 4
Stipendia z prostředků specifického vysokoškolského výzkumu (k čl. 6 odst. 1 a 3 SŘ UK)

 1. Studentům doktorského studijního programu v prezenční formě studia, kteří se účastní specifického vysokoškolského výzkumu (dále jen „SVV“) může děkan stanovit stipendium na návrh řešitele SVV v rozsahu uvedeném v příloze tohoto opatření.
 2. Student doktorského studijního programu v prezenční formě může požádat o navýšení stipendia z prostředků specifického vysokoškolského výzkumu v těchto případech:
  1. po absolvování dvou odborných kurzů a publikování prvních výsledků práce (včetně abstraktů v recenzovaných časopisech) o částku uvedenou v příloze tohoto opatření,
  2. studentům, kteří jsou úspěšnými řešiteli projektu GA UK, o částku uvedenou v příloze tohoto opatření.
  Děkan může na základě žádosti studenta stanovit stipendium se souhlasem řešitele SVV v rozsahu uvedeném v příloze tohoto opatření.
 3. Studentovi 5. ročníku, který se účastní projektu SVV a který je přijat do programu MD., PhD., může děkan se souhlasem řešitele SVV stanovit stipendium ve výši 10.500,– Kč.
 4. Stipendium se vyplácí každý měsíc poukázáním na účet studenta, jehož číslo má student uvedeno ve Studijním informačním systému, a to nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce.
   

Čl. 5
Forma a způsob podávání žádostí o stipendium

 1. O stipendium za vynikající studijní výsledky student nežádá.
 2. O doktorandské stipendium student nežádá.
 3. O přiznání ostatních stipendií podle SŘ UK a PPS může student požádat děkana fakulty písemnou žádostí, případně může děkan takové stipendium přiznat i bez podání takové žádosti.
   

Přechodná, společná, zmocňovací a závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření děkana nabývá účinnosti 14. 5. 2018.
 2. Toto opatření ruší OD č. 16/2017.
   

V Praze dne 14. 5. 2018

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. LF UK


1 podle PPS, čl. 2, odst. 9 písm. b

 

Příloha č. 1

 

Doktorandské stipendium (v Kč)

Stipendia z prostředků specifického vysokoškolského výzkumu

(v Kč)

 

základní

státní zkouška

účastník

2 odborné kurzy

řešitel GAUK

Dle SŘ UK

Čl. 12, odst. 2

Čl. 12, odst. 3

Čl. 6, odst. 1 a 3

Čl. 6, odst. 1 a 3

Čl. 6, odst. 1 a 3

Dle tohoto OD

Čl. 3, odst. 1,2

Čl. 3, odst. 1,2

Čl. 4, odst. 1

Čl. 4, odst. 2a

Čl. 4, odst. 2b

1. ročník

10.500

+2 000

+ 300

+ 1 200

+2 000

2.–4. ročník

10.500

+2 000

+ 1 000

+ 500

+2 000

Platnost a účinnost
Platnost: 14. 5. 2018
Účinnost: od 14. 5. 2018
Gestor: Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí
Zrušen čl. 4 a část přílohy č. 1 tohoto OD, nahrazeno OD 8/2020
Vytvořeno: 22. 5. 2018 / Upraveno: 21. 5. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Marie Hejlová