Opatření děkana č. 5/2022

Opatření děkana č. 5/2022

 

VYPISOVÁNÍ TERMÍNŮ KE ZKOUŠCE

 

Čl. I

Úvodní ustanovení

 

Toto opatření děkana stanoví pravidla vypisování termínů zkoušek  z předmětů vyučovaných na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a přihlašování/zápisu na tyto vypsané termíny.

 

Čl. II

Pravidla vypisování termínů a přihlašování/zápis na termín

 

Garantům předmětů je tímto opatřením uloženo, aby vypisování termínů ke zkouškám a zápis na ně probíhaly s těmito pravidly:

1.        SEMESTRÁLNÍ FORMA STUDIA:

Termíny vypsat nejméně 30 kalendářních dní před koncem výuky.

2.        BLOKOVÁ VÝUKA:

U 1-2týdenních bloků – termíny vypsat nejméně 5 kalendářních dní před koncem výuky.

U 3-8týdenních bloků – termíny vypsat nejméně 14 kalendářních dní před koncem výuky.

3. Další pravidla pro vypisování a zápis na termíny zkoušky:

a)  Přihlašování může být spuštěno nejdříve následující pracovní den po dni vypsání   termínu. Zápis na termín zkoušky by měl být spuštěn mezi 18. a 20. hodinou pracovního dne nebo mezi 8. a 20. hodinou dne pracovního klidu /svátku.

b)  Kapacita všech zkušebních termínu musí nejméně o 30 % přesahovat počet studentů zapsaných pro dané zkoušky (dle předpisů Univerzity Karlovy).

c)  Tzv. předtermíny zkoušek mohou probíhat po uplynutí nejméně 80 % rozsahu  veškeré výuky předmětu. 

 

Čl. III

Ustanovení závěrečná

 

Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu děkana a účinnosti od začátku akademického roku 2022/2023.

 

 

V Praze dne  21.4.2022

 

 

prof. MUDr.  Marek Babjuk, CSc.

děkan 2. LF UK

Platnost a účinnost
Platnost: 21. 4. 2022
Účinnost: od začátku akademického roku 2022/2023
Gestor: Studijní oddělení
 
Vytvořeno: 29. 4. 2022 / Upraveno: 27. 9. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Marie Hejlová