Opatření děkana č. 4/2022

Opatření děkana č.  4/2022

 

Absence z povinných částí výuky

studijního programu

Všeobecné lékařství / General Medicine na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

 

Čl. I

Úvodní ustanovení

 

Toto opatření děkana stanoví podmínky a rozsah povolené absence z povinných částí výuky studijního programu Všeobecné lékařství uskutečňovaného na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

 

Čl. II

Podmínky a rozsah povolené absence

1.    Účast na všech formách výuky kromě přednášek je povinná. V případě nemoci nebo z jiných závažných důvodů lze neúčast na povinné výuce (absenci) nahradit individuální formou (samostudiem). Počet takto povolených absencí v jednotlivých výukových jednotkách se pro všechny předměty stanovuje takto:

 

SEMESTRÁLNÍ FORMA výuky

2 povolené absence / semestr a předmět

 

BLOKOVÁ FORMA výuky

1týdenní blok       -  1 povolená absence

2týdenní blok       -  2 povolené absence

3-4týdenní blok    -  3 povolené absence

5-8týdenní blok    -  4 povolené absence

 

       Na základě vzájemné důvěry není potřeba dokladovat důvod této absence písemně.

2.    Po předchozí dohodě se studijním proděkanem může garant studijního předmětu určit témata, která v případě absence studenta budou muset být nahrazena jinak než samostudiem. Jde zejména o případy, v nichž je v rámci praktického cvičení získávána klíčová dovednost nezbytná pro další navazující výuku nebo praxi. Rozsah takto označených témat nesmí přesahovat 30 % objemu povinné výuky předmětu. Při nenahrazení takto označeného tématu student nesplní podmínky pro udělení zápočtu. Garant studijního předmětu je povinen tato témata před zahájením výuky v semestru označit ve Studijním informačním systému včetně způsobu jejich náhrady.

3.    Důvod jakékoli další  absence  musí  být  doložen  písemně  (zdravotní   potvrzení,   případně potvrzení o mimořádných událostech) a tento doklad musí být  odevzdán garantovi předmětu, který jej individuálně posoudí a rozhodne o dalším postupu.

4.   Doložené a omluvené absence musejí být řádně nahrazeny podle pokynů garanta předmětu. Pokud výuku nahradit nelze nebo pokud rozsah absencí přesahuje více než 30 % objemu povinné výuky, nelze udělit zápočet a je nutno konzultovat příslušného studijního proděkana a dohodnout další postup, např. individuální studijní plán (ISP).

 

5.    Pověřuji garanty předmětů, aby při výuce zajistili efektivní systém kontroly přítomnosti studentů při povinných částech výuky.
 

 

Čl. III

Ustanovení závěrečná

1.        Toto opatření děkana ke dni své účinnosti ruší a nahrazuje v plném rozsahu Opatření děkana č. 1/2011.

2.        Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu děkana a účinnosti od začátku akademického roku 2022/2023.

 

 

V Praze dne  21.4.2022

 

 

prof. MUDr.  Marek Babjuk, CSc.

děkan 2. LF UK

Platnost a účinnost
Platnost: 21. 4. 2022
Účinnost: od začátku akademického roku 2022/2023
Gestor: Studijní oddělení
 
Vytvořeno: 29. 4. 2022 / Upraveno: 27. 9. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Marie Hejlová