Opatření děkana č. 18/2022

Opatření děkana č. 18/2022

 

Postup pro stanovení prerekvizit a korekvizit studijních předmětů

 

 

Čl. I
Úvodní ustanovení

 

Toto opatření definuje postup pro stanovení prerekvizit a korekvizit studijních předmětů ve všech typech studijních programů, s výjimkou doktorských studijních programů.

 

 

Čl. II
Vymezení základních pojmů

 

1) Prerekvizity vyjadřují vertikální mezipředmětové vztahy mezi dvěma či více úseky studia. Prerekvizitou je označen studijní předmět, či předměty, bez jejichž předchozího splnění nelze navazující studijní předmět zapsat.

2) Korekvizity vyjadřují horizontální mezipředmětové vztahy v daném úseku studia. Jde o studijní předmět, či předměty, které musejí být zapsány ve stejném úseku studia jako daný studijní předmět.

 

 

Čl. III
Postup pro stanovení prerekvizit a korekvizit povinných studijních předmětů

 

1) Prerekvizity a korekvizity navrhuje garant studijního programu, který je předloží ke schválení věcně příslušnému proděkanovi pro studium.  

2) Po schválení prerekvizit a korekvizit věcně příslušným proděkanem pro studium zapíše Studijní oddělení ve Studijním informačním systému prerekvizity k jednotlivým povinným studijním předmětům a zveřejní prerekvizity a korekvizity na webových stránkách fakulty, v rubrice Studium.

3) Prerekvizity a korekvizity povinných studijních předmětů lze stanovovat, upravovat a doplňovat nejpozději do konce srpna s platností pro následující akademický rok.

 

 

Čl.  IV
Postup pro stanovení prerekvizit a korekvizit doporučených volitelných předmětů

 

1) Prerekvizity a korekvizity doporučeného volitelného předmětu předkládá vyučující odpovědný za studijní předmět ke schválení věcně příslušnému proděkanovi pro studium. 

2) Po schválení prerekvizit a korekvizit doporučeného volitelného předmětu věcně příslušným proděkanem pro studium zapíše Studijní oddělení ve Studijním informačním systému prerekvizity k příslušnému doporučenému volitelnému předmětu.

3) Prerekvizity a korekvizity doporučených volitelných předmětů lze stanovovat, upravovat a doplňovat nejpozději do konce srpna s platností pro následující akademický rok.

 

 

Čl. V
Závěrečná ustanovení

 

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana.

 

 

 

V Praze dne 21. 7. 2022

 

 

 

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
děkan fakulty

Platnost a účinnost
Platnost: 21. 7. 2022
Účinnost: od 21. 7. 2022
Gestor: Studijní oddělení
 
Vytvořeno: 21. 7. 2022 / Upraveno: 23. 7. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Marie Hejlová