Opatření děkana č. 16/2022

 

Opatření děkana č. 16/2022


k provedení Rámcových principů kariérního rozvoje akademických a vědeckých pracovníků a lektorů na Univerzitě Karlově

Čl. I
Úvodní ustanovení

Toto opatření děkana doplňuje a upřesňuje pravidla kariérního rozvoje a postupu na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „2. LF UK“) při uplatňování ustanovení Rámcových principů kariérního rozvoje akademických a vědeckých pracovníků a lektorů na Univerzitě Karlově (dále jen „KŘ“) a  Kolektivní smlouvy uzavřené mezi Univerzitou Karlovou a odborovými svazy (dále jen „KS“) a dále upravuje podmínky a postupy v některých vybraných případech z personální  oblasti, které nejsou upraveny v KŘ nebo v KS.

Čl. II
Periodické hodnocení zaměstnanců 2. LF UK

1.                  Periodické  hodnocení  akademických  a  vědeckých  pracovníků, l lektorů a hospodářsko-správních, technických, odborných, obslužných a obchodně-provozních pracovníků provádí příslušný vedoucí pracovník (dále jen „hodnotitel“), a to jedenkrát za tři roky podle harmonogramu, schváleného Kolegiem děkana. Pro hodnocení zaměstnanců se používají příslušné aktuální formuláře, které obsahují konkrétní oblasti a kritéria hodnocení (viz přílohy tohoto opatření). 

 

2.                  O hodnocení zaměstnanců s úvazkem/ úvazky pouze na grantech rozhodují hlavní řešitelé grantu/ grantů.

3.   Hodnocený zaměstnanec vyplní části formuláře označené k jeho vyplnění, a předá jej hodnotiteli. Následně, během předem domluveného osobního setkání, proběhne společná diskuze a hodnocení. Závěr hodnocení uvedený v hodnotícím formuláři obě strany podepíší.

4.      V případě nesouhlasu hodnoceného zaměstnance s hodnocením může do 5 pracovních dnů po hodnocení písemně požádat hodnotitele či jeho nadřízeného o změnu hodnocení s uvedením důvodu této změny. Hodnotitel nebo jeho nadřízený do 5 pracovních dnů přezkoumá takové hodnocení a sdělí písemně výsledek přezkoumání zaměstnanci.

5.       Po vyjádření zaměstnance k hodnocení jsou hodnotící formuláře předány na Personální a mzdovému oddělení 2. LF UK (dále jen „PaM“). Dle pokynů děkana a proděkana pro personální záležitosti PaM připraví a kompletuje podklady pro setkání hodnotící komise.

6.    Pro hodnocení jednotlivých pracovišť a jejich vedoucích pracovníků jmenuje děkan  dvoučlennou stálou hodnotící komisi ve složení děkan a proděkan pro personální záležitosti (dále jen „komise“). O harmonogramu a průběhu periodického hodnocení zaměstnanců komise informuje kolegium děkana.

7.    Na osobním setkání členů komise a vedoucích pracovníků proběhne hodnocení celého pracoviště i jednotlivých vedoucích pracovníků. Závěry z tohoto setkání mohou být také podkladem pro možné personální a mzdové změny zaměstnanců pracoviště; např. změny úvazků, zařazení do tarifních a mzdových tříd, výši osobního ohodnocení apod. Veškeré podklady z těchto setkání se vrací na PaM. Komise rozhodne o jednotném termínu zpracování všech schválených změn.

Čl. III

Kariérní postup – Vedoucí pracovníci

V souladu s potřebami 2. LF UK a v případě společných pracovišť také po dohodě s řediteli fakultních nemocnic, mohou vedoucí pracovníci setrvat na svých pozicích několik funkčních období. Počet a délka těchto období podléhají schválení děkanem. K hodnocení uplynulého období jako podmínky prodloužení funkčního období se použije výstup posledního periodického hodnocení.    

Čl. IV

Kariérní postup – Noví zaměstnanci

Pro seznámení nového zaměstnance s konkrétními oblastmi a kritérii hodnocení a sestavení Plánu kariérního rozvoje použije vedoucí pracovník aktuální formuláře Periodického hodnocení zaměstnance přiměřeně.

Čl. V

Závěrečná ustanovení

1.   Případné výjimky z výše uvedeného podléhají schválení děkanem.

2.   Součástí tohoto opatření jsou jeho přílohy:

Příloha č. 1 -  Periodické hodnocení zaměstnance – pro akademické a vědecké pracovníky

Příloha č. 2 -  Periodické hodnocení zaměstnance – pro hospodářsko-správní, technické  

                      a odborné pracovníky a pro dělníky, obslužné pracovníky a obchodně –

                      provozní pracovníky

(přílohy jsou k dispozici v aktuálně platném znění u vedoucího Personálního a mzdového oddělení 2. LF UK)

2.    Toto opatření ruší odst. 2. - 5. v čl. 5 OD 9/2020 a přílohu č. 2 a 3 k OD 9/2020. 

3.   Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu děkana a účinnosti dnem 1. 7. 2022.  

 
V Praze dne 29. 6. 2022

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
děkan 2. LF UK

Platnost a účinnost
Platnost: 29. 6. 2022
Účinnost: od 1. 7. 2022
Gestor: Personální a mzdové oddělení
 
Vytvořeno: 29. 6. 2022 / Upraveno: 23. 7. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Marie Hejlová