Opatření děkana č. 15/2019

Opatření děkana č. 15/2019

Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech

na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

 

Čl. I

Úvodní ustanovení

Toto Opatření děkana v souladu se Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy (dále jen „SZŘ UK“) a ve spojení s čl. 15 Pravidel pro organizaci studia na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy doplňuje a upravuje další podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „2. LF UK“).

Čl. II

Studium v doktorských studijních programech

1. Doktorské studium je realizováno v akreditovaných studijních programech. Obsahovou náplň a organizaci studia řídí Oborová rada (dále „OR"). OR je garantem kvality a rozvoje vědecké výchovy daného akreditovaného studijního programu. Školicím pracovištěm jsou pracoviště fakulty, pracoviště Akademie věd České republiky (dále „AV ČR"), pracoviště dalších univerzit a jejich součástí a jiné výzkumné instituce.

2. Studium v doktorském studijním programu sleduje a hodnotí OR ustavená podle § 47 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) (dále jen „zákon o vysokých školách“) a čl. 22 odst. 13 a 14 Statutu Univerzity Karlovy.

3. V čele OR je předseda, který je garantem daného studijního programu.

4. OR zejména:

 1. doporučuje vypsání přijímacího řízení do příslušného studijního programu;
 2. doporučuje předsedy a složení komisí pro přijímací řízení;
 3. navrhuje školitele a konzultanty studentům doktorského studia;
 4. navrhuje předsedy a členy komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby;
 5. projednává a schvaluje individuální studijní plány studentů doktorského studia;
 6. hodnotí průběh studia a podává návrhy na úpravu výše stipendia a na ukončení studia;
 7. schvaluje případné změny individuálních studijních plánů.
 1.  Agendu doktorského studia zajišťuje Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí 2. LF UK.

Čl. III

Školitel

 1. Školitele a konzultanty pro daného studenta na návrh OR jmenuje a odvolává děkan podle čl. 10 odst. 6 SZŘ UK.
 2. Při posuzování navrhovaného školitele zohledňuje OR a následně děkan následující kritéria:
  1. badatelské zaměření školitele je v souladu s tématem řešení doktorské práce (školitel v dané vědecké oblasti prokázal nezpochybnitelné výsledky prostřednictvím výstupů ve WOS, Scopus, vědeckých monografií, přijatých vědeckých grantů);
  2. počet závěrečných prací vedených jedním školitelem v doktorském studiu nepřekračuje 5, případné výjimky schvaluje proděkan pro doktorské studium.
 3. Školitel schvaluje téma disertační práce navržené studentem, případně navrhuje témata studentovi.

Čl. IV

Individuální studijní plán

 1. Obsahový a časový plán studia je zpracován studentem pod vedením školitele ve formě individuálního studijního plánu (dále jen „ISP").
 2. Individuální studijní plán obsahuje:
  1. výčet všech studijních povinností v souladu s akreditací příslušného studijního programu s termíny plnění studijních povinností;
  2. projekt disertační práce;
  3. povinnou publikační činnost, přičemž je povinností studenta publikovat podle požadavků příslušné OR;
  4. u nejméně jedné publikace zařazené v databázích WoS nebo Scopus je student povinen uvést afiliaci k 2. LF UK;
  5. povinnou součástí ISP je přihláška k aktivní účasti na Vědecké konferenci 2. LF UK, a to ve 3. a každém dalším roku studia, pokud neprezentoval rok předtím;
  6. v případě prezenční formy je doporučenou součástí studia zahraniční stáž a aktivní účast na odborném kongresu.
 3. ISP u studentů prvního roku studia musí být vložen do studijního informačního systému (SIS) k projednání a schválení školitelem a OR.
 4. Kromě předmětů z programové nabídky příslušné OR může individuální studijní plán obsahovat i předměty z mimofakultních a zahraničních pracovišť.
 5. O změnách studijního plánu rozhoduje OR na základě písemné žádosti studenta schválené školitelem.
 6. Pokračování studia je podmíněno hodnocením plnění ISP, které předkládá student ve spolupráci se školitelem v SIS.
 7. Termín hodnocení je stanoven v souladu s aktuálními termíny RUK, obvykle ke konci hodnoceného akademického roku.
 8. V případě hodnocení „bez závažných důvodů nesplnil některé části individuálního studijního plánu," oborová rada stanoví, jakým způsobem student nesplněné povinnosti splní, a stanoví mu k tomu lhůtu, případně může navrhnout snížení stipendia podle Stipendijního řádu Univerzity Karlovy. Při nesplnění povinností v dané lhůtě se postupuje podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách.
 9. V případě, že student zanechá studia, je povinen neprodleně podat oznámení o ukončení studia na Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí.

Čl. V

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

 1. Přihlášku ke státní doktorské zkoušce (dále jen „SDZK") podává student po kontrole předepsaných studijních povinností podle požadavků příslušné OR.
 2. Státní doktorská zkouška je ústní a musí být konána v jazycích, ve kterých jsou akreditovány doktorské studijní programy.
 3. Řádný a opravný termín konání SDZK stanoví předseda OR. Po dohodě se studentem je možné termín SDZK stanovit individuálně.
 4. Podmínkou přihlášky k obhajobě je složená SDZK a předložení publikovaných vědeckých statí podle požadavků příslušné OR.
 5. Přihlášku k obhajobě včetně všech požadovaných příloh dle platných předpisů spolu s disertační prací podává student po složení SDZK, nejpozději však šest měsíců před uplynutím maximální doby studia.
 6. Oponenty stanoví v souladu se SZŘ UK komise pro obhajobu disertační práce.
 7. Disertační práce je zaslána oponentům spolu s oznámením o jejich jmenování. Oponenti jsou vyzváni k vypracování posudků do dvou měsíců po obdržení práce, případně k neprodlenému oznámení, že posudek vypracovávat nebudou. V případě odmítnutí nebo nedoručení posudku určí komise nového oponenta. Oponent je za vypracování a doručení posudku do stanoveného termínu honorován částkou 1500,- Kč za každý posudek.
 8. Po vypracování posudků je určen termín obhajoby. Posudky disertace jsou s dostatečným předstihem zaslány studentovi a členům komise pro obhajobu. Současně je termín a místo obhajoby zveřejněn na veřejné části internetových stránek fakulty. Obhajoba disertační práce je veřejná, probíhá v jazyce, ve kterém je doktorský studijní program akreditován.
 9. Výsledek obhajoby oznámí předseda veřejně, bezprostředně po neveřejném zasedání komise.
 10. V případě neúspěšné obhajoby lze obhajobu opakovat pouze jednou v souladu s aktuálně platnými předpisy UK.

Čl. VI

Přestup z jedné formy studia do jiné formy studia téhož studijního programu

 1. Žádost o přestup z kombinované formy studia do prezenční formy studia je možný pouze na začátku nového akademického roku. Žádost na příslušném formuláři schválenou školitelem a oborovou radou je třeba podat nejpozději do konce akademického roku, tj. do 30. 9. každého roku. Přestup je možný nejpozději na konci třetího ročníku studia.
 2. Písemná žádost o přestup musí být řádně odůvodněna a student důvod žádostio přestup náležitě doloží.
 3. K žádosti student přiloží písemné vyjádření školitele a předsedy oborové rady. 
 4. V případě zvláště závažných důvodů může děkan fakulty rozhodnout jinak, než jak je stanoveno v odst. 1 tohoto článku.

Čl. VII

Závěrečná ustanovení

1.    V souladu s Pravidly pro organizaci studia na 2. LF UK vyžaduje toto opatření děkana ke své platnosti vyjádření akademického senátu fakulty.

2.    Akademický senát fakulty schválil toto opatření děkana dne 2. 10. 2019.

3.    Toto opatření děkana nabývá účinnosti dnem schválení akademickým senátem fakulty.

 

V Praze dne 2. 10. 2019

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

děkan  2. LF UK

Platnost a účinnost
Platnost: 2. 10. 2019
Účinnost: od 2. 10. 2019

 

Gestor: Oddělení Ph.D. a zahraničních záležitostí
Zrušeno: Od 1/2023
Vytvořeno: 17. 10. 2019 / Upraveno: 24. 1. 2023 / Odpovědná osoba: Mgr. Marie Hejlová