Opatření děkana č. 11/2018

Opatření děkana č. 11/2018
Cena děkana 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

 

Čl. I
Úvodní ustanovení

Toto opatření děkana stanoví podmínky udělení ceny děkana 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „2. LF UK“).

 

Čl. II
Podmínky udělení ceny děkana 2. LF UK

 1. Cena děkana 2. LF UK může být udělena absolventům všech studijních programů vyučovaných na 2. LF UK za následujících podmínek:
  1. splnění všech studijních povinností dle studijního plánu na 2. LF UK;
  2. všechny státní zkoušky hodnoceny známkou 1 a splněny v řádném termínu;
  3. studijní průměr za celé studium nejvýše 1,25 včetně.
 2. Cena děkana 2. LF UK ve výši 5.000 Kč je předána při promocích bez předchozí žádosti.
   

Čl. III
Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření ruší opatření děkana č. 11/2015.
 2. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana.

 

V Praze dne 21. 8. 2018

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan fakulty

Platnost a účinnost
Platnost: 21. 8. 2018
Účinnost: od 21. 8. 2018
Gestor: Studijní oddělení
Vytvořeno: 27. 8. 2018 / Upraveno: 18. 10. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Marie Hejlová