Sekvence nukleových kyselin pro testování pacientů s diabetem 1. typu

Ve spolupráci UK 2. LF a Central European Biosystems (CEB) byl připraven užitný vzor (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1666744&lan=cs) „Oligonukleotidové sekvence cílových úseků nukleových kyselin nebo jejich části pro testování pacientů s diabetem 1. typu“. Jde o soupravu párů primerů pro měření exprese genů metodou kvantitativní polymerázové řetězové reakce v reálném čase (qPCR), umožňující detailní diagnostiku u pacientů s diabetem a rizikem diabetu. Jednotlivé geny byly zvoleny dle výsledků projektu – analýzy genové exprese pomocí mikročipů.