Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Přehled nejdůležitějších používaných předpisů

Obecně závazné právní předpisy:
zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Uvedené zákony jsou přístupné na internetové stránce Portál veřejné správy

Vnitřní předpisy Univerzity Karlovy

Vnitřní předpisy 2. LF UK

Vnitřní předpisy upravující poskytování informací

Opatření rektora Univerzity Karlovy č. 41/2014

Opatření děkana č. 19/2017

Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Informace týkající se činnosti fakulty nebo působnosti orgánů fakulty podle § 24 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, poskytuje fakulta. Týká-li se požadovaná informace více fakult nebo dalších součástí Univerzity Karlovy, zasílá se příslušná žádost každé dotčené fakultě nebo další součásti.

Žádost o poskytnutí informace

na 2. lékařské fakultě (2. LF UK) podává:

 1. v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu:
  Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
  děkanát
  V Úvalu 84
  150 06 Praha 5 – Motol,
 2. v listinné podobě osobně na podatelně 2. LF UK v úředních hodinách Po–Pá 8.00–15.00,
 3. prostřednictvím elektronické adresy podatelny – identifikátor datové schránky: piyj9b4 s uvedením informace o tom, že se žádost o poskytnutí informace týká 2. LF UK,
 4. na e-mailovou adresu: @email, s uvedením textu „žádost o informace dle z. 106/1999“ v předmětu zprávy,
 5. ústně u tajemnice fakulty. Není-li žadatel spokojen s ústní informací na svou ústní žádost, je třeba, aby žádost o poskytnutí informace podal písemně.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Stížnosti

zde naleznete pravidla pro podávání a přijímání stížností

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost

podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

2019

 

2018
 • 2. LF UK  obdržela dne 30. 11. 2018 žádost o informaci dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).
  Žadatel požadoval poskytnutí znění písemných testů z fyziky, chemie a biologie, které byly požadavkem přijímacího řízení pro magisterský studijní program Všeobecné lékařství za období ak. roků 2009/2010 až 2018/2019.
  Požadovaná informace podléhá dle InfZ ochraně práva autorského. Žádost o poskytnutí informace byla rozhodnutím děkana odmítnuta. Žadatel se v zákonné lhůtě neodvolal.
2017

žádné žádosti

Vydáno: 12. 12. 2017 / Upraveno: 25. 6. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.