Zápisky ze senátu (21. dubna 2021)

Po měsíci se hlásíme ze Zápisky ze senátu, tentokrát po zasedání, které proběhlo 21. dubna. Co všechno se na minulém jednání probíralo?

Hned po zahájení, ustanovení skrutátorů a schválení programu následovala pravidelná kontrola zápisu z minulé schůze (17. března), po které již došlo na nastínění hlavních témat akademického senátu pro nadcházející období. Mezi ta patří zejména implementace nového kurikula, analýza výuky, nahlédnutí do ekonomického fungování fakulty (k případnému zlepšení ohodnocení fakultních pracovníků), podpora postgraduálního studia a v neposlední řadě i nastavení možností ke zlepšení „PR“ stránky fakulty (tzv. třetí role). Všechny tyto body představují hlavní úkoly, kterými se, vedle blížící se volby děkana, budeme věnovat.

Dále následovaly zprávy z vedení fakulty, které senátorům přiblížil přítomný děkan, prof. Komárek. Jednalo se o velmi pestrou a obsáhlou smršť čerstvých a zajímavých informací, které se týkaly celé řady aktuálních témat, jako např. implementace programu univerzitní spolupráce – Cooperatio, který by měl vést k mezifakultnímu zapojení výzkumných týmů UK. Děkan také pogratuloval k úspěšnému profesorskému řízení našim novým profesorům, prof. Hrušákovi a prof. Kalinovi; ke gratulaci se srdečně připojujeme. Následně objasnil současný stav implementace nového kurikula, která vyvstala po jednání s UK. Plně využívat ho patrně budou moci první ročníky a pro ostatní dojde k postupné implementaci prvků nového kurikula do starého. Nadějnou zprávou je příslib multifunkční fakultní budovy u jižní vrátnice areálu FN Motol, o jejímž financování by mohlo být rozhodnuto závěrem měsíce. Stran studentstva proběhlo jednání děkanátu se zástupci zahraničních studentů, kteří měli možnost vyjádřit své požadavky a připomínky ke studiu v době pandemie. Děkanát rovněž jednal se Spolkem mladých lékařů, zastoupeným dr. Kočím, ohledně případné spolupráce s Asociací děkanů lékařských fakult při nastavování postgraduální výuky lékařů a pregraduální praktické přípravy mediků 6. ročníků (tzv. „výuka u lůžka“ podobně jako v zahraničí).

V rámci zpráv vedení fakulty jsme prošli a schválili také obsáhlý strategický záměr 2. lékařské fakulty. Mezi nejdůležitější body bych zařadil zachování českých i zahraničních studijních oborů (bohužel zatím nebude k dispozici studijní program Fyzioterapie v anglickém jazyce ani zvažovaný obor Radiologický asistent), plán na propagaci fakulty (besedy na středních školách apod.) a posílení praktické a simulační výuky (výrazně pozitivní roli by mohlo hrát simulační centrum v rámci plánované multifunkční budovy). Nezapomíná se ani na postgraduální studenty, kterým strategický záměr slibuje zlepšení studijních podmínek zejména navýšením finančního ohodnocení stipendií, podpory výzkumného programu Primus a podpory během postdoktorandského kariérního období. Pregraduální i postgraduální studenty by mohla zajímat snaha vytvořit oficiální pravidla virtuální výuky, která byla na fakultně aplikována v loňském roce v souvislosti s pandemií SARS-CoV-2 a mohla by být aspoň částečně využívána i nadále.

Po zprávách pana děkana došlo k několika formálním, ale přesto důležitým hlasováním: schválil se převod finančních prostředků z Fondu provozních prostředků (FPP) do Fondu rozvoje investičního majetku (FRIM), který bude potřeba zejména v případě výstavby zmíněné multifunkční budovy fakulty se simulačním centrem. Došlo také ke schválení změny pravidel přiznávání stipendií po úpravách legislativní komise AS UK a rovněž i nových pravidel nadcházejícího přijímacího řízení anglické paralelky (studijní program General Medicine), jež musela být upravena po zkušenostech z loňské premiéry distančního zkoušení přijímaček. Mezi další schválené formální úpravy můžeme zařadit také odhlasovanou změnu jednacího řádu AS 2. LF UK, která obsahuje ustanovení pro tvorbu a fungování poradních orgánů senátu, které nyní mohou zahrnovat i nečleny senátu.

Zmíněná hlasování vystřídaly zprávy z komisí. Pedagogická komise (předseda prof. Kachlík) informovala zejména o snahách vyřešit dlouhodobý problém výuky zaměřené na práci s nemocničními databázemi, který je komplikován zákazem přístupu studentů do UNISu. Jedním z řešení by mohla být edukační videa práce s databází na modelových zprávách pacientů. Taková videa by navíc ani neubrala čas z klinické výuky. Též se urgovalo zveřejnění reakcí přednostů na výsledky studentské ankety. Zástupci ekonomické komise si za předsedu zvolila prof. Hrušáka a zabývali se analýzou dat financování fakulty. Působení legislativní komise jsme shrnuli výše, v pasáži zabývající se schvalováním připomínkovaných návrhů, na kterých daná komise pracovala. Sociální komise nyní neměla nic k předložení, ale na návrh prof. Kachlíka a dr. Trojánka bude zapojena do vzniku komise pro komunikaci, jejíž úlohou bude propagace 2. lékařské fakulty – ať už na webu či přímo na středních školách, čemuž senát při hlasování vyjádřil jednoznačnou podporu.

Prof. Kachlík závěrem stručně zmínil zprávy z Akademického senátu UK („velký senát“), mezi které patří navýšení rezerv určené na havárie (cílené zejména na financování povinného testování studentů) a vyhlášení volby rektora.

Jak patrno, projednávala se celá řada pro akademickou obec důležitých a zajímavých záležitostí. Příští zasedání senátu nejspíš nebude jiné a je plánováno na 19. května. Připomínám, že zasedání jsou veřejná a všichni jste srdečně zváni!

MUDr. Jan Balko
senátor za studentskou komoru AS 2. LF UK

 

Vydáno: 7. 6. 2021 / Upraveno: 7. 6. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.