Zápisky ze senátu (19. května 2021)

Po měsíci se hlásíme se Zápisky ze senátu, tentokrát po zasedání, které proběhlo ve středu 19. května. Čím bylo minulé zasedání speciální? Píše dr. Jan Balko, kreslí Adam Kalina.


Hned v úvodu se akademickému senátu představili pozvaní hosté – kandidáti na rektora Univerzity Karlovy. Jako první vystoupila prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., z Lékařské fakulty UK v Plzni, která je v současnosti i prorektorkou UK pro studijní záležitosti. Po ní následoval prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., z Filozofické fakulty UK. Oba kandidáti nám představili sebe i své programy a vize vedení univerzity. Součástí návštěvy byla i poměrně živá diskuse mezi kandidáty a zástupci naší fakulty. Celá prezentace včetně diskuse byla vysílána živě přes platformu Zoom a nahrávána na záznam pro případné zájemce o dané přednášky, kteří se nestihli připojit. Následovala krátká přestávka, která byla využita k diskusi v kuloárech se vzácnými hosty.

Poté již následovalo standardní zasedání senátu, které se věnovalo aktuálním tématům a dění na fakultě. Po volbě skrutátorů, schválení programu zasedání a kontrole zápisu z minulého jednání 21. dubna 2021 následovaly informace předsednictva senátu, které se týkaly zejména spolupráce FN Motol a 2. lékařské fakulty v oblasti lékařských prohlídek studentů v motolské nemocnici. K jednáním byl přizván doc. Veselý jako jediný pedagogický zástupce sociální komise senátu.

Po informacích předsednictva senátu následovaly zprávy vedení fakulty, prezentované přítomným panem děkanem, prof. Komárkem. Jednalo se zejména o postupu zavedení programu mezifakultní spolupráce Cooperatio, analýze rozpočtu fakulty (kterou si vyžádala ekonomická komise senátu v čele s prof. Hrušákem) a v neposlední řadě o blížících se přijímacích zkouškách na fakultu. Ty letos opět proběhnou v terénu vládních restrikcí kvůli pandemii onemocnění covid-19. Pan děkan přinesl čerstvé novinky o nařízeních ze zasedání děkanů s ministrem zdravotnictví z 10. května a nastínil pravidla, v jakých budou muset letošní přijímačky probíhat. Ta zahrnují hlavně omezené kapacity poslucháren a dodržování hygienických nařízení, což průběh přijímacích řízení sice zkomplikuje, ale naštěstí neznemožní jejich prezenční formu (s výjimkou zahraničních studentů, jejichž přijímačky proběhnou distančně obdobným způsobem jako vloni). S ministrem zdravotnictví byla dále řešena i situace ohledně specializačního vzdělávání mladých lékařů a IPVZ. Padl i příslib zprovoznění přístupu mediků do nemocničních databází. Dále pan děkan zdůraznil prosbu prof. Kodeta o pomoc studentů se zajištěním zázemí při přijímacích zkouškách.

Poté nadešel čas hlasování per rollam právě ve věci změny podmínek přijímacího řízení na akademický rok 2021/2022; podmínky byly schváleny. Další hlasování se mělo týkat zmíněného návrhu rozpočtu fakulty na rok 2021. Protože bylo nutné prezentovat analýzu, kterou na základě dat poskytnutých děkanátem provedla ekonomická komise, byl ve vzniklé časové tísni tento bod jednání přeřazen na příští zasedání, které proběhne 16. června. Následně byl projednán a schválen strategický záměr 2. LF UK pro roky 2021–2025 a opatření děkana ohledně fakultního ocenění pro zahraniční studenty (Top Student). Dané ocenění slibuje finanční odměnu až 70 tisíc korun pro nejlepšího studenta studijního programu Všeobecné lékařství v anglickém jazyce; nejlepší student bude vybrán na základě stanovených kritérií (percentil prospěchu, průběh studia…). Posledním schváleným bodem bylo odhlasování žádosti o zrušení původních studijních programů v rámci doktorského studia na 2. lékařské fakultě.

Po hlasování přišly na řadu zprávy ze senátních komisí. Byly poměrně stručné: pedagogická komise se nesešla pro absenci agendy k řešení, závěry ekonomické komise byly přeřazeny na příští zasedání (viz výše) a záležitosti sociální komise byly ustanoveny na úvodu. Rozsáhlejší příspěvky tudíž přednesl jen prof. Zuna coby zástupce legislativní komise. Týkaly se pravidel hlasování per rollam, úpravy jednacího řádu v oblasti volby děkana, návrhu pravidel distančního/hybridního zasedání senátu a aktualizace manuálu ohledně vyhlášení samotných děkanských voleb, které se pomalu, ale jistě blíží.

Závěrem se probraly zprávy z Akademického senátu UK („velkého senátu“) od našich fakultních zástupců, prof. Kachlíka a prof. Škáby, a informace ze sekce tzv. různých témat, které byly nyní poměrně zajímavé. Zahrnovaly aktuální nález tří min a granátu při výkopech na Plzeňské, který stavbu na chvíli pozastavil a zaměstnal pyrotechniky. V souvislosti se stavbou také děkan pozval akademickou obec na pokládání základního kamene nové části, které je plánováno na 22. července 2021.

Tolik k dnešnímu zasedání fakultního senátu, které bylo zpestřeno milou návštěvou kandidátů na budoucího rektora UK. Příští zasedání je plánováno na zmíněného 16. června. Připomínám, že zasedání jsou veřejná a všichni jste srdečně zváni!

MUDr. Jan Balko
senátor za studentskou komoru AS 2. LF UK

 

 

Vydáno: 7. 6. 2021 / Upraveno: 22. 6. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.