Zápisky ze senátu (16. června 2021)

Píše dr. Jan Balko, kreslí dr. Adam Kalina.


Další měsíc uběhl jako voda a přinesl s sebou nové Zápisky ze senátu, a to z posledního zasedání před prázdninami, které se uskutečnilo 16. června 2021. Jaké aktuální fakultní záležitosti jsme probírali?

Po zahájení jsme zvolili skrutátory, schválili program a zkontrolovali zápis z minulého jednání (tj. 19. 5. 2021). Předseda senátu dr. Milan Trojánek pogratuloval spolu se všemi přítomnými třem nově zvoleným přednostům, mezi něž patří prof. Josef Zámečník pro Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FNM, prof. Vojtěch Havlas pro Kliniku dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF a FN Motol a prof. Zdeněk Šumník pro Pediatrickou kliniku 2. LF UK a FN Motol. Během všech výběrových řízení byl v komisi vždy přítomen také zástupce akademického senátu.

Následovaly zprávy vedení fakulty. Pan děkan se na úvod zmínil o probíhajícím přijímacím řízení, které každoročně představuje náročný úkol pro děkanát i řadu pedagogů. Letos se na fakultu přihlásilo 3 580 uchazečů, z nichž např. 2 174 představovali zájemci o studium Všeobecného lékařství v českém a dalších 520 lidí v anglickém jazyce. Tudíž zájem byl značný, zatímco v terénu restrikcí stran pandemie nemoci covid-19 nebyla organizace nejjednodušší a přijímačky se letos staly skutečnou výzvou, což mohu potvrdit svou osobní zkušeností člena organizačního týmu. Pro představu: Jen k ústním pohovorům postoupilo 401 kandidátů, z čehož při nutnosti tříčlenných komisí examinátorů může čtenář odtušit potřebné množství pedagogů. Dále děkan zmínil situaci ohledně třetí a čtvrté etapy výstavby budov 2. lékařské fakulty, která v daném období zahrnovala jednak kontrolu MŠMT a také samotné výkopové práce, které jsme nakousli již v minulých zápiscích. Abychom doplnili minule zmíněná fakta, při demolici a výkopu na Plzeňské bylo již objeveno asi 60 protipěchotních i protitankových min a granátů. Tudíž výstavba není zrovna snadná, ale přeci jen se 22. června uskuteční kýžené poklepání na základní kámen rodící se stavby. V souvislosti s konstrukčními pracemi se nadějně jeví i plán fakultní multifunkční budovy, která ale zatím nabývá obrysů teprve na papíře. Z kratších zpráv jsme vyslechli sdělení o možnostech očkování zaměstnanců 2. lékařské fakulty proti covidu-19, které bude organizováno hned na několika místech (FN Motol, IKEM, Fakultní nemocnice Bulovka a NNB), o navýšení fakultního rozpočtu z programu Progres a o příjemných zprávách z Karolina, kde byli jmenováni noví profesoři naší fakulty a kde náš student Ondřej Blecha obdržel Mimořádnou cenu rektora UK. Závěrem děkan všechny pozval na blížící se fakultní zahradní slavnost anebo motoláckou gardenparty, která se uskuteční 29. 6. od 18 hodin v restauraci Železná Panna poblíž Hotelu Golf.

Páteřním tématem minulého zasedání se ale stalo jednání ohledně fakultního rozpočtu, který představil děkanát a ekonomická komise senátu ho v předchozím měsíci zevrubně prošla. Prof. Hrušák coby její předseda přednesl přítomným senátorům a hostům připravenou prezentaci s hezky zpracovanými daty, týkajícími se rozpočtu fakulty. Přednáška se věnovala zejména analýze mezd zaměstnanců fakulty a po jejím závěru byl návrh rozpočtu akademickým senátem schválen. Následovala ještě krátká diskuse ohledně rozmáhajících se povinných poplatků za recenzní řízení publikací v impaktovaným časopisech, kterou inicioval prof. Keil.

Z neméně důležitých hlasování bych zmínil schválení výroční zprávy za uplynulý rok a vyhlášení volby děkana na období 2022–2026 včetně zvolení volebního výboru.

V závěru jsme projednali zprávy z komisí. Jako první referoval prof. Zuna (legislativní komise) o zakotvení distančního a hybridního zasedání senátu, které má nyní jasná pravidla a ukázalo se v uplynulém pandemickém roce jako velmi potřebné. Z pedagogické komise přišly povzbudivé novinky týkající se rozpracování praktických kurzů v podobě volitelných předmětů z chirurgie a gynekologie, které by se měly vydat podobnou cestou jako již probíhající urologické kurzy, s čímž velmi pomohl doc. Veselý. Od příštího akademického roku by tak mohly být dané předměty k dispozici. Záležitosti sociální komise si na svá bedra vzal rovněž doc. Veselý a aktuální připomínky projednal s náměstkem Holcátem. Došlo také k prvnímu zasedání komunikační komise (dr. Kynčl), které zahrnovala zasedání se studenty a zástupci studentských spolků. Zprávy ekonomické komise představovalo předchozí projednání fakultního rozpočtu, takže závěrem již jen prof. Kachlík stručně shrnul novinky z univerzitního senátu.

Tolik k dnešnímu zasedání senátu 2. lékařské fakulty. Příští zasedání senátu je plánováno na 8. září.

Připomínám, že zasedání jsou veřejná a všichni jste srdečně zváni!

Jan Balko
senátor za studentskou komoru AS 2. LF UK

 

Vydáno: 29. 6. 2021 / Upraveno: 31. 8. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.