Stanovisko 2. LF UK k pořadu ČT Reportéři – Obchod s nadějí ze dne 9. 11. 2015 a k následnému stanovisku Rady ÚEM AV ČR, v. v. i., ze dne 16. 11. 2015

Členové kolegia děkana 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy se setkali dne 23. 11. 2015 s prof. MUDr. Evou Sykovou, DrSc., a vyslechli její argumenty podporující stanovisko Rady Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., jehož je ředitelkou, i další informace k podávání kmenových buněk pacientům mimo klinické hodnocení.

Kolegium děkana nepovažuje t. č. aplikaci kmenových buněk u pacientů s amyotrofickou laterální sklerózou za metodu z hlediska účinnosti vědecky podloženou. Proto by tento léčebný postup měl být zkoušen výhradně v režimu řádného klinického hodnocení.

Věta „Dosud publikované výsledky (Sharma et al., Am. J. Stem Cells, 2015) jasně ukazují, že metoda přináší zkvalitnění a prodloužení života pacientů s ALS v průměru o 2,5 roku“, uvedená ve stanovisku Rady ÚEM AV ČR, v. v. i., je dle našeho názoru tvrzením nepravdivým a vědecky neopodstatněným.

V Praze, 23. 11. 2015
 

Vytvořeno: 25. 11. 2015 / Upraveno: 2. 2. 2017 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.