Rukověť k získání komplexních znalostí mikrobiologických pro školu i celý profesní život

Laudatio prof. Jana Motlíka z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR pronesené u příležitosti udělení Ceny Josefa Hlávky za vědeckou literaturu v oblasti věd o živé přírodě Jakubu Hurychovi, Romanu Štíchovi a kol. za knihu Lékařská mikrobiologie – repetitorium.


Dámy a pánové, vážení představitelé Hlávkovy nadace, vážení hosté,

je pro mne velkou ctí, že mohu proslovit laudatio ke knize Lékařská mikrobiologie, která získala ocenění v kategorii knih o živé přírodě.

Když jsem vzal poprvé do ruky knihu Jakuba Hurycha, Romana Štíchy, Ivany Hanzalové, Ľudmily Křížové a Kateřiny Tiché, byl jsem nadšen. Celou historii Medci Boni jsem si přečetl několikrát. Tato skupina, nejdříve nadšených studentů 2. LF UK a po absolutoriu pak úžasně motivovaných, nesmírně pracovitých mladých lékařů, se rozhodla, přes svá různorodá lékařská povolání, myslet na své následovníky studenty medicíny.

To je přece úžasné, řekl jsem si, vždyť to je přesně to jedinečné vzedmutí mladého intelektu, které tolik obdivoval a všemožně podporoval pan architekt Josef Hlávka.

Jeli repetitorium „stručný souhrn, přehled učiva nebo poznatků z určitého oboru“, pak předložená kniha je souborem poznatků z mikrobiologie velmi komplexním a výborně členěným. Je opravdovou rukovětí pro získání komplexních znalostí mikrobiologických, a to nejen pro školu, ale pro celý profesní život.

Poučeni složitostí oboru, autoři velmi dbali na logické rozčlenění informací, které se rozhodli sdělit. Právě za účelem komplexního pochopení a dobrého zapamatování předkládaných informací je text obohacen o úctyhodných 120 přehledných tabulek a 280 obrázků. Do šikovných a jednoduchých schémat si budoucí čtenář může vložit nově nabyté znalosti.

Kniha ve své komplexnosti obsáhla celý mikrobiologický svět, který se dotýká medicíny, ale v žádné kapitole neopomněla zdůraznit to nejzásadnější, včasnou diagnostiku a účinnou antimikrobiální léčbu infekčních nemocí. Autoři dbali na to, aby získané znalosti byly vždy připraveny podepřít ta správná lékařská rozhodnutí.

Nemohu nepřipomenout velmi záslužnou spolupráci s celým týmem Ústavu mikrobiologie 2. LF UK, který svým zájmem o tuto knihu garantoval aktuálnost a přesnost všech vložených informací.

Ale pan architekt Josef Hlávka nejenom stipendia uděloval, ale také se zajímal, protože to nebyly úplně malé peníze, jak jsou mladými umělci užívány. A tak vznikla, dnes bychom řekli „story“ o navštívence, na jejíž rub napsal pan architekt PAŘÍŽ, aby připomněl účel stipendia. Rozjařený mladý muž prý připsal: PAŘÍM. Já jsem skálopevně přesvědčen, že Medici Boni jedinečné ocenění Hlávkovou nadací bezezbytku využijí jak k upevnění svého jedinečného přátelství, stejně tak k pokračování v koordinované, tvořivé práci.

Jsem velmi rád, že Cenu v oblasti živé přírody nezískává autorský kolektiv slovutných pánů profesorů, ale Medici Boni, mladé lékařky a mladí lékaři, kteří vykonaly fantastický kus práce pro své následovníky, studenty lékařských fakult, ale nejenom pro ně, ale pro všechny vědy chtivé v oblasti mikrobiologie.

Vydáno: 28. 6. 2021 / Upraveno: 29. 6. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Juan Zamora