Prof. Tůma pětaosmdesátiletý

Prof. MUDr. Stanislav Tůma, CSc., mimo jiné zakladatel a první přednosta Kliniky zobrazovacích metod 2. LF UK a FNM, oslaví dne 30. března 2019 85 let. Profesorova manželka dr. Jitka Tůmová a dcera dr. Kateřina Fibichová píší laudaci.


Stanislav Tůma pochází z Mělníka. Na Mělníce se před 85 lety 30. března 1934 narodil, studoval, působil v místním sportovním klubu i v souboru písní a tanců Jarošovci, oženil se a stále se k mělnickým přátelům hlásil a hlásí. Na Karlově univerzitě v Praze byl v červnu 1958 prohlášen promovaným dětským lékařem, dva roky pracoval v Šumperku. 1. září 1960 na základě konkursu nastoupil na sekundářské místo II. dětské kliniky Fakulty dětského lékařství UK vedené profesorem MUDr. Josefem Houšťkem, DrSc. Dětské fakultní nemocnici zůstal věrný až do svého odchodu do důchodu v roce 1999. Pracoval i v nové lokalitě II. dětské kliniky ve FN Motol. Získal specializační atestace v oborech pediatre a radiologie. Působil jako dětský radiolog pod vedením docenta MUDr. Oldřicha Šnobla, DrSc., od konce roku 1962 pod vedením docentky MUDr. Evy Kolihové, CSc., a následně v motolském Dětském kardiocentru vedeném profesorem MUDr. Šamánkem, DrSc. Pracoval samostatně na angiografickém pracovišti, obhájil kandidátskou disertační práci a na 2. lékařské fakultě UK byl habilitován. V roce byl 1997 jmenován profesorem Univerzity Karlovy pro obor radiodiagnostika. V roce 1990 se konkursním řízením stal přednostou Ústředního radiodiagnostického oddělení Fakultní nemocnice v Motole. Z tohoto oddělení vybudoval Kliniku zobrazovacích metod 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, na které působil ve funkci přednosty od 1. května 1993 do 31. března 1999. Po odchodu do důchodu pracoval v letech 2000 až 2002 na Ministerstvu zdravotnictví České republiky v pozici ředitele odboru vzdělávání a vědy a do roku 2012 působil jako profesor Zdravotně sociální fakulty Jihočeské university v Českých Budějovicích, kde se věnoval výchově radiologických asistentů.

V průběhu své odborné dráhy více než 200krát publikoval v odborných časopisech, odvedl více než 400 prezentací, vydal 11 kapitol ve skriptech a monografiích samostatnou monografii s názvem Dextrokardie.

Tento stručný životaběh ani výčet jeho odborných prací, mezi nimiž zůstává v povědomí kolegů a odborné veřejnosti hlavně systematická diagnostika vrozených srdečních vad, nestačí k charakterizaci výjimečné osobnosti jubilanta profesora MUDr. Stanislava Tůmy, CSc., k vylíčení rozsahu jeho působení a okruhu jeho zájmů. Patří k nim rozvětvená rodina a podíl na širokém záběru jejích sportovních a kulturních potřeb, společenský a spolkový život s prvořadým uplatněním organizačních vloh pro sjezdové odborné účely a jeho životní nezdolný optimismus vůbec. K další činnosti, které se v oblasti svého důchodového pobytu věnuje, mu rodina a její přátelé přejí i v dalších letech pevné zdraví a nehynoucí dobrou náladu.

Vydáno: 27. 3. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.