Jednací řád vědecké rady 2. lékařské fakulty

Vnitřní předpisy

Jednací řád vědecké rady
2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Akademický senát 2. lékařské fakulty
se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
usnesl na tomto Jednacím řádu vědecké rady 2. lékařské fakulty,
jako jejím vnitřním předpisu:
 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 

 1. Vědecká rada 2. lékařské fakulty (dále jen „vědecká rada“) je samosprávným akademickým orgánem 2. lékařské fakulty (dále jen „fakulta“) ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1, písm. c) zákona o vysokých školách. Postavení a činnost vědecké rady upravuje zákon o vysokých školách.
   

Čl. 2
Působnost

 

 1. Vědecká rada fakulty projednává dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem Univerzity Karlovy v Praze (dál jen „univerzita“), schvaluje studijní programy, které mají být uskutečňovány na fakultě, vykonává působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem v rozsahu stanoveném zákonem o vysokých školách.
 2. Vědecká rada fakulty se vyjadřuje k otázkám, které jí předloží děkan nebo stanoví-li tak vnitřní předpis univerzity anebo fakulty.
   

Čl. 3
Složení

 

 1. Děkan po svém jmenování zpravidla do tří měsíců předloží akademickému senátu fakulty návrh na odvolání a jmenování členů vědecké rady.
 2. Členy vědecké rady fakulty jmenuje a odvolává děkan. Návrh na jmenování a odvolání členů vědecké rady schvaluje na návrh děkana akademický senát fakulty (dále jen „senát“).
 3. Při jmenování členů vědecké rady dbá děkan, aby v ní byly zastoupeny hlavní obory vědy a oblasti studia pěstované na fakultě.
 4. Členové vědecké rady fakulty jsou významní představitelé oborů, v nichž fakulta uskutečňuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou nebo další tvůrčí činnost. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce univerzity, jejíž je fakulta součástí.
   

Čl. 4
Zasedání

 

 1. Zasedání vědecké rady svolává děkan nejméně pětkrát za akademický rok.
 2. Časový plán zasedání se zveřejňuje v přiměřeném časovém předstihu obvyklým způsobem.
 3. Děkan je povinen svolat mimořádné zasedání vědecké rady, požádá-li o to alespoň jedna třetina jejích členů.
 4. Na každé zasedání obdrží členové vědecké rady písemnou pozvánku a zpravidla též příslušné materiály, které budou projednávány. Ve výjimečných a zdůvodněných případech, zejména pro časovou tíseň či naléhavost otázky, mohou být materiály členům vědecké rady rozdány před jejím zasedáním.
 5. Zasedání vědecké rady může svolat kromě děkana též jím pověřený proděkan.
 6. Stručný záznam ze zasedání vědecké rady, včetně obsahu usnesení, se obvyklým způsobem zveřejňuje.
   

Čl. 5
Průběh jednání

 

 1. Jednání vědecké rady řídí děkan nebo jím pověřený proděkan.
 2. Na jednání vědecké rady může vystoupit se svým sdělením člen vědecké rady, proděkan, člen předsednictva senátu a dále čestný člen vědecké rady. Další osoby či vyžádaní odborníci mohou vystoupit pouze na základě souhlasu vědecké rady.
 3. Jednání vědecké rady je veřejné. Na návrh děkana nebo proděkana pověřeného vedením schůze může vědecká rada rozhodnout, že celé její jednání nebo jeho část budou prohlášeny za uzavřené, jestliže by veřejnost při jednání ohrozila osobnostní právo jednotlivce nebo důležitý zájem fakulty či univerzity.
 4. Jednání vědecké rady při projednávání návrhu na jmenování docentem nebo návrhu na jmenování profesorem je po dobu hlasování a přípravné rozpravy o odůvodnění výsledku hlasování uzavřené.
   

Čl. 6
Usnesení

 

 1. Vědecká rada je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů.
 2. Nevyplývá-li ze zákona něco jiného (viz ustanovení § 72 odst. 10 a § 74 odst. 6 zákona o vysokých školách), je usnesení přijato, vysloví-li se pro ně hlasováním nadpoloviční většina přítomných.
 3. Vědecká rada rozhoduje usnesením. Před vyhlášením usnesení probíhá veřejné či tajné hlasování. Běžnou podobou hlasování je hlasování veřejné.
 4. Hlasování v souvislosti s řízením ke jmenování profesorem a habilitačním řízením mají podobu tajného hlasování. Nesouhlas se projevuje škrtnutím příslušného údaje na hlasovacím lístku.
 5. Neodkladné záležitosti, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat zasedání vědecké rady, mohou být děkanem nebo jím písemně pověřeným proděkanem rozeslány členům vědecké rady k posouzení per rollam. Vyhlášení hlasování, znění návrhu a hlasovací formulář se rozešlou všem členům vědecké rady prostřednictvím uzavřené elektronické konference. Ve vyhlášení se uvede lhůta pro posouzení a hlasování, která nesmí být kratší než 3 dny od rozeslání. Hlasování je veřejné. Vyplněný hlasovací formulář obsahuje identifikaci hlasujícího a jeho hlas (ano/ne/zdržuji se), jinak je neplatný. Hlasování je platné tehdy, pokud se jej zúčastní nadpoloviční většina členů vědecké rady. Pro přijetí návrhu posuzovaného per rollam se postupuje podle čl. 6 bodu 2 tohoto jednacího řádu, přičemž namísto počtu přítomných je brán počet hlasujících. Per rollam nelze jednat a hlasovat o záležitosti, o níž se má rozhodnout tajným hlasováním, nebo vysloví-li s formou hlasování per rollam nesouhlas nejméně jeden člen vědecké rady před vypršením lhůty pro hlasování. Zápis o hlasování per rollam schvaluje vědecká rada na svém nejbližším řádném zasedání. Součástí zápisu o hlasování per rollam je jmenný seznam členů vědecké rady s uvedením toho, jak každý z nich hlasoval.
   

Čl. 7
Zabezpečení činnosti

 

 1. Činnost vědecké rady po stránce materiální a administrativní zabezpečuje děkanát fakulty.
   

Čl. 8
Závěrečná ustanovení

 

 1. Tento řád byl schválen akademickým senátem fakulty dne 20. 3. 2013 a nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity1.
 2. Tento řád nabývá účinnosti první den kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyl platnosti.
   

 
1 § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Akademický senát univerzity schválil tento řád dne 24. 1. 2014.
 

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
předseda akademického senátu 2. LF UK
doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.
děkan 2. LF UK
 
prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.
předseda akademického senátu UK
 

.pdf verze ke stažení

Platnost: 24. 1. 2014
Účinnost: od 1. 2. 2014 do 30. 9. 2017

 

Nové znění (účinnost od 1. 10. 2017)

Vytvořeno: 24. 1. 2014 / Upraveno: 3. 12. 2018 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.