Opatření děkana č. 2/2015

Platnost: 25. 2. 2015
Účinnost: od 1. 3. 2015
Gestor: Ekonomické oddělení a Personální a mzdové oddělení
Zrušeno: OD 5/2017

kterým se stanoví pravidla pro tvorbu a použití sociálního fondu 2. LF UK

 

I.

Tvorba sociálního fondu

 1. 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (dále jen 2. LF UK) zřizuje v souladu s § 18, odst. 6, písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, sociální fond (dále jen fond).
 2. V souladu s čl. 16b) přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze „Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze“, v souladu s platnou Kolektivní smlouvou Univerzity Karlovy v Praze se fond na 2. LF UK tvoří ve výši 1,3 % z objemu nákladů zúčtovaných na mzdy, náhrady mezd a odměny za pracovní pohotovost v příslušném kalendářním roce.

 

II.

Použití fondu pro zaměstnance 2. LF UK

 1. Prostředky fondu mohou být použity na vyplacení:

a. příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem a doplňkové penzijní spoření zaměstnancům 2. LF UK. Podmínky pro přiznání tohoto příspěvku jsou uvedeny v čl. III;

b. příspěvku na soukromé životní pojištění zaměstnancům 2. LF UK. Podmínky pro přiznání tohoto příspěvku jsou uvedeny v čl. III;

c. příspěvku na úroky z úvěru nebo půjčky poskytnuté zaměstnanci 2. LF UK na bytové potřeby. Podmínky pro přiznání tohoto příspěvku jsou uvedeny v čl. IV;

d. nenávratné finanční výpomoci zaměstnancům 2. LF UK, kteří se nacházejí v akutní tíživé sociální situaci. Podmínky pro přiznání tohoto příspěvku jsou uvedeny v čl. V;

e. na úhradu výdajů spojených s odborným rozvojem zaměstnanců 2. LF UK a souvisejícím s předmětem činnosti 2. LF UK. Podmínky pro přiznání tohoto příspěvku jsou uvedeny v čl. VI;

f. příspěvku na úhradu výdajů spojených s udržením nebo zlepšením zdravotního stavu zaměstnanců 2. LF UK v mezích potřebnosti pro 2. LF UK. Podmínky pro přiznání tohoto příspěvku jsou uvedeny v čl. VI;

g. příspěvku na stravování zaměstnancům 2. LF UK. Podmínky pro přiznání tohoto příspěvku jsou uvedeny v čl. VII;

 1. Celková výše příspěvků poskytnutých zaměstnanci  2. LF UK na účely uvedené pod písm. a – c), e,) a f) odstavce 1 tohoto článku může činit maximálně 12 000 Kč za kalendářní rok s výjimkou uvedenou v čl. VI, odst. 3, písm. b).
 2. Nárok na příspěvek z fondu dle tohoto opatření mají pouze zaměstnanci 2. LF UK v pracovním poměru, kteří nejsou zahrnuti do mimoevidenčního stavu (mateřská či rodičovská dovolená, pracovní volno bez náhrady mzdy apod.).
 3. Při poskytování všech příspěvků z fondu se postupuje dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

 

III.

Příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření nebo soukromé životní pojištění

 1. Podmínky pro přiznání tohoto příspěvku:

a. Příspěvek může být přiznán zaměstnanci 2. LF UK, který splňuje podmínky uvedené v čl. III, odst. 1, písm. b) a podá písemnou žádost na Personální a mzdové odd. 2. LF UK. Vzor žádosti je uveden v Příloze č. 1 tohoto opatření.

b. Zaměstnanec ke dni podání žádosti musí splňovat současně následující podmínky:

 • pracovní poměr zaměstnance na 2. LF UK trvá alespoň tři roky. Za nepřetržité trvání pracovního poměru se považuje i skončení dosavadního a bezprostředně navazujícího nově vzniklého pracovního poměru zaměstnance;
 • výše pracovního úvazku zaměstnance na 2. LF UK činí a činila v posledních třech letech alespoň 0,7;
 • má v souladu s příslušnými právními předpisy uzavřené penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření nebo soukromé životní pojištění, které je v době podání žádosti účinné.
 1. Posuzování žádosti:

a. Posuzování žádostí o příspěvek včetně ověřování údajů, evidenci žádostí a evidenci poskytovaných příspěvků provádí Personální a mzdové oddělení 2. LF UK.

b. Údaje na žádosti se ověřují podle originálu smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem, o doplňkovém penzijním spoření nebo o soukromém životním pojištění (kterou zaměstnanec předloží k nahlédnutí odpovědnému pracovníkovi Personálního a mzdového oddělení 2. LF UK současně s podáním žádosti) a porovnáním s evidencí zaměstnanců.

 1. Výše a podmínky poskytování příspěvku:

a. Zaměstnanci může být přiznán příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a příspěvek na soukromé životní pojištění ve stejné výši, kterou platí měsíčně na tyto účely sám zaměstnanec, maximálně však ve výši 500 Kč měsíčně na jeden druh pojištění.

b. Příspěvek se zaměstnanci poskytuje měsíčně při vyúčtování mzdy po splnění podmínek dle čl. III odst. 1, písm. b) tohoto opatření, a to přímo poukázáním na jeho účet u penzijního fondu nebo na účet soukromého životního pojištění, nejdříve však od následujícího měsíce po podání žádosti, a to až do zániku tohoto nároku.

 1. Zánik nároku na vyplacení příspěvku:

a. Zaměstnanec 2. LF UK, kterému je přiznán a vyplácen příspěvek, ztrácí nárok na jeho vyplácení, jestliže:

 • jeho pracovní poměr na 2. LF UK zanikl,
 • sjednaný rozsah pracovního úvazku neodpovídá podmínkám uvedeným v čl. III, odst. 1, písm. b),
 • zaměstnanec byl přeřazen do mimoevidenčního stavu,
 • zanikla smlouva o penzijním připojištění se státním příspěvkem, doplňkovém penzijním spoření nebo o soukromém životním pojištění.
   

b. Při zániku nároku na poskytování příspěvku je příspěvek zaměstnanci naposledy přiznán v měsíci, v němž podmínky pro poskytnutí příspěvku naposledy splňoval.

 1. Povinnosti zaměstnance:

a. Zaměstnanec je vždy povinen písemně informovat zaměstnavatele o všech skutečnostech rozhodujících o poskytování příspěvku a jejich změnách, tj. zejména o údajích uvedených v žádosti o poskytnutí příspěvku z fondu (změna penzijního fondu, změna pojišťovny, adresy fondu nebo pojišťovny, čísla smlouvy, bank. spojení a čísla účtu apod.). Změnu údajů je zaměstnanec povinen oznámit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 8 kalendářních dnů ode dne, kdy se o daných skutečnostech dozvěděl. Za škody vzniklé nedodržením výše uvedené povinnosti odpovídá zaměstnanec v plném rozsahu.

 

IV.

Příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby

 1. Podmínky pro přiznání tohoto příspěvku:

a. Příspěvek může být přiznán zaměstnanci 2. LF UK, který splňuje podmínky uvedené v čl. IV, odst. 1, písm. b) a podá písemnou žádost do 30. 6. daného kalendářního roku na Personální a mzdové odd. 2. LF UK. Vzor žádosti je uveden v Příloze č. 2 tohoto opatření.

b. Zaměstnanec ke dni podání žádosti musí splňovat současně následující podmínky:

 • pracovní poměr zaměstnance na 2. LF UK trvá alespoň tři roky. Za nepřetržité trvání pracovního poměru se považuje i skončení dosavadního a bezprostředně navazujícího nově vzniklého pracovního poměru zaměstnance;
 • výše pracovního úvazku zaměstnance na 2. LF UK činí a činila v posledních třech letech 1,0;
 • zaměstnanec prokáže, že v předcházejícím kalendářním roce zaplatil v rámci zdaňovacího období úroky z úvěru na bytové potřeby dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši nejméně 1 000 Kč a odpočet těchto úroků uplatnil zaměstnanec nebo jeho manžel(ka);
 • zaměstnanec v daném kalendářním roce neuplatňuje nárok na příspěvek podle tohoto článku na stejný účel na jiné součásti univerzity nebo u jiného zaměstnavatele.
 1. Posuzování žádosti:

a. Posuzování žádostí o příspěvek včetně ověřování údajů, evidenci žádostí a evidenci poskytovaných příspěvků provádí Personální a mzdové oddělení 2. LF UK.

b. Údaje na žádosti se ověřují dle kopie příslušného daňového přiznání nebo dle formuláře „Výpočet daně a daňového zvýhodnění“ mzdové evidence vedené Personálním a mzdovým oddělením 2. LF UK.

 1. Výše a podmínky poskytování příspěvku:

a. Příspěvek lze poskytnout ve výši 60 % uplatněného odpočtu zaplacených úroků v předcházejícím kalendářním roce při současném dodržení maximální částky uvedené v čl. II odst. 2.

b. Tento příspěvek se v daném kalendářním roce vyplácí jednorázově.

 

V.

Nenávratná finanční výpomoc

 1. Podmínky pro přiznání tohoto příspěvku a jeho výše:

a. Příspěvek může být poskytnut zaměstnanci 2. LF UK na bytové účely (včetně vybavení bytu nebo rodinného domu) v přímé souvislosti s překlenutím jeho mimořádně obtížných poměrů v důsledku živelné pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie jako nenávratná finanční výpomoc do výše 500 000 Kč.

b. Jednorázová finanční výpomoc může být též poskytnuta zaměstnanci 2. LF UK, který se nachází v akutní, zvláštního zřetele hodné tíživé sociální situaci, do které se dostal bez vlastního přičinění v důsledku jiných příčin, než je uvedeno v čl. V, odst. 1, písm. a). Tato finanční výpomoc může být poskytnuta do maximální výše 60 000 Kč za kalendářní rok.

 1. Posuzování žádosti poskytování příspěvku:

Zaměstnanec předloží žádost o poskytnutí příspěvku děkanovi fakulty. V žádosti uvede důvody pro požadovanou finanční výpomoc. Děkan je oprávněn si při posouzení žádosti vyžádat další údaje. K žádosti se vyjadřuje kolegium děkana a příslušná odborová organizace. O přiznání příspěvku a jeho výši rozhoduje děkan fakulty s přihlédnutím k vyjádřením kolegia děkana a odborové organice.

 

VI.

Příspěvek na úhradu výdajů spojených s odborným rozvojem zaměstnancůsouvisejícím s předmětem činnosti 2. LF UK a příspěvek na úhradu výdajů spojených s udržením nebo zlepšením zdravotního stavu zaměstnanců v mezích potřebnosti pro 2. LF UK

 1. Podmínky pro přiznání příspěvků:

a. Příspěvek uvedený v čl. II, odst. 1, písm. e) a f)může být přiznán zaměstnanci, který splňuje podmínky uvedené v čl. VI, odst. 1, písm. b) a podá písemnou žádost na Ekonomické oddělení 2. LF UK do 30. 11. daného kalendářního roku. Vzor žádosti je uveden v Příloze 3.

b. Zaměstnanec ke dni podání žádosti musí splňovat současně následující podmínky:

 • výše pracovního úvazku zaměstnance na 2. LF UK činí alespoň 0,5;
 • zaměstnanec neuplatňuje nárok na obdobný příspěvek u jiného subjektu v rámci společného pracoviště (FNM, FNB, ÚVN apod.) nebo na jiné součásti UK;
 • zaměstnanec není ve zkušební doběnebo ve výpovědní době.
 1. Posuzování žádosti a forma poskytování příspěvku:

a. Zaměstnanec předloží žádost na Ekonomické oddělení 2. LF UK. Vzor žádosti je uveden v Příloze 3. O schválení žádosti rozhoduje vedoucí Ekonomického oddělení 2. LF UK, popř. tajemnice fakulty.

b. Příspěvek je zaměstnanci poskytnut

 • formou úhrady dokladu, který předloží po schválení žádosti o přiznání příspěvku Ekonomickému oddělení 2. LF UK. Doklad musí být vystaven na 2. LF UK.
 • formou poukázek pro podporu zdraví, jejichž nákup je zajišťován centrálně Ekonomickým odd. 2. LF UK.


     3. Výše a podmínky poskytování příspěvku:

a. Součet příspěvků uvedených v čl. II odst. 1, písm. e) a f) nesmí převýšit částku 5 000 Kč za kalendářní rok.

b. Zaměstnanci, který prokáže, že je osobou se zdravotním postižením (OZP) nebo osobou zdravotně znevýhodněnou (OZZ), může být přiznán další příspěvek dle čl. II, odst. 1, písm. f) až do výše 5 000 Kč. V tomto případě se zvyšuje maximální částka uvedená v čl. II, odst. 2 na částku 17 000 Kč za kalendářní rok. Doklady prokazující OZP nebo OZZ zaměstnanec předkládá Personálnímu a mzdovému odd.

 

VII.

Příspěvek na stravování

 1. Forma poskytování příspěvku a podmínky pro přiznání tohoto příspěvku:

a. Příspěvek může být přiznán zaměstnanci 2. LF UK, který splňuje podmínky uvedené v čl. VII, odst. 1, písm. b), ve formě příspěvku na stravování ve smluvním stravovacím zařízení 2. LF UK nebo ve formě stravenek.

b. Zaměstnanec ke dni podání žádosti musí splňovat současně následující podmínky:

 • výše pracovního úvazku zaměstnance na 2. LF UK činí alespoň 0,5;
 • zaměstnanec neuplatňuje nárok na obdobný příspěvek u jiného subjektu v rámci společného pracoviště (FNM, FNB, ÚVN) nebo u jiné součásti UK.


     2. Výše a podmínky poskytování příspěvku:

a. Příspěvek je poskytnut zaměstnanci ve výši 13 Kč za jeden pracovní den, a to pouze v případě, že zaměstnanec odpracuje za směnu alespoň 4 hodiny nepřetržité práce a současně mu nevznikl v průběhu směny nárok na stravné dle zák. č. 262/2006 Sb.,  zákoník práce, v platném znění.

b. Nárok na tento příspěvek lze uplatnit na Personálním a mzdovém oddělení 2. LF UK.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření ruší opatření děkana č. 3/2012.
 2. Toto opatření děkana bylo projednáno s Odborovou organizací FN Motol a 2. LF UK dne 20. 2. 2015  
 3. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 3. 2015.

 

V Praze dne 25. 2. 2015

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.,
děkan 2. LF UK

Vydáno: 26. 2. 2015 / Poslední aktualizace: 26. 7. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Jana Andresová