Zápisky ze senátu (8. září 2021)

Píše dr. Jan Balko, ilustrace dr. Adam Kalina.


V samotném závěru prázdnin se opět sešel akademický senát 2. lékařské fakulty, aby hlasoval o nejpalčivějších otázkách, které se za léto nastřádaly. Souhrnně vám je přinášíme prostřednictvím pravidelných Zápisků ze senátu.

Poprázdninové zasedání se uskutečnilo 8. září 2021 a snad právě z důvodů doznívajících prázdnin na něj dorazilo pouze třináct senátorů, což ale naštěstí představovalo nejmenší usnášeníschopný počet. Žádné z navrhovaných hlasování tak naštěstí nemuselo být odloženo, čímž by celé zasedání vyznělo do prázdna. Událost tentokrát vedl dr. Veselý coby náhradník za dr. Trojánka a první hlasování pod jeho taktovkou představovalo schválení zápisu z minulého senátu, pro který byli všichni přítomní senátoři.

Následovaly zprávy z předsednictva senátu a z vedení fakulty. Během léta se předsednictvo senátu sešlo s členy komunikační komise k projednání další spolupráce a také se účastnilo zasedání kolegia děkana. Zprávy z vedení fakulty za nepřítomného pana děkana tlumočil proděkan prof. Kodet, doplnila jej paní tajemnice. Shrnul pro členy senátu především průběh letošního přijímacího řízení, které lze považovat za definitivně uzavřené vzhledem k vyřízení také následného odvolacího řízení, které každoročně útočí po přijímačkách samotných. Obě části přijímacího řízení letos proběhly bez pochybení. Kromě přijímaček pro české a zahraniční studenty se nedávno uskutečnilo mimořádné přijímací řízení pro mediky z Běloruska, angažované v odporu proti tamnímu režimu. Fakulta jich v rámci solidarity po tříměsíčním kurzu češtiny a pohovoru v češtině přijala hned osm. Budou po jednotlivcích umístěni do 3. až 5. ročníku a proděkan požádal studentskou komoru senátu, zejména sociální komisi, aby zorganizovala jejich začlenění mezi české kolegy, nakolik budou potřebovat jazykovou, společenskou i odbornou pomoc při asimilaci do zcela nového fakultního prostředí.

Další novinky se týkaly výstavby fakultní multifunkční budovy v areálu FN Motol, k níž byla po dlouhých devíti měsících vyřízena snad veškerá nutná administrativa včetně připomínek, a nyní se čeká na rozhodnutí o financování. Pokud vše půjde dle plánu, mohli bychom se dočkat dané budovy v roce 2027. Jak už to v dnešní době bývá, nešlo nezmínit ani očekávaná proticovidová opatření, která se letošní výuky opět dotknou. Ta současná, platná od 1. září,  byla zaslána členům akademické obce e-mailem. Nicméně od ministerstva jsou již nyní k dispozici předběžné zprávy, že nás patrně, a vzhledem k současným epidemiologickým prognózám vcelku překvapivě, čeká od cca 15. září další rozvolňování...

Během uvádění zpráv z vedení fakulty se rozpoutala asi nejživější debata za nové období senátu, která se týkala zavedení přednášek farmakologie v letním semestru 3. ročníku Všeobecného lékařství coby parciální implementace nového kurikula. Diskusi iniciovala studentská komora senátu a vytýkala především formu, kterou byli studenti informováni (e-mailem těsně před začátkem nového akademického roku; neinformování zahraniční paralelky a ani většiny pedagogů 3. ročníku) a také způsob zavedení dané novinky. Bohužel totiž u daného zasedání vedení děkanátu nebyl přítomen žádný ze senátorů a ani o zavedení farmakologie nebyl senát informován, a zástupci studentské komory tak nemohli svým kolegům interpretovat žádné upřesňující informace. Debata byla uzavřena s tím, že senát napíše žádost vedení děkanátu o konečnou podobu rozvrhu 3. ročníku. Ta by měla být následně rozeslána e-mailem všem českým i zahraničním studentům a zaměstnancům fakulty.

Poté přišlo na řadu jedno z hlavních hlasování, a to o návrhu podmínek přijímacího řízení na 2. LF UK pro akademický rok 2022/2023. Pokračovala živá diskuse započatá na minulém zasedání, která se týkala bodu o zrušení ústního pohovoru u přijímaček fyzioterapie. Přislíbeno bylo zrušení pouze pro příští rok stran epidemiologické situace, což ale v návrhu nebylo specifikováno. Dále se na návrh prof. Hrušáka projednávala spíš kosmetická úprava v části profilu absolventa naší fakulty, kde přednostně uvedené praktické lékařství příliš zastiňovalo ostatní obory. Každopádně podmínky přijímacího řízení nakonec schváleny byly, avšak s poznamenanými výhradami, které bude třeba doplnit.

Následující hlasování se zaobíralo opatřením děkana, konkrétně „podrobnostmi k organizaci studia v doktorských studijních programech na 2. LF UK”, které přednesla proděkanka doc. Průhová. V názvu daného opatření se sice vyskytuje slovo „podrobnosti” a týká se „ukotvení některých administrativních úkonů stran postgraduálního studia”, což může na první pohled znít poněkud okrajově a fádně... Ve skutečnosti se ale jedná o obsáhlý dokument, za kterým se skrývala spousta práce a byl konzultován s pěti právníky a rektorátem. Měl by pokrýt a vysvětlit všechny možné situace a náležitosti související s daným studiem, které dosud nebyly úplně zřejmé. Senát návrh ocenil, avšak hlasování o jeho finální podobě mohl pouze odložit, neboť bude ještě potřeba vyřešit situaci, kdy se obhajoba disertační práce koná při absenci oponentů, kteří ale předtím dodali své posudky.

Tajemnice informovala senát o prvním dodatku ke smlouvě o dílo na dostavbu areálu teoretických a klinických ústavů (TKU) 2. LF UK (4. etapa). Tento dodatek se zabýval navýšení částky bouracích prací, vzhledem například k nutné likvidaci nalezené jímky... Víceméně šlo o nutnou formalitu, již schválenou ministerstvem, která ale musela projít stejným procesem schvalování jako původní návrh a tudíž i přes fakultní i univerzitní senát.

Závěrem byly na programu zprávy z komisí univerzitního „velkého“ senátu a „různé“, kde ale panovalo ticho, jelikož se komise ani univerzitní senát přes prázdniny nesešly.

Tolik k minulému zasedání fakultního senátu. Připomínám, že zasedání jsou veřejná a všichni jste srdečně zváni!

Jan Balko
senátor za studentskou komoru AS 2. LF UK

Vytvořeno: 29. 9. 2021 / Upraveno: 3. 11. 2021 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.