Zápisky ze senátu (20. října 2021)

Píše dr. Jan Balko, kreslí dr. Adam Kalina.


​První zasedání akademického senátu v novém akademickém roce se odehrálo netradičně v prostorách Brdlíkovy posluchárny na Pediatrické klinice, jinak probíhalo standardně. Všechna probíraná témata vám přinášíme prostřednictvím pravidelných Zápisků ze senátu.

V začátku přednesl předseda akademického senátu dr. Trojánek zprávy z předsednictva senátu. Na prvním místě zmínil Cenu Gratias Tibi 2021, kterou letos vyhráli Medici PRO Očkování, společný projekt studentů 2. lékařské fakulty a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Cenu uděluje organizace Člověk v tísni za občanskou aktivitu mladých lidí, kteří pozitivně ovlivňují život ve společnosti. Všem zúčastněným gratulujeme! Dále představil Cenu profesora Kouteckého, nově vznikající projekt prof. Kachlíka, která se plánuje udělovat pregraduálním studentům za vědecké úspěchy. Diskutovalo se o kritériích jejího udělování. Bude ji udělovat děkan, a to pregraduálním studentům, kterým se podaří publikovat prvoautorskou vědeckou práci s impakt faktorem nad 1. Poté zmínil dr. Trojánek plán schůzky krizového štábu fakulty, která se bude konat 1. listopadu, nakolik se epidemie nemoci COVID-19 opět začíná rozmáhat. Závěrem s tichým souhlasem proběhlo schválení mimořádného zasedání senátu v termínu 10. listopadu v 13.45, předběžně nejspíše ve Velké posluchárně. Již nyní je známá agenda k řešení a v listopadu bude potřeba uspořádat i pracovní zasedání vedle volebního, které se uskuteční 24. listopadu. Na mimořádné zasedání naváže plánované setkání kandidátů na děkana s akademickou obcí.

​Dále vystoupil děkan prof. Komárek se zprávami z vedení fakulty. A protože se na posledním zasedání kolegia děkana probíralo hned 25 bodů k řešení, byl tento bod skutečně bohatý. Nejpikantnější a nejživější byl návrh údajně iniciovaný prof. Trkou, aby fakulta koupila restauraci U Supa a nahradila tak zavřeného Dr. Vojáka. Zatím jde o návrh a uskutečnění nákupu je ve hvězdách. Na zasedání kolegia byli představeni čerství přednostové: prof. Zámečník (patologie), prof. Havlas (ortopedie) a prof. Šumník (pediatrie). V souvislosti s novými přednosty jednalo vedení fakulty s ředitelem nemocnice Na Bulovce o novém vedení Dermatovenerologické kliniky, kterou po předchozí přednostce, prof. Třešňák Hercogové, nyní vede prim. Rob. Děkan dále vyjádřil radost nad tím, že – jak se ukázalo na první přednášce anatomie – většina studentů prvního ročníku je již očkovaná nebo COVID-19 prodělala. To dává naději na prezenční výuku i v časech, kdy se znovu zavádějí hygienická opatření a čeká se jejich brzké zpřísnění. Snad v racionální míře. Příjemná byla i zpráva o hladkém průběhu letošních imatrikulací, které se odehrály v den zasedání senátu (20. října). V závěru uvedl děkan řadu akcí, které nás čekají v novém akademickém roce: 22. října se chystá volba nového rektora (s kandidáty prof. Stehlíkem i prof. Králíčkovou se fakultní senát seznámil a diskutoval již v minulém akademickém roce); 28. října nás čeká sváteční softbalový zápas mezi Druhou a Třetí lékařskou fakultou ; 1. listopadu zasedá krizový štáb fakulty ohledně opatření proti covidu-19 (jak již zmíněno); 10. listopadu po mimořádném zasedání AS 2. LF proběhne diskuse kandidátů na děkana s akademickou obcí; na 6. prosince je připraven pravidelný koncert v Karolinu; a na 9. prosince je předběžně ohlášen fakultní vánoční večírek. Jak vidno, na programu je celá řada zajímavých akcí, které budou po minulém „uzavřeném“ roce jistě vítány. K řešení zbývaly už jen dvě poznámky: Rada pro vnitřní hodnocení schválila změnu, aby medici po osmi semestrech studia v novém sylabu získávali kvalifikaci praktické sestry. To bude velmi užitečné pro jednání o platových podmínkách a obsahu práce při možném opětovném nasazení nebo přivýdělku studentů v nemocnici. Kvalifikace bude platit i tehdy, pokud studenti předčasně ukončí studium. Druhá poznámka se týkala přístupu studentů do zdravotní dokumentace, kde zatím nezbývá než vyjádřit přání, abychom řešení nalezli s novým ministrem…

Dalším bodem na programu byla změna jednacího řádu akademického senátu fakulty, kterou předložil předseda legislativní komise prof. Zuna. Týkala se distanční a hybridní výuky na fakultě a je v řešení již nějaký čas. Nově byl návrh vrácen s připomínkami „velkého“ senátu (AS UK), jež se týkají nutnosti identifikace distančně hlasujících členů. V návrhu tedy přibyla nová formulace (čtvrtý odstavec), kterou senát schválil (pouze jeden senátor se zdržel hlasování).

​​Poté vystoupila paní tajemnice s dodatkem číslo 2 ke smlouvě o dílo na dostavbu fakultního areálu teoretických a preklinických ústavů (4. etapa). Zabývala se nárůstem nákladů a pokračováním výstavby nové budovy na Plzeňské, kterou jistě všichni studenti a zaměstnanci teoretických oborů denně registrují. Každopádně stavba zdárně pokračuje a během zimy by mělo dojít na osazení oken a práce v interiéru. Vyšší výdaje (přes dva miliony korun) byly zapříčiněny vícepracemi na vodovodu a hydrantech, které se ukázaly být v havarijním stavu, a potřebou nového oplocení areálu. Návrh byl jednohlasně všemi schválen, ale také rozproudil drobnou diskusi o potřebě plotu, který by měl chránit před létajícími golfovými míčky a narkomany shlukujícími se v přilehlém lesíku. Místopředseda senátu dr. Veselý si také vyžádal seznam změn na budově, žádné takové ale v projektu od posledního schválení nepřibyly.

Jak se zasedání chýlilo ke konci, zbývalo probrat ještě zprávy z komisí, které stručně uvádím: Prof. Zuna (legislativní komise) svou agendu již předložil v předchozím bodu, dále ale ještě zmínil existenci návrhu řešení elektronických voleb. Dr. Piťhová (volební komise) popsala aktuální situaci, kdy na volbu děkana byli navrhnuti dva kandidáti (prof. Lebl a prof. Babjuk), kteří již své životopisy i volební teze zveřejnili na fakultním webu. Ekonomická komise se nesešla, nakolik neměla agendu k řešení. Stejně tak pedagogická komise, která podnět k řešení obdržela teprve den před zasedání a sejde se tak v následujícím měsíci k projednání situace kolem předmětu K10. Bohaté zprávy nicméně přinesla komise pro komunikaci (dr. Kynčl), která senátorům představila pořad „Káva o čtvrté“ na Českém rozhlasu 2, který se pyšní poměrně velkou sledovaností a představuje pro fakultu tzv. třetí roli, jelikož nám umožňuje prezentovat osobnosti fakulty, které zde hovoří o řadě aktuálních a zdravotních tématech určených laické veřejnosti („dvojka na dvojce“). Obsah vysílání dále bude šířen i na sociálních sítích. Obdobně sociální komise (doc. Veselý) zmínila důležitý bod, kdy se perzekuovaným studentům z Běloruska přijatým na naší fakultu podařilo přiřadit české „parťáky“, kteří jim pomohou se studiem i začleněním. Také se připravuje zvelebení interiérů atrií s pomocí architektů z ateliérů ČVUT.

Prof. Kachlík také tradičně prezentoval zprávy ze senátu Univerzity Karlovy, kde proběhla pětihodinová diskuse s kandidáty na rektora a kdy zásadním sdělením je mimo jiné jistě i ples univerzity, který se odehraje 4. ledna na Žofíně.

V kategorii „Různé“ navrhl dr. Trojánek prof. Kachlíka na Cenu Wernera von Siemense v kategorii Pedagog za vybudování nového anatomického ústavu a propojení anatomie s klinikou.

Tolik k minulému zasedání fakultního akademického senátu.

Připomínám, že zasedání jsou veřejná a všichni jste srdečně zváni!

Jan Balko
senátor za studentskou komoru AS 2. LF UK

 

Vytvořeno: 25. 10. 2021 / Upraveno: 16. 11. 2021 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.