Zápisky ze senátu (20. dubna 2022)

Po krátké pauze přinášíme čerstvé zápisky ze senátu, kterého jsem se již účastnil a které proběhlo 20. dubna 2022. Stejně jako samotné zasedání jsou i zápisky velmi dlouhé. Píše dr. Jan Balko, ilustruje dr. Adam Kalina.


Tradičně se po úvodních technikáliích začalo informacemi předsednictva senátu a vedení fakulty, které nám přednesl v podobě prezentace děkan prof. Babjuk. Shrnul v ní uplynulá jednání, kterých nebylo v předchozích týdnech málo: 6. března proběhlo jednání s ministrem zdravotnictví ohledně postgraduálního vzdělávání, ukrajinských studentů, simulační medicíny budoucnosti a situace ohledně nelékařských studijních oborů. 17.–18. března se uskutečnilo výjezdní zasedání rozšířeného kolegia rektora, následované setkáními nového vedení fakulty s akademickou obcí. 28. března jím byla porada přednostů (která by se měla odehrávat dvakrát za semestr) a na které se diskutovalo zejména o financování a organizaci výuky. Nejvášnivější debata se údajně odehrála stran zavedení nových pravidel absencí, které uvedu dále. Další součástí akademické obce jsou studenti, se kterými se pan děkan sešel 5. dubna v rámci nově zavedené diskuse, kdy se v určitých intervalech mohou studenti svěřit s palčivými otázkami přímo vedení fakulty. Obdobné setkání se zahraniční paralelkou proběhlo 12. dubna a o dva dny později jednala ještě asociace děkanů.

Z nadcházejících akcí pan děkan zmínil svou srdeční záležitost – robotickou olympiádu, kterou po něm bude organizovat doc. Veselý, a Vědeckou konferenci, která se po covidových omezeních uskuteční snad již v normální podobě 12.–13. října. S konferencí bude souviset i Noc fakulty, kterou studentské komora akademického již začala připravovat. Kromě ní se můžete těšit i na řadu doprovodných workshopů, týkajících se např. uplatnění a role žen v medicíně atd.

Samozřejmě v kontextu současné doby se vynořilo i aktuální a nepřehlédnutelné téma války na Ukrajině, které se dotýká všech, včetně naší fakulty. Konkrétně je připraven program přijímání ukrajinských studentů do programu Freemover pro až 30 uchazečů, se kterými 29. dubna proběhne distanční schůzka přes platformu Zoom. Přijatí studenti se budou moct zúčastnit některých částí výuky a průběžně připravit na přijímací řízení na naši fakultu. Pokud se bude jednat o studenty z vyšších ročníků, v případě úspěšného přijetí se bude hodnotit případné uznání některých zkoušek a předmětů. Jedná se i o finanční podporu dotyčných studentů. Přijímání se týká i akademiků, kteří museli kvůli válce opustit Ukrajinu. 2. lékařská fakulta již přijala dva akademické pracovníky v rámci univerzitního programu na Ústav patologie a Ústav fyziologie. Další pomocí pro Ukrajinu bude dobročinná sbírka na plese fakulty, jejíž výtěžek poputuje na ukrajinské velvyslanectví.

Následně se začala probírat aktuální témata, kterých byla na programu celá řada. První představoval návrh na navýšení mzdových tarifů pro zaměstnance 2. lékařské fakulty, které by mělo zajistit konkurenceschopnost a odpovídající ocenění pracovníků na fakultě. Naposledy proběhlo takové navýšení před třemi lety a tudíž je i kvůli narůstající inflaci navýšení velmi potřebné. Pan děkan představil svůj návrh v podobě přehledných tabulek, ve kterých byly zahrnuty různé verze navýšení mzdových tarifů, které se snažily zohlednit i financování probíhající stavby i staveb plánovaných (IV. etapa na Plzeňské a multifunkční budova) i zachování tzv. výkonnostního bonusu (motivační složka financování pracovišť, která si jí mohou rozdělit dle situace). Návrh nakonec odhlasován nebyl a po připomínkách prof. Hrušáka nejdřív poputuje k technickému rozboru a projednání ekonomickou komisí AS.

Dále se diskuse stočila k navrženému zavedení nového nelékařského studijního oboru na fakultě – Radiologický asistent, který představil dr. Jirkovský. Radiologických asistentů je na pracovním trhu a v celém zdravotnictví kritický nedostatek a naše fakulta by tak mohla v této situaci aspoň částečně pomoci. Otázkou zůstává finanční stránka věci („kolik to bude fakultu stát“), kterou nastínil prof. Zuna. Zavedení tohoto bakalářského programu, který se zatím vyučuje jen na lékařských fakultách Masarykovy a Ostravské univerzity, je zakotvené v rámci institucionální akreditace od roku 2021 a bylo po živé diskusi odhlasováno. Daný studijní program bude tříletý v prezenční formě v českém jazyce a zahrnuje 23 předmětů plus čtyři volitelné s dotací 25,4–28,6 hod. výuky týdně. Pojme cca 30 studentů v ročníku a slibuje vysokou míru uplatnitelnosti při hledání práce v oboru.

Další hlasování se týkalo přiznávání stipendií na 2. lékařské fakultě pro ukrajinské studenty – bylo třeba ve stipendijním řádu právně ukotvit  možnost udělit studentům stipendiu i v případech nouze, jak nám to také ukázala ukrajinská krize. Návrh jednoznačně prošel.

Následovalo probrání nových opatření děkana zaměřené na témata, o kterých se již léta diskutovalo, a nyní je snad konečně lze považovat za vyřešená, a to hlavně přičiněním nového studijního proděkana, prof. Zámečníka. Týkají se zejména zmíněných nových pravidel absencí a vypisování zkoušek. Nově nyní platí jednotná pravidla pro všechna pracoviště ohledně povolené míry absencí podle rozsahu výuky (již nesmí být vyžadována povinná 100procentní účast) i naopak označení některých částí výuky za povinná a nepodkročitelná. Pozor, jak bylo na senátu ale zdůrazněno – výuka je pro studenty povinná a absence je možné vybírat jen ve výjimečných situacích, pro která jsou pouze nově vymezena důstojná a hlavně jednotná pravidla. Obdobně jsou pevná pravidla určena i pro vypisování zkouškových termínů, což pokrylo i aktuální požadavky, které vyvstaly z připomínek studentů z minulého roku.

Hlasování se týkalo i dodatku č. 5 smlouvy o dílo k dostavbě areálu na TPU Plzeňské (IV. etapa). Paní tajemnice senátu shrnula veškeré předchozí dodatky stavby včetně současného, který se týkal úprav chlazení, kabeláže a systému měření v objektu D a byl jednohlasně schválen. Veškeré dodatky stavby představují navýšení o cca 6 851 000Kč, což představuje 4,43 % ceny stavby.

Posledním bodem byla formalita v podobě úpravy názvu funkce nového proděkana prof. Kachlíka, která však byla nutná stran podpisů materiálů pro univerzitu.

Zprávy z ostatních komisí byly stručné, protože většina se na řešení agendy nesešla. Novinky přinesla pedagogická komise, které přednesl její předseda doc. Čakrt. Týkaly se zejména navýšení počtu studentů pro nadcházející klinickou výuku ve 4. ročníku (na kliniky se předběžně chystá 220 mediků oproti obvyklým 170), vypisování termínů zkoušek, studentské ankety a letní práce na pediatrii. Kromě pedagogické se sešla i komunikační komise (představení činnosti IFMSA a chystaně i Motoláku) a sociální komise (jednání s náměstkem dr. Holcátem, zázemí studentů na Plzeňské).

Úplným závěrem byly zprávy z „velkého“ univerzitního senátu od prof. Škáby, které se opět týkaly hlavně pomoci ukrajinským studentům.

Tolik k minulému zasedání akademického senátu 2. LF UK.

Připomínám, že zasedání jsou veřejná a všichni jste srdečně zváni!

MUDr. Jan Balko
senátor za studentskou komoru AS 2. LF UK

Vytvořeno: 3. 5. 2022 / Upraveno: 24. 5. 2022 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.