Zápisky ze senátu (19. ledna 2022)

Píše dr. Jan Balko, ilustrace dr. Adam Kalina


Posváteční zasedání senátu 2. lékařské fakulty bylo mimořádné především účastí jak současného (prof. Komárek), tak budoucího děkana (prof. Babjuk). A co všechno se probíralo?

Jelikož předseda senátu dr. Trojánek ze zdravotních důvodů chyběl, nediskutovalo se o informacích předsednictva senátu, o to obsáhlejší však byly zprávy z vedení fakulty. V nich současný děkan shrnul své osmileté působení, za které mu přítomní senátoři poděkovali, a zároveň všichni vyslovili přání obdobně plodné spolupráce i s nastávajícím novým děkanem. V přednášce porovnával prof. Komárek svůj předvolební program s cíli, kterých se za dané období podařilo dosáhnout (vlastní fakultní anatomický ústav, nové kurikulum, rozšíření praktické výuky např. o nový předmět K40 či zakoupení licencí na programy Osmosis a AMBOS…). Bohužel se nestihlo postavit simulační centrum praktické výuky, ale zdárně se blíží zahájení výstavby fakultní multifunkční budovy v areálu Motola, která je od roku 2021 schválena.

Dále nás děkan seznámil s jednáními, která proběhla od minulého zasedání, včetně těch předvánočních. Z těch důležitějších to bylo jistě jednání s oběma rektory Univerzity Karlovy (se současným prof. Zimou i s nastupující prof. Králíčkovou), které se týkalo pokračování probíhajících projektů a spolupráce univerzity s naší fakultou. Dále děkan zhodnotil nedávný den otevřených dveří a poděkoval za jeho organizaci; akce letos vzhledem k současné situaci proběhla hybridní formou. Obdobně v souvislosti s dobou covidovou proběhlo zasedání rozšířeného kolegia děkana, jehož hlavním tématem bylo povinné očkování studentů a dopis cca 40 studentů, kteří s ním nesouhlasí. To vzbudilo diskusi, ale během zasedání zrovna přišla z médií rozhodující zpráva, podle níž vláda povinné očkování neschválila, což celou situaci prakticky vyřešilo. Také se diskutovalo o povinném testování studentů, které zatím po děkanově jednání s náměstkem FN Motol neplatí, ale situace se nadále vyvíjí ze dne na den, a proto je třeba řídit se platnými pokyny (a ne přítomnými zápisky, které již v době publikování mohou být v tomto ohledu zastaralé). Závěrem nás pan děkan pozval na inauguraci svého nástupce, která proběhne 26. ledna v 16. hod. v Karolinu.

Na prof. Komárka navázal jeho nástupce prof. Babjuk. Zdůraznil časový posun své inaugurace, ke kterému muselo dojít kvůli prezidentské kanceláři a jmenování nové rektorky, prof. Králíčkové. Dále představil personální složení nového kolegia, které se od stávajícího bude v mnoha ohledech lišit. Přibydou dokonce dva noví proděkani v oblastech, kde to je jistě velmi vítané a žádoucí (např. přijímací zkoušky). Tři z nově nastupujících proděkanů jsou zároveň členy fakultního, respektive univerzitního senátu, odkud budou muset v případě zájmu o působení v kolegiu děkana vystoupit kvůli střetu zájmů. V takovém případě je nahradí jejich náhradníci.

Následovalo hlasování ohledně dostavby areálu TFU (4. etapa). Ke schválení postoupil dodatek ke smlouvě, týkající se výstavby oplocení areálu na Plzeňské, vybudování zvěřince splňujícího předepsané přísnější hygienické a protipožární normy a úprav nového klubu Dr. Vojáka. Právě poslední bod vzbudil poměrně živou a vášnivou debatu, ve které si zástupci studentské komory senátu stěžovali, že nebyli s úpravami včas seznámeni – to se stalo až ve fázi, kdy se s nimi nedalo nic dělat. Bohužel v současném návrhu by neměl Dr. Voják (či jeho náhrada) mít přístup vlastním vchodem, ani vlastní přístup na toalety. Ve výsledku by to znamenalo, že by se do něj nedalo dostat jinak než přes hlavní budovu, což by ve večerních hodinách nebylo možné. Kromě toho v souvislosti s úpravami a zrušením horního a sklepního patra bylo nutné omezit i prostor vyhrazený pro daný klub. Bohužel všechny tyto zásahy Dr. Vojáka vlastně „degradují“ na denní kavárnu či občerstvení, ve kterém by byly možné maximálně odpolední akce výjimečně pořádané na požádání u provozovatele. Tím by se samozřejmě ztratil hlavní tmelící účel fakultního klubu, proti čemuž vystoupili i zástupci pedagogické komory a pan děkan. Místopředseda dr. Veselý navrhl řešení, které by zahrnovalo vybodování venkovního vchodu do klubu i toalet a situace tak není zcela ztracená a bude se nadále řešit.

Dalším bodem byla informace legislativní komise senátu o přípravě úpravy senátního jednacího řádu, která se týká voleb předsednictva senátu. Ten by se měl v budoucnu upravit, aby odpovídal postupu na většině jiných fakult, a předseda legislativní komise prof. Zuna zatím spíš mapoval názorové spektrum senátorů, který návrh by byl nejschůdnější, a který má tedy pro příště připravit.

Zprávy z ostatních komisí byly velmi stručné, protože většina se na řešení agendy nesešla. Pedagogická komise se věnuje podobě předmětu K10 s úpravami navrhnutými kolegou Jelínkem. V dané komisi byl také schválen dr. Hubálek jako nový člen.

Úplným závěrem byly zprávy z „velkého“ univerzitního senátu od prof. Kachlíka a představení nové asistentky senátu Mgr. Gáborikové.

Tolik k minulému zasedání akademického senátu 2. LF UK.

Připomínám, že zasedání jsou veřejná a všichni jste srdečně zváni!

MUDr. Jan Balko
senátor za studentskou komoru AS 2. LF UK

Vytvořeno: 31. 1. 2022 / Upraveno: 7. 3. 2022 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.