Zápisky ze senátu (10. listopadu 2021)

Píše dr. Jan Balko, ilustrace dr. Adam Kalina


Mimořádné zasedání fakultního senátu proběhlo 10. listopadu ve Velké posluchárně a těsně předcházelo prezentaci obou kandidátů na děkana. Svolal je předseda dr. Trojánek, abychom vyřešili agendu, která se nevešla do pravidelných měsíčních zasedání a zároveň byla poměrně hořlavá. Ačkoli bylo zasedání vcelku krátké, stihla se probrat řada věcí a zaznělo několik zajímavých informací, které přikládáme formou tradičních zápisků.

Předsednictvo senátu oznámilo nadcházející výběrová řízení na částečné úvazky na Ústavu mikrobiologie, Ústavu fyziologie a na ARO, kterých se vždy účastní i zástupci senátu.

Následovaly obsáhlejší zprávy z vedení fakulty, kterých se zhostil děkan prof. Komárek. Týkaly se zasedání krizového štábu, které proběhlo 1. listopadu za účasti senátorů a řešilo epidemiologická opatření nadcházející (a vlastně již probíhající) nové vlny onemocnění covid-19. Ze zasedání vyplývá, že zatím trvají dosavadní vládní i univerzitní nařízení, ale všichni tušíme, že nás čeká brzké zpřísnění vzhledem k eskalaci epidemie. Bude proto užitečné připravit se i na distanční, či snad jen hybridní výuku v určitých případech. Zatím se však všichni snaží udržet výuku prezenční při dodržování platných hygienických pravidel. Přítomný zástupce FN Motol, náměstek dr. Holcát, přitom přislíbil čerstvější pokyny ředitelství, které zahrnou i pravidla praktické výuky, jakmile sama nemocnice bude znát nové vládní instrukce. Ty se ale kvapně mění, jak všichni víme. K vytvoření aktuálních pravidel se jistě budou hodit informace o proočkovanosti mediků – samozřejmě čím bude vyšší, tím lze očekávat i mírnější restrikce výuky. Poskytování těchto informací fakultě je ale zatím pouze na dobrovolné bázi. I tak apelujeme na studenty, aby se je v případě potřeby a zájmu o prezenční výuku nestyděli poskytnout. Otázkou je také nadcházející vánoční koncert fakulty (viz minulé Zápisky) a vlastně i konání dalších akcí, které ale snad nebudou rušeny. Aspoň zatím se s tím nepočítá.

Děkan dále zmínil zasedání kolegia děkana 2. listopadu; kolegium rozhodlo o zveřejnění výsledků studentské ankety (nachází se již na webu) a o prodloužení 500 licencí programu Osmosis na nadcházející rok. 5. listopadu jednali děkan a ředitel FN Motol na pracovním obědě o tom, aby studenti vyšších ročníků mohli přistupovat do dokumentace nemocničních databází. To je problematické kvůli komplexním pravidlům GDPR, IT bezpečnosti a citlivosti pacientských údajů. Řešení v podobě nemocničních miniúvazků pro studenty je tedy pouze ve fázi příslibu. Jednání ale musejí ještě pokračovat a výsledek je stále ve hvězdách. Palčivým problémem, o kterém se příznačně jednalo na obědě, je zahlcení nemocniční jídelny. V ní se časově setkávají studenti s personálem a tvoří se neúnosné fronty. Prozatím to vypadá, že žádná drastická opatření studenty a jejich kartičky nečekají, ale na senátu zaznělo doporučení, aby studenti nenavštěvovali jídelnu v nárazových davech a při jídle dlouho „nehodovali a neklábosili“. Takové drobnosti komplikují život zdravotníkům, kteří si během dne nemohou dát teplá jídla jinde a častokrát si ani vybrat půlhodinové okénko na jídlo v jiný čas. A nikdo si nepřeje, aby doktoři a sestry byli hladoví. Navštěvovat jídelnu v exponovaných časech také není vhodné z hlediska covidových opatření, a proto se nyní studentům (obdobně jako v minulosti) nabízejí obědy levněji po 13. hodině. Diskuse otevřela i starší téma automatů a mikrovlnek na fakultě, které po údajně až komických průtazích byly poskytnuty (potíž představují mikrovlnky z pohledu požární bezpečnosti), ale bohužel na studentům nesnadno přístupných místech (nutno vyžádat klíč na vrátnici…). Situace opět nemá v současnosti vhodné řešení.

8. listopadu bylo rozšířené představenstvo seznámeno s novým univerzitním kampusem a novou rektorkou, kterou se stala prof. Králíčková. Tímto jí gratulujeme! V závěru se děkan zmínil o prezentaci dat o imagi univerzity. Prezentaci zpracovala externí firma a z dat vyplývá, že ač má univerzita stále vynikající renomé, občas působí „zkostnatěle“. A informoval o fondu podpory běloruských studentů.

Hlasovali jsme o podmínkách přijímacího řízení do doktorského studia pro rok 2022. Byly jednohlasně chváleny – šlo víceméně o formalitu, neboť nová pravidla fungují již na jiných fakultách.

Další projednávání se zabývalo možností zřízení věcného břemena pro Univerzitu Karlovu v areálu na Plzeňské. Ačkoli to zní dramaticky, jedná se o poklad kabelů a trafostanice pražské energetiky v areálu na Plzeňské, které fakultu nijak omezovat nebudou, a univerzita s břemenem již souhlasila. Takže vše opět bez zádrhelu prošlo.

Závěrem před prezentacemi kandidátů jsme vyslechli stručné zprávy z komisí. Ale protože čas mezi mimořádným a minulým zasedáním byl poměrně krátký, sešla se pouze jediná komise, a to pedagogická, na podněty Tomáše Jelínka. Seznámili jsme se s návrhy na zlepšení stavu předmětu K10 (chybí lepší systém párování lékařů a oborů, a tak na řadu mediků zbude obor, který je ani příliš nezajímá), s připomínkami k volitelným předmětům (řada z nich bude ale evaluována až za rok, kdy se zaběhnou), s logbookem (který se patrně bude upravovat, ale zároveň musí vyhovovat pravidlům akreditace) a informacemi o změnách sylabů. Za člena pedagogické komise také byla tichým souhlasem všech schválena dr. Tomová. Krátké zprávy podala ještě legislativní komise (prošla změna jednacího řádu o hybridním hlasování) a komunikační komise (pozvánka na další díl Kávy o čtvrté 15. listopadu, nyní s prof. Havlasem a tématem „zlomenina“). Dr. Trojánek dále apeloval na kontrolu prezentace fakulty na stránkách nakarlovku.cz, čímž by se měla zabývat právě tato komise.

Hlavní zprávou z univerzitního „velkého“ senátu bylo zmíněné zvolení první rektorky-ženy (prof. Králíčková), jehož průběh nám vylíčil prof. Kachlík.

V různém byl náměstek FN Motol dr. Holcát tázán na epidemiologická pravidla pro mediky. Nastínil, že vláda nejspíš zavede testování neočkovaných zaměstnanců, což by se mohlo dotknout i studentů, jelikož spíš mají blíž k zaměstnancům a nepředstavují pouhé návštěvníky. Vyjádřil i přání, aby testy pokryla pojišťovna. Poté již následovala prezentace kandidátů na děkana fakulty, profesorů Babjuka a Lebla, kterou navštívila řada členů akademické obce, byla streamována a záznam je přístupný na stránkách fakulty.

Tolik k minulému zasedání akademického senátu 2. LF UK.

Připomínám, že zasedání jsou veřejná a všichni jste srdečně zváni!

MUDr. Jan Balko
senátor za studentskou komoru AS 2. LF UK

Vytvořeno: 16. 11. 2021 / Upraveno: 6. 12. 2021 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.