V nedožitých sto letech odešel zakladatel české dětské hematologie prof. MUDr. Otto Hrodek, DrSc. (8. 10. 1922 – 4. 6. 2022)

Štítky
Profesor Hrodek přednáší v roce 2010 (88letý) na konferenci dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky v Praze. Fotografie na této stránce: Archiv autora.

Profesor MUDr. Otto Hrodek, DrSc., se narodil dne 8. října 1922 v Jihlavě. Po promoci na lékařské fakultě UK v Praze v roce 1949 pracoval v nemocnici v Chebu a v Českém Brodě. V roce 1951 nastoupil na II. dětskou kliniku v Praze, kde pracoval až do jejího spojení s I. dětskou klinikou v Pediatrickou kliniku v roce 2004. V letech 1989–90 vykonával funkci přednosty kliniky. Od roku 2004 až do svého odchodu do důchodu v roce 2012 působil na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol v Praze, kde přednášel studentům dětskou hematologii a zkoušel státní závěrečnou zkoušku z pediatrie.

Profesor Hrodek patřil mezi velikány české pediatrie a hematologie. Byl vědcem světového jména, vynikajícím lékařem-klinikem s neobyčejnou šíří znalostí a mimořádným pochopením pro duši dětského pacienta a obavy jeho rodičů, byl vysokoškolským učitelem váženým a milovaným studenty Fakulty dětského lékařství a 2. lékařské fakulty, který svým příkladem ovlivnil generace českých pediatrů.

Profesor Hrodek přebírá z rukou docentky Marešové Zlatou medaili České lékařské společnosti JEP k 95. narozeninám v roce 2017.

​Jeho vědecká činnost se soustředila zejména na hematologii. Byl zakladatelem moderní české dětské hematologie, spoluautorem první učebnice vydané v padesátých letech. Největšího vědeckého úspěchu dosáhl výzkumem vývoje hemokoagulace a hemostázy v novorozeneckém věku. Stal se jedním z prvních vědců, kteří odhalovali zvláštnosti koagulace novorozeneckého období. Jeho práce z 60.–70. let jsou dodnes citovány v mezinárodních učebnicích hematologie zaměřené na novorozenecký věk. Od 50. let se intenzivně věnoval diagnostice a léčbě dětské leukémie. Jako jeden z prvních zaváděl do léčby tohoto smrtelného onemocnění nové léky, které prodlužovaly nemocným dětem život. Prožil celou fascinující éru úspěchu léčby dětské akutní lymfobastické leukémie, která se z nemoci v padesátých letech stoprocentně smrtelné proměnila na počátku 21. století na nemoc, kterou lze u 90 procent dětí vyléčit. Celé toto padesátileté období osud českých dětí s leukémií zásadně ovlivňoval: vytýčením a aplikací moderních diagnostických metod, zaváděním nových léků, založením pracovní skupiny dětské hematologie České republiky v roce 1985, prosazením jednotné diagnostiky a léčby podle nejúspěšnějších mezinárodních postupů v naší zemi. Další nemocí, které věnoval mimořádnou pozornost, byla hemofilie. Vždy prosazoval komplexní přístup k léčbě této nemoci, snažil se poskytnout nemocným chlapcům nejen substituci chybějícího faktoru, ale i optimální rehabilitaci, včas indikovanou operaci, pokud mohla zlepšit kvalitu života, psychologickou podporu a pomoc při volbě povolání. Publikoval více než 200 odborných statí, přednesl více než 300 přednášek. Šestkrát získal Cenu předsednictva České lékařské společnosti za nejlepší původní vědeckou práci. Byl poradcem WHO pro komplexní problematiku dětských nádorů v devíti evropských zemích, Maroku a Iráku. V této roli mu jistě pomohla jeho mimořádná vybavenost jazyková. Jen nepříznivá doba mu zabránila v ještě úspěšnější mezinárodní kariéře a uznání.

Profesor Hrodek s manželkou na venkovské chalupě v roce 2018.

Profesor Hrodek byl vědeckým sekretářem České pediatrické společnosti a krajským pediatrem Středočeského kraje, respektován a vážen primáři pro hloubku pediatrických znalostí, organizační schopnosti, pochopení specifik denních problémů pediatrické péče. Byl organizátorem velmi oblíbených krajských seminářů, jejichž náplni věnoval mimořádnou pozornost. Dlouhá léta ovlivňoval pediatrii rovněž z pozice člena redakční rady časopisu Česko-slovenská Pediatrie. Byl proděkanem pro vědu a výzkum Fakulty dětského lékařství, školitelem a oponentem desítek aspirantů, předsedou komise pro habilitační práce, dlouholetým členem vědecké rady fakulty. Byl čestným členem České lékařské společnosti JEP a České hematologické společnosti ČLS JEP a nositelem řady dalších ocenění, včetně Zlaté medaile ČLS JEP, Zlaté pamětní medaile 2. LF UK a Zlaté medaile UK v Praze. V roce 2022 mu předsednictvo České lékařské společnosti JEP udělilo Purkyňovu cenu, kterou už bohužel nemohl převzít. Zemřel 4. června 2022 ve věku nedožitých 100 let.

prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

Vytvořeno: 6. 6. 2022 / Upraveno: 23. 6. 2022 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.