Spolupráce s Taipei Medical University

Naší fakultě se podařilo získat v rámci Mezinárodní kreditové mobility Erasmus+ grant na spolupráci s Taipei Medical University (TMU) na Taiwanu. Cílem spolupráce je hlavně výuka, výměnné pobyty vyučujících i studentů. Spolupráce byla rozvržena na roky 2020 až 2023, končí v červenci 2023. 

Kooperace byla od počátku naneštěstí těžce postižena následky pandemie covidu-19. Zejména na taiwanské straně platila striktní opatření, která zcela znemožnila plánované návštěvy a výměnné pobyty studentů. Nebyla možná ani distanční výuka, která na obou stranách probíhá hybridní formou, tzn. není možná bez alespoň krátkodobé osobní účasti na výuce.

V období let 2021–2022 se uskutečnilo pět on-line konferencí, z nichž vyplynula dohoda o vzájemné spolupráci v oblasti pediatrie a neuro-otologie.

Bohužel se nepodařilo uskutečnit výměnu studentů pro nedostatek zájemců na obou stranách. Nepochybně je to dané obavami z delšího pobytu ve vzdáleném zahraničí při existujících rizicích zdravotních i bezpečnostních. Výměnné pobyty akademiků se podařilo zorganizovat až v roce 2023 v podstatě těsně před ukončením programu.

Je to škoda, protože Taipei Medical University má hodně co nabídnout – jde o moderní univerzitu založenou v roce 1960, má celkem 11 fakult a asi 6000 studentů v ročníku. V současnosti k ní patří pět velkých nemocnic. Podle nezávislého hodnocení patří TMU do desítky nejlépe hodnocených univerzit na Taiwanu.

Kolegové z Taiwanu v Praze

V období od 30. 3. do 6. 4. 2023 naši fakultu navštívila docentka Hsun-Hua Lee, přednostka Neurologické kliniky Taipei Medical University, a Dr. Che-Hsuan Lin, přednosta ORL kliniky Taipei Medical University. Oba kolegové se zajímají o problematiku závratí a poruch rovnováhy z hlediska obou specializací. Měli možnost seznámit se s provozem Vestibulární laboratoře a poradny pro léčbu závratí na ORL a Neurologické kliniky FN Motol.

Prezentovali přednášky o benigním polohovém vertigu u neurologických degenerativních onemocněních a sérii kazuistik pacientů s down-beating nystagmem. Jejich program zahrnoval dále společný pracovní oběd s panem děkanem a pracovníky děkanátu, prohlídku fakultní nemocnice a společenské akce. Ocenili zejména komentovanou prohlídku Karolina.

Jednalo se o velmi příjemnou a užitečnou návštěvu nejen díky mimořádnému zájmu obou kolegů o neuro-otologickou problematiku, ale i díky jejich velice přátelskému a pozitivnímu přístupu, který bych označil za příkladný. Mít je jako hosty bylo proto velice příjemnou povinností.

MUDr. Rudolf Černý na TMU

Na jejich návštěvu navázal můj pobyt na Neurologické klinice TMU ve dnech 10. 4. až 14. 4. 2023. Během pobytu jsem přednesl práci o reziduálních MRI nálezech po operaci vestibulárních schwannomů na semináři Neurologické kliniky a jako zvaný řečník na 4. mezinárodním kongresu Taiwanské neurologické společnosti práci o nocicepčním flekčním reflexu u pacientů s chronickou bolestí.

Profesorka Lee z TMU

Seznámil jsem se s chodem Neuro-otologické poradny a laboratoře a proběhla řada jednání s představiteli Taipei Medical University, Taiwanské neurologické společnosti a pracovníky zahraničního oddělení TMU.

Jak to chodí na tamní Neurologické klinice

Je nutno zdůraznit skutečně mimořádnou pohostinnost všech taiwanských kolegů a zejména všudypřítomnou pozitivní atmosféru, která je asi téměř povinná. Nicméně činí pobyt velmi příjemným a nepochybně pro všechny představuje významný prvek pro prevenci stresu z pracovní zátěže. Ta je na naše poměry skutečně mimořádná.

V běžném pracovním dni vyšetří jeden lékař několik desítek pacientů, zhruba od 50 do 100 i více. Byl jsem svědkem, že do neuro-otologické poradny bylo na den objednáno 139 pacientů. Měřil jsem si pro sebe čas konzultace na stopkách a bylo to od dvou do deseti minut na jednoho pacienta. Zdá se to neuvěřitelné, ale práce je dokonale organizovaná. Lékař nepíše vůbec nic, má k ruce dvě zdravotní sestry, jedna se stará o pacienta (přivádí a vyprovází z ambulance atd.), druhá sestra sedí u počítače, předkládá lékaři výsledky ke zhodnocení a pak zapisuje výsledek konzultace a organizuje případná následná vyšetření, která vyšetřující lékař ústně indikuje.

Profesor Hu, prezident taiwanské neurologické společnosti

To ovšem dokončuje už v době, kdy do ordinace vstupuje další pacient. Nezřídka lékař ošetřuje simultánně několik pacientů najednou – např. provede testy na polohový nystagmus, po kterých se čeká několik minut na výsledek, u pacienta zůstane ošetřovatelka a lékař se pak vrací, aby pacienta kontroloval. Tímto způsobem lze celý proces velice urychlit. Nicméně zátěž pro lékaře je i tak enormní.

Přístrojové vybavení a diagnostické i léčebné postupy jsou zcela srovnatelné. Řada kolegů praktikuje současně i metody tradiční čínské medicíny, zejména akupunkturu. V univerzitních nemocnicích jde ale pouze o doplňkové metody.

A co dál?

Výsledkem obou návštěv je i domluva o možnostech další spolupráce v oblasti neuro-otologie, zejména se pokusíme vypracovat  volitelný předmět diagnostika a léčba závrativých stavů, který bude koncipován jako čistě on-line aktivita, společné online konzultace zajímavých pacientů (anonymně) a společné výzkumné projekty v oblasti analýzy video head impulse testu a down-beating nystagmu.

Na závěr letošního akademického roku je plánována návštěva profesora Lébla z Pediatrické kliniky FN Motol na Pediatrické klinice Taipei Medical University.

Všichni doufáme, že se podaří získat grantovou podporu na další období, kterou naše fakulta podala cestou Rektorátu UK v lednu 2023.

MUDr. Rudolf Černý, CSc.

Vytvořeno: 5. 5. 2023 / Upraveno: 17. 6. 2023 / Ing. Pavla Byrne