Mezioborovými konzilii chceme vybudovat moderní kliniku inspirující ostatní, říká přednosta nové Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny dr. Milan Trojánek

Štítky

Otevření nové kliniky

V areálu motolské nemocnice vznikla nová Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 2 LF UK a FN Motol. U té příležitosti jsme si povídali s jejím prvním přednostou MUDr. Milanem Trojánkem, Ph.D.


Stát se přednostou kliniky je velká čest. Jaké je to být vůbec prvním přednostou nové kliniky?

Pro mě osobně se jedná o velkou výzvu, tím spíše, že klinika navazuje na dlouholetou tradici motolského infektologického pracoviště. Moc si vážím práce všech, kteří na oddělení pracují a snažili se i v omezeném počtu lékařů a sester poskytovat všem pacientům velmi kvalitní zdravotní péči. Zároveň jsem potěšen, že již při plánování vzniku nové kliniky a jejího budoucího směrování jsme mohli vycházet z nové moderní koncepce oboru infekčního lékařství, která je inspirována tím, jak vypadá práce infektologa v zahraničí. Zároveň vznik zcela nové kliniky umožňuje sestavit si z významné části vlastní tým lidí, kteří jsou motivovaní a mají chuť být na začátku něčeho nového.

Doposud jste působil na Klinice infekčních nemocí 2. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Bulovka, která je vyhlášená. Jak na své klinice zužitkujete poznatky, které jste získal tam? A čím je chcete obohatit?

Především musím přiznat, že Bulovka je moje srdeční záležitost. Na Bulovku jsem chodil již od druhého ročníku medicíny a zejména paní doc. Marešová, dr. Stejskal či dr. Blechová se mi opravdu věnovali a hodně formovali moje následné směřování. Díky práci na Bulovce jsem získal zkušenosti nejen s diagnostikou a léčbou běžných komunitních infekcí, ale i vzácných či tropických infekcí, se kterými se lékaři v jiných nemocnicích setkávají jen vzácně. Rád bych řadu fungujících věcí převedl i do FN Motol, přičemž v první fázi za velmi důležité považuji rozšíření specializovaných ambulancí či očkovacího centra. Rovněž tak bych však chtěl využít svých pedagogických zkušeností z Bulovky a mým cílem je přispět k inovaci výuky v klinických oborech na naší fakultě.

Nové pracoviště se bude mimo jiné zaměřovat i na cestovní medicínu. Máte v tomto oboru nějaké vize pro fungování a přínos do dalších let?

Zcela jednoznačně. Musím přiznat, že velmi záměrně jsme kliniku pojmenovali „Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny“, neboť právě cestovní medicína bude představovat jeden z hlavních pilířů poskytované zdravotní péče i vědy a výzkumu. Chtěl bych, aby došlo k významnému rozšíření počtu konzultací a spektra poskytovaných výkonů, zejména v oblasti diagnostiky a léčby zdravotních obtíží u pacientů po návratu z tropů. Vzhledem k tomu, že cestovní medicína je obvykle vnímána českou širokou i laickou veřejností pouze jako komerční očkování před cestou, nabízí nové pracoviště s komplexním pojetím problematiky i příležitost k rozšíření klinického výzkumu v této oblasti.

Toto téma je pro nás důležité i z hlediska výuky a chceme se mu věnovat nejen v povinné výuce v infekčním lékařství, ale i ve volitelných předmětech a v rámci nabídky klinických stáží v tropech, přičemž první proběhnou již v říjnu letošního a v lednu příštího roku. Rovněž bych byl rád, abychom na klinice poskytovali předvýjezdové poradenství a očkování za zvýhodněných podmínek nejen zaměstnancům nemocnice či fakulty, ale i studentům.

Co byste popřál klinice a jejím pracovníkům do budoucna?

Přál bych si, aby nová klinika byla místem, kde je pacientům poskytována kvalitní zdravotní péče podle principů medicíny založené na důkazech, kde je kladen důraz na inovativní principy ve výuce studentů medicíny a rozvíjí se klinický výzkum. Stejně důležité pro mě však je, aby naše klinika i do budoucna byla pracovištěm s dobrým pracovním kolektivem, týmovým nasazením, kde chtějí pracovat nadaní a motivovaní lékaři i sestry.

 

MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.

 

Vystudoval 2. LF UK, kde promoval v roce 2012. O čtyři roky později zde získal doktorát z preventivní medicíny. Posledních 10 let působil na Klinice infekčních nemocí 2. LF UK a FNB. Má za sebou řadu zahraničních kurzů a stáží, např. v USA, Francii, Velké Británii, Rakousku, Keni a řadě dalších zemí. Je vedoucím Katedry infekčního lékařství IPVZ, členem výboru Společnosti infekčního lékařství a předsedou Subkomise pro antibiotickou politiku ČLS JEP. Je držitelem Ceny prezidenta České lékařské komory. Dlouhodobě se věnuje problematice vakcinace nebo správného užívání antibiotik. Na tato a další témata uspořádal přes 400 workshopů pro lékaře a zdravotníky.

 

Dr. Trojánek

 

Co vše přinese nová klinika v praxi?

V nejbližší době je v plánu rozšířit činnost specializovaných ambulancí a očkovacího centra, zavést kvalitní konziliární služby a společné mikrobiologicko-infektologické konzultace. Ve střednědobém výhledu je počítáno s rozšířením lůžkové kapacity a péče o pediatrické pacienty.

Výuka infekčního lékařství u studentů magisterského programu bude i nadále zajišťována zejména ve FN Bulovka. Na nové klinice bude výuka probíhat v třídenním bloku v prvním týdnu stáží, od úterý do čtvrtka. Na klinice budou studenti seznámeni zejména s problematikou infekcí u rizikových skupin pacientů či u pacientů na imunosupresivní či biologické léčbě. Dále to budou infekce spojené s poskytováním zdravotní péče, cestovní medicína, virové hepatitidy či HIV. Naopak na partnerském pracovišti na Bulovce bude výuka zaměřena na problematiku komunitních infekcí. Motolská klinika bude nabízet studentům řadu volitelných předmětů s možností podílet se na výuce příbuzných oborů, například vnitřního lékařství. V případě bakalářských studijních programů – Ošetřovatelství a Pediatrické ošetřovatelství – bude výuka zajišťována primárně ve FN Motol.


Nová klinika se bude více orientovat na témata, která jsou řešena ve velké fakultní nemocnici s řadou vysoce specializovaných pracovišť, čímž se podobá obdobným pracovištím v zahraničí. Přednosta dr. Trojánek chce se svým týmem významně rozvíjet sekci cestovní medicíny. Ve FN Motol rovněž bude významná část zdravotní péče poskytována formou konzilií u komplikovaných případů. Právě konceptem společných mikrobiologicko-infektologických konzilií u lůžka by nová klinika chtěla inspirovat i další české nemocnice, protože se jedná o trend, kterým by se infektologie měla dále ubírat.

Vedení Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol
  • Přednosta: MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.
  • Zástupce přednosty pro léčebně-preventivní péči (primář): MUDr. Martin Tulach
  • Zástupce přednosty pro výuku: MUDr. Aneta Nyčová
  • Zástupce přednosty pro vědu a klinický výzkum: MUDr. Vyacheslav Grebenyuk
  • Vrchní sestra: Mgr. Milena Chybová
Vytvořeno: 5. 9. 2022 / Upraveno: 15. 9. 2022 / Odpovědná osoba: Bc. Nikola Musilová