Kandidáti na děkana se představují: prof. Marek Babjuk

Zveřejňujeme text prof. Marka Babjuka, jednoho ze dvou kandidátů na post děkana. Připomínáme, že volit bude 24. listopadu akademický senát. Nový děkan se ujme funkce 1. února 2022. 10. listopadu od 14.30 proběhne ve Velké posluchárně diskuse navržených s akademickou obcí.


Základní body programu pro volbu děkana 2. LFUK na období 2022-2026

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Dne 24. 11. 2021 bude akademický senát 2. LF UK volit nového děkana. Hluboce si vážím návrhu některých členů naší akademické obce, abych se o tuto pozici ucházel, a je pro mne velkou ctí takovou výzvu přijmout.

Naše fakulta v sobě sdružuje dlouholetou tradici, skvělé klinické i vědecké týmy, široce respektované odborníky a učitele i talentované domácí a zahraniční studenty. Jejím zázemím je největší nemocnice v zemi s unikátními kolektivy dětských klinik i komplexní částí pro dospělé. Může se chlubit systematickou výukou fyzioterapie, která nemá v ČR konkurenci. Její součástí jsou také teoretické ústavy s moderním zázemím. Tyto všechny části je třeba spojit, využít jejich intelektuálního potenciálu a vést je k dalšímu rozvoji a prosperitě.

Svoji představu o dalším směřování fakulty konkretizuji v následujících bodech. Úplnou verzi volebního programu mohou zájemci nalézt na www.babjuk.org.

Není pochyb o tom, že naplnění všech těchto cílů bude vyžadovat kolektivní úsilí. Mým prvním krokem proto bude obklopit se schopnými a pracovitými spolupracovníky. Z tohoto důvodu je celý následující text formulován v množném čísle.  

Zlepšíme komunikaci se zaměstnanci i studenty a více je zapojíme do jednotlivých aktivit. Cílem je spojit síly pro budoucnost fakulty

 • Vytvoříme širší pracovní skupiny spolupracující s vybranými proděkany. K jejich vytvoření oslovíme členy AS, respektované osobnosti fakulty i zástupce studentů. Cílem je mobilizovat lidský potenciál a využít jej pro zájmy a rozvoj fakulty
 • Děkan se bude se studenty scházet v měsíčních intervalech v pevně daném termínu a na pevně daném místě. Cílem je umožnit studentům pružně a bez obav prezentovat vedení fakulty své názory. K vytvoření širší platformy pro setkání navrhneme vytvoření „rady studentů“, jejíž součástí by měli být členové SKAS, vedoucí studentských spolků (samozřejmě včetně zástupců nelékařských oborů a zahraničních studentů), ale přístup na setkání by měl mít jakýkoliv zájemce z řad studentů. O konkrétní skladbě rady budeme diskutovat se zástupci studentů v AS a s vedením studentských spolků, tak, aby respektovalo zájmy studentů a strukturu jejích organizace. „Rada studentů“ bude pouze nástrojem pro komunikaci, rozhodně ne paralelní strukturou k těm již existujícím (SKAS, spolky) a přímo nesouvisí s organizační strukturou pro výuku
 • Schůzky kolegia s přednosty klinik a ústavů se budou konat 4x ročně

Zefektivníme organizaci výuky a hodnocení její kvality

 • Upevníme a rozšíříme organizační strukturu výuky. Se studijními proděkany (pro 1.-3. a 4.-6. ročník) budou spolupracovat ročníkoví koordinátoři s jasně danou pravomocí i povinnostmi
 • Vytvoříme koordinační strukturu ze strany studentů (ve spolupráci se SKAS i studentskými spolky) – tvořenou zástupci jednotlivých ročníků magisterského studia, fyzioterapie i zahraničních studentů, kteří budou pravidelně komunikovat s ročníkovými koordinátory a příslušnými proděkany 
 • Budeme motivovat a přesvědčovat studenty k hodnocení kvality výuky. Usnadníme formální realizaci hodnocení vytvořením mobilní aplikace umožňující hodnocení v reálném čase. Cílem je získat pozitivní podněty ke zkvalitnění výuky, ne nástroj k trestání pedagogů
 • Provedeme analýzu lůžkového zázemí pro praktickou výuku studentů v jednotlivých klinických oborech z hlediska současných potřeb i dlouhodobější perspektivy

Budeme připravovat naše studenty pro vstup do reálné praxe

 • Důraz budeme klást na interaktivní formy výuky vedoucí ke schopnosti kombinovat a správně interpretovat získané informace, podpoříme využívání moderních komunikačních technologií nebo digitálních výukových programů k praktickým cvičením (InSimu, Amboss, Osmosis)
 • Ve spolupráci s přednosty definujeme klíčové dovednosti, se kterými by se měl každý student během studia seznámit a na které se následně zaměříme. Pro jejich výuku vytvoříme adekvátní zázemí (šití ran, sonografie atd.). Po dvou letech zhodnotíme výsledky
 • Vytvoříme programy připravující studenty na realitu lékařské praxe. Pro studenty 5. a 6. ročníku budou organizovány přednášky týkající se legislativních, právních i etických aspektů práce lékaře, organizace zdravotní péče v ČR (případně i jiných zemích)
 • Aktivně budeme pomáhat studentům při získávání uplatnění na konci studia, kontakty s nemocnicemi, agenturami

Udržíme a mobilizujeme vědecký potenciál fakulty

 • Po nástupu do funkce budeme iniciovat vznik strategického materiálu definujícího prioritní oblasti z hlediska rozvoje fakulty, který připravíme ve spolupráci kolegia s AS, vědeckou radou, případně dalšími osobnostmi. Na základě materiálu budeme specifikovat další kroky (mezinárodní spolupráce, spolupráce s FN Motol, zapojení studentů atd.)
 • Zachováme institucionální podporu excelentních vědeckých týmů, excelence bude jasně definovaná na základě výsledků publikační aktivity, konkurenceschopnosti projektů, struktury týmů, rozsahu mezinárodní spolupráce atd.
 • Připravíme vnitřní „startovací“ granty podporující (v rozumné výši) nadějné projekty (zatím) nedosahující úrovně IPE, zaměřené hlavně na doktorandy a „postdoky“ (předem daný objem prostředků, které budou rozdělovány na základě předem daných podmínek na základě rozhodnutí komise pod vedením proděkana pro vědu). Výsledky budou hodnoceny v předem daném intervalu
 • Vědecké výsledky pracovišť budou hodnoceny dle jasně dané a transparentní metodiky

Zahraniční studenti jsou významnou součástí naší fakulty

 • Důraz budeme klást na komunikaci se zahraničními studenty a jejich informovanost. Zajistíme širší podporu zahraničním studentům včetně případné podpory psychologa. Budeme podporovat činnost ombudsmana pro zahraniční studenty
 • Zahraniční studenti musí mít stejný přístup k nácviku praktických dovedností i stejné spektrum volitelných předmětů jako studenti domácí

Ale stejně důležití jsou pro nás i studenti fyzioterapie

 • Se zlepšením prostorového zázemí fakulty nezapomeneme ani na fyzioterapii
 • Zázemí pro výuku příslušných praktických dovedností musí být k dispozici i studentům fyzioterapie (výuka sonografie apod.)
 • Budeme hledat cestu, jak zlepšit nabídky pro mobilitu studentů fyzioterapie

Mezinárodní aktivity fakulty musí vést k lepší mobilitě studentů a k rozšíření zahraničních kontaktů mladých lékařů a fyzioterapeutů

 • Budeme analyzovat limitace využívání programu Erasmus a hledat cesty pro lepší využití (rozšíření nabídky, zlepšení administrativní podpory ze strany fakulty atd.)
 • Budeme podporovat krátkodobé pobyty organizované IFMSA
 • Využijeme osobních kontaktů k vytvoření nových možností výměny studentů i pedagogů v rámci Evropy (Univerzity v programu 4EU+, Medical University of Vienna, University of Aberdeen atd.), ale i v rozvíjejících se zemích mimo Evropu
 • Rozšíříme spolupráci s American-Austrian Foundation (Salzburské semináře). Navrhneme vedení nadace vytvoření mezinárodního programu zaměřeného na studenty posledního ročníku medicíny (případně fyzioterapie)
 • Spolupracovat budeme s mezinárodními edukačními subjekty akademicko-komerčního charakteru (ORSI Academy apod.)

Vytvoříme sociálně stabilní a vstřícné prostředí pro všechny kategorie zaměstnanců, nezapomeneme ale ani na motivační prvky

 • Z hlediska hospodaření fakulty bude prioritní investice do lidských zdrojů, tedy výše mezd směřující k udržení a finanční motivaci kvalitních zaměstnanců
 • Vrátíme se k praxi „rozpočtů pracovišť“. Rozpočet bude stanoven průhledně na základě předem daných pravidel. Konkrétní částka bude vycházet z efektivity a kvality výuky, respektive z výsledků vědecké činnosti (dle jasně daného způsobu hodnocení). O výši rozpočtu bude přednosta informován na počátku příslušného kalendářního roku
 • Budeme pečovat o kariérní postup mladých perspektivních zaměstnanců, zvláště z kategorie „postdoků“, zaměříme se na výchovu a podporu budoucích „opinion leaderů“ v jednotlivých oborech
 • Podpoříme ženy při budování profesionální kariéry a v jejich snaze skloubit profesionální život s osobními povinnostmi

Fakultě zajistíme důstojné zázemí

 • Klíčovým úkolem bude prosazení a realizace stavby multifunkční budovy (MFB) v areálu FN Motol a její následné racionální využití

Děkanát bude účinně podporovat výukové a vědecké aktivity fakulty

 • V průběhu prvních 6 měsíců funkčního období nového děkana zrealizujeme audit/evaluaci činnosti jednotlivých oddělení děkanátu, který v indikovaných případech povede k úpravám pracovní náplně, struktury a koncepce, respektive k úpravě počtu zaměstnanců
 • Za klíčové považujeme prosazování vstřícnější atmosféry ze strany děkanátu vůči zaměstnancům klinik a ústavů i vůči studentům

Budeme sebejistým a konstruktivním partnerem fakultních nemocnic

 • Po nástupu budeme iniciovat přípravu materiálu definujícího oblasti společného zájmu, možnosti společných programů a rozvoje, respektive požadavky fakulty vůči nemocnicím (materiál připravíme ve spolupráci kolegia s AS), návrh následně představíme vedení nemocnic a budeme prosazovat jeho realizaci

Fakulta bude rozvíjet svou zevní tvář i svou roli ve společnosti

 • Posílíme PR tým a zajistíme jeho užší návaznost na každodenní činnost děkana, na kolegium, akademický senát i děkanát fakulty, úzce bude spolupracovat se spolky mediků
 • V oblasti PR budeme definovat cílové skupiny a strategii jejich oslovení
 • Budeme prosazovat a iniciovat občanské aktivity směřující k posílení role fakulty a lékařů ve společnosti (např. mapování historie fakulty i české medicíny za aktivní účasti studentů 2. LF UK)
Vytvořeno: 3. 11. 2021 / Upraveno: 25. 11. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková