Doplňovací a odvolací řízení

Doplňovací řízení

V doplňovacím řízení rozhoduje děkan o přijetí ke studiu v daném studijním programu těch uchazečů, kteří vzhledem ke stanovenému počtu přijímaných uchazečů nebyli v přijímacím řízení ke studiu přijati, a to v pořadí, v jakém se umístili. 

V případě vyhlášení doplňovacího přijímacího řízení (po řádném termínu zápisu) budou obesláni všichni uchazeči, kterých by se doplňovací řízení týkalo, a to bez ohledu na to, zda podali odvolání proti nepřijetí či projevili do té doby zájem.

Odvolací řízení. Informace pro uchazeče

Doporučujeme uchazečům, aby před podáním odvolání dobře zvážili, zda uváděné důvody odpovídají důvodům, pro které lze rozhodnutí děkana změnit. V odvolacím řízení se přezkoumává, zda rozhodnutí děkana bylo vydáno v souladu se zákonem o vysokých školách, statutem a vnitřními předpisy Univerzity Karlovy, 2. lékařské fakulty a se zveřejněnými podmínkami přijímacího řízení. Rektor UK může napadené rozhodnutí změnit a uchazeče přijmout pouze v případě, že rozhodnutí děkana nebo řízení, které jeho vydání předcházelo, trpí vadou, která způsobuje jeho nezákonnost. Mezi takové důvody nepatří velký zájem o studium, rodinná tradice v oboru ani skutečnost, že se někteří přijatí uchazeči ke studiu nezapíší a uvolní se tak místo v pořadí, na které by mohl nastoupit jiný uchazeč. Tyto skutečnosti samy o sobě nemohou vést ke změně rozhodnutí děkana.

Podepsanou žádost „Odvolání“ zasílejte až po obdržení písemného rozhodnutí o nepřijetí poštou nebo ji osobně odevzdejte na podatelně 2. LF UK. Odvolání zaslané dříve nesplňuje právní náležitosti a nelze tento úkon považovat za odvolání.

V případě, že uchazeč neuvede žádné odvolací důvody, bude k jejich uvedení následně děkanem vyzván a odvolací řízení se přiměřeně tomu prodlouží. V případě, že za uchazeče podává odvolání zmocněnec, musí uchazeč nebo zmocněnec zmocnění k zastoupení prokázat plnou mocí, v opačném případě bude odvolání pro nepřípustnost zamítnuto.

Formulář na odvolání proti nepřijetí naleznete zde.

Podání odvolání proti nepřijetí v žádném případě nesouvisí s doplňovacím přijímacím řízením.

Vytvořeno: 30. 6. 2022 / Upraveno: 30. 6. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.