Aktuality pro zaměstnance

0

Česko-bavorská vysokoškolská agentura BTHA/BAYHOST vypisuje dva mimořádné grantové programy pro vědce a pedagogy bavorských univerzit ke spolupráci s kolegy v České republice. Zvláště vítány jsou projekty zapojující mladé vědce (studenty magisterských a doktorských programů). Žádosti se podávají průběžně nejpozději do 20. července 2020.

0

V rámci Fulbrightova programu probíhají webináře pro zájemce a je možné hlásit se na stipendia pro akademický rok 2021/2022.

0

Aktualizováno o program! V sobotu 30. 5. od 15 hod. proběhne poslední rozlučková akce v legendárním klubu Dr. Voják v areálu fakulty na Plzeňské. Všichni příznivci klubu jsou srdečně zváni. Více za organizátory Aneta Nyčová.

0

Aliance 4EU+: výzva na společné vzdělávací projekty. Uzávěrka pro podávání návrhů je 23. června 2020.

0

Spolupracujete s univerzitou v Saarbrückenu či Heidelbergu? Nebo byste měli zájem s nimi spolupráci navázat? Tyto partnerské univerzity – Universität des Saarlandes a Universität Heidelberg – připravují žádosti o financování společných výzkumných projektů a mobility u Německé akademické výměnné služby DAAD na období 2021–2023.

0

2. LF UK přijme prodavače fakultních triček a plášťů na přibližně dvakrát dvě hodiny týdně. Pracovní doba dohodou. Vhodné pro studenta 2. LF UK.

0

Až do 30. června mají studenti a zaměstnanci UK přístup do Thieme MedOne Radiology, plnotextové kolekce z oblasti radiologie (e-knihy, případové studie RadCases, e-časopisy aj.). Více zde.

0

Otevírací doba:

úterý 13:00–15:00
čtvrtek 13:00–15:00
0

Centrum pro podporu open science při Ústřední knihovně UK připravilo dotazník potřeb vědecké komunity v oblasti open access na UK. Posbíraná data a zpětná vazba napomohou lepšímu pochopení potřeb výzkumných pracovníků UK...

0

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo program na podporu aplikovaného výzkumu.

0

Univerzita Karlova informuje o možnostech konání státních závěrečných zkoušek, státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací (aktuální k 7. 5. 2020).

0

Děkan fakulty prof. Vladimír Komárek odpovídá na otázky týkající se uvolňování karanténních opatření a postupného návratu výuky do původních kolejí.

0

XIII. Oficiální výzva Fondu post-doc pobytů na finanční podporu pro zahraniční absolventy Ph.D. studia na zahraniční univerzitě za účelem jejich působení v projektu vyhlášeném fakultou (součástí UK). Přihlášky zasílejte do 31. května 2020.

0

Ministerstvo školství ČR pravidelně aktualizuje důležité informace a zodpovídá často kladené otázky pro oblast vysokého školství a výzkumu a vývoje vyplývající z dopadu pandemie COVID-19 na tyto oblasti. Na stránce také najdete část věnovanou Internacionalizaci a informacím k cestování.

0

Technologická agentura České republiky vyhlásila čtvrtou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Interní termín pro podání žádosti ve spolupráci s Oddělením pro vědu a výzkum je 5. 6. 2020.

0

Centrum pro podporu e-learninku na UK připomíná dodržování základních bezpečnostních opatření. Více zde.

0

Zvláštní pravidla pro vzdělávání v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 stanoví opatření děkana č. 6/2020.

0

Nové opatření děkana upravuje harmonogram akademického roku 2019/2020.

0

Aktualizováno 18. května. Opatření řeší mj. situaci osob vstupujících na území ČR za účelem studia na vysoké škole.

0

Otázky a odpovědi ke zrušeným jarním výzvám Fond mobility a Point 2020 zde.

0

Centrum podpory e-learningu očekává, že během zkouškového období mohou být významně zvýšeny nároky na servery systému Moodle UK. V rámci prevence vzniku mimořádných situací navrhuje opatření, která by měla pomoci tuto situaci řešit. Podrobnosti najdete zde.

0

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví z 15. 4. 2020 nově povoluje osobní přítomnost studentů závěrečných ročníků vysokých škol na fakultách...

0

Plnotextová databáze Coronavirus Research Database poskytuje relevantní odbornou literaturu týkající se nového koronaviru (COVID-19), obsah pokrývá všechny aspekty COVID-19 a souvisejících infekčních chorob (např. MERS, SARS). Obsah se stále rozšiřuje, jakmile se objeví nové publikace a informace. Přihlašování funguje pomocí přihlašovacích údajů pro Univerzitu Karlovu zde.

0

Centrum pro podporu e-learningu UK nabízí možnost účasti v online webinářích seznamujících s funkcemi LMS Moodle. Přihlašování na webináře není nutné. Stačí se v danou dobu připojit do místnosti. Aktuálně otevřené webináře najdete zde.

0

Transplant Library nyní obsahuje informace o COVID-19 relevantní pro transplantology, včetně případových studií, doporučených postupů, reviews nebo informací pro pacienty. Vše najdete zde.

0

Chcete si vytvořit YouTube kanál pracoviště a sdílet tak svoje přednášky ve formě videí? MUDr. Radovan Hudák z Ústavu anatomie 2. LF UK poskytl návod a šablonu titulního obrázku.

0

Diskusní panel věnovaný online výuce na UK se bude konat online v úterý 7. 4. 2020 od 14.00 hod. Mluvit se bude zejména o implementaci videoplatformy ZOOM, diskuse bude otevřená i zkušenostem s použitím dalších nástrojů a pohledu pedagogů a studentů na aktuálně probíhající výuku.

0

Své zdroje dočasně zdarma zpřístupňují i AccessMedicine, JoVE Social Psychology nebo vydavatelství Elsevier. Portál Albertina pak přináší přehled bezplatně přístupných odborných textů o koronaviru.

0

Kubánské velvyslanectví poskytlo přehled vědeckých akcí, které se budou letos konat v Havaně.

0

Semináře se konají na Klinice dětské neurologie v dětské části FN Motol (monoblok, 3. patro, chodba D, knihovna) od 14 hod. (není-li uvedeno jinak).

0

Vzhledem k současné situaci /koronavirus/ ruší do odvolání Dětská psychiatrická klinika plán seminářů r. 2020.

0

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

0

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR vyhlašuje dne 26. června 2019 druhou otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021.

0

Uzávěrka hlavních stipendií zastřešovaných Fulbrightovým program je 1. 11. 2019, informace o dalších formách podpory naleznete v příloze.