Aktuality pro zaměstnance

0

Zveme na Adventní koncert 2. lékařské fakulty, pořádaný ve spolupráci se studentským spolkem Motolák. Ve středu 18. prosince 2019 od 19.30 v Husově sboru v Dejvicích.

0

Průzkum pod záštitou Ministerstva zdravotnictví je určen studentům 4., 5. a 6. ročníků a jeho cílem je zjistit, kam míří po ukončení jejich studia. Odpovídat je možné v češtině i angličtině, a to do 31. 12. 2019.

0

Během příštích letních prázdnin (19.–25. července 2020) Résonnez uspořádá Summer International Radiology Course 2020...

0

Podle Manuálu voleb do AS UK na 2. lékařské fakultě má každý kandidát právo na fakultních webových stránkách zveřejnit jeden článek. Umístění tohoto článku a zveřejnění zajišťuje PR oddělení fakulty. Články neprocházejí jazykovou či redakční úpravou.

0

Byl zahájen třetí ročník soutěže pro studenty do 35 let. Přihlášky do 31. 1. 2020.

0

Prorektor Univerzity Karlovy pro zahraniční vztahy a mobilitu vyhlašuje výzvu Fondu pro podporu strategických partnerství. Cílem je posílit profil UK jako otevřené, internacionalizované, výzkumné univerzity v širokém spektru studijních programů a oborů.

0

Zveme na křest nové učebnice Patologie prof. Josefa Zámečníka a kol. který proběhne ve čtvrtek 21. listopadu 2019 od 17.00 hod. ve Velké posluchárně. Zároveň v článku zveřejňujeme rozhovor s J. Zámečníkem.

0

Kurz Novinky v biomedicínském výzkumu pokračuje v úterý 12. listopadu 2019 od 10.00 (registrace od 9.45) přednáškou prof. J. S. Duke Cohana z Harvard Medical School ve Velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK. Vítáni jsou i studenti jiných oborů, školitelé a zájemci z řad vědeckých pracovníků a lékařů.

0

Semináře se konají na Klinice zobrazovacích metod, dospělá část, uzel A, -1 patro, vizitovna kliniky od 14.30. V případě dr. Kočího, dr. Ptáčkové, dr. Holubové a dr. Prosové jsou semináře na dětské části KZM, SP A, vizitovna.

0

V rámci projektu AKORD se uskuteční několik běhů kurzu pro různé skupiny pracovníků naší fakulty...

0

V rámci Týdne otevřeného přístupu (Open Access Week), který se uskuteční ve dnech 21.–25. října 2019, si vás dovolujeme pozvat na vybrané akce pořádané Univerzitou Karlovou.

0

Zveme na 14. česko-slovenský kongres dětské anestézie, intenzivní péče a urgentní medicíny, který se koná 8.–9. listopadu 2019. Studenti mají vstup jen za 100 Kč.

0

Semináře se konají ve čtvrtek od 15:00 do 16:00 hod. v knihovně Neurologické kliniky, uzel D, 2. patro, pokud není uvedeno jinak.

0

Stipendijní pobyty v zahraničí pro studenty a akademické pracovníky Univerzity Karlovy, které se uskuteční na základě rozpisu kvót mezinárodních smluv.

0

Proshek-Fulbrightovo stipendium pro lékaře. Účelem stipendia je poskytnout příležitost účastnit se 4–6 měsíců pozorování, konzultací, výuky a výzkumu na University of Minnesota Medical School.

0

Plán seminářů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol (pavilon 8, stážovna)
Říjen 2019 – leden 2020

0

UK Point startuje 3. ročník Science slamu CUNI, netradiční soutěže pro mladé vědce.

0

Krátkodobé výzkumné pobyty v roce 2020 v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce.

0

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

0

Kurz je určen především pro doktorandy v oboru biomedicíny a začínající vědecké pracovníky.

0

Semináře se konají na Klinice dětské neurologie v dětské části FN Motol.

0

Seznam odborných seminářů Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN pro zimní semestr 2019–2020. Jsou přístupny odborné veřejnosti.

0

Pediatrická klinika 2. LF UK vyhlašuje další ročník Kursu vědecké činnosti pro doktorandy. Proběhne též Kurs statistického zpracování dat, určený rovněž pro studenty a pracovníky fakulty.

0

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR vyhlašuje dne 26. června 2019 druhou otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021.

0

Uzávěrka hlavních stipendií zastřešovaných Fulbrightovým program je 1. 11. 2019, informace o dalších formách podpory naleznete v příloze.