Hodnocení pracovišť a principy tvorby rozpočtů pracovišť

Úspěchy klinik a ústavů

Pravidelně aktualizovaný přehled úspěchů řazený podle pracovišť

Hodnocení úspěchů

Vstup do aplikace pro hodnotitele

Po přihlášení

Výsledky hodnocení úspěchů

Po přihlášení


Hodnocení pracovišť a principy tvorby rozpočtů pracovišť

Od roku 2016 je pracovištím 2. LF UK stanovován rozpočet na kalendářní rok. Pro počátek roku (do května) bude vždy stanovován Prozatímní rozpočet na základě minulého rozpočtového období.

Prozatímní rozpočet je dán jako 95 % částky Rozpočtu pracoviště z minulého rozpočtového období, počítáno měsíčně.
 

Způsob stanovení rozpočtu na základě hodnocení pracovišť

Hodnoceny jsou

 1. Objem výuky
 2. Kvalita výuky
 3. Věda a výzkum
 4. Úspěchy pracovišť
   
 1. Objem výuky

Výuka je kvantitativně hodnocena dle poměrné odučené doby v průběhu aktuálního akademického roku se zohledněním koeficientu náročnosti studijního oboru (lékařství 2,8; ostatní magisterské a bakalářské obory 2,25). Za výuku zahraničních studentů lékařství je pracovišti navíc přidělena částka 400,– Kč/hodinu. Nečiní se rozdíl mezi teoretickými a klinickými obory. Počet odučených hodin vychází z údajů v Karolínce. V případě, že se na výuce předmětu podílí více pracovišť, jsou hodiny těmto pracovištím přiděleny v poměru odučeném.

Je-li známo, že se pracovišti v nadcházejícím akademickém roce výrazně změní objem výuky, je možno tuto skutečnost v rozpočtu pracoviště zohlednit.

Za vedení diplomové či bakalářské práce studentů 2. LF v průběhu aktuálního akademického roku je hodnotícímu pracovišti připočteno 8 hodin za 1 bakalářskou práci a 16 hodin za 1 diplomovou práci (nikoli výukové hodiny, které jsou uvedeny v Karolínce).

Doktorská výuka

Hodnocenými parametry jsou aktuální počet studentů v 1.–4. roce doktorského studijního programu (DSP) a počet úspěšných absolventů studia.

 1. Za každého studenta 1.–4. ročníku prezenční i kombinované formy studia bude pracovišti přiznán příspěvek odpovídající 20 hodinám výuky lékařství.
 2. Za každého úspěšného absolventa, který ukončil ve 2. až 6. roce studia včetně, bude pracovišti školitele každoročně v následujících třech kalendářních letech přiznán příspěvek odpovídající 20 hodinám výuky lékařství.
 3. V případě, že se na vedení doktoranda podílí více pracovišť, jsou hodiny těmto pracovištím přiděleny v adekvátním poměru, který po dohodě určí školitel studenta. Hodiny podle počtu úspěšných absolventů DSP jsou přiděleny pracovišti školitele.
   
 1. Kvalita výuky

Kvalita výuky je hodnocena na základě výsledků studentské ankety za předchozí tři akademické roky.

Komise jmenovaná děkanem, která je složena z pedagogů i studentů, rozhodne, které otázky budou započítány do celkového hodnocení (některé otázky započítány nejsou a mají jen informativní hodnotu). U každé otázky je provedena indexace odpovědí, nejčastěji 1 (=nejlepší) až 4 (= nejhorší), indexy jsou nastaveny v souladu s logikou otázky a odpovědí. Celkové hodnocení předmětu je vypočítáno jako průměr hodnocení jednotlivých otázek vážený počtem hlasujících. Na základě těchto výsledků je sestaven žebříček předmětů jak podle celkového hodnocení, tak žebříčky podle jednotlivých kritérií výuky.

Odměněna jsou nejlepší pracoviště, tj. ta, která vyučovala předměty hodnocené průměrnou známkou lepší nebo rovnou mediánu známek všech předmětů daného oboru. Každý akademický rok je hodnocen zvlášť.

 1. Věda a výzkum

Účast na grantech je zohledněna vrácením až 30 % režie řešiteli (při splnění podmínek stanovených Opatřením děkana 9/2015), a dále se proto do hodnocení nezapočítává.

Publikace
 • Hodnocení publikační aktivity zohledňuje výkon pracoviště za předchozí tři roky. Pozn.: pokud má časopis tištěnou podobu, tak se publikace započítává k datu, kdy vyšla tiskem (nikoli jako Epub).
 • Hodnotí se pouze publikace započítané v příslušném roce v RIV, dle přiděleného bodového ohodnocení. Hodnoty za poslední rok jsou určeny dle propočtu (odhadu koeficientů) ÚVI.
 • Hodnocení zohledňuje, zda se jedná o hlavního autora (tj. prvního, posledního nebo korespondujícího – při shodě pozic vždy ale pouze jednou) – mezi hlavní autory se rozdělí nejméně 1/3 bodové hodnoty publikace podle vzorce b/a+(1–b/a)/3, kde a = celkový počet autorů, b = počet hlavních autorů. Mezi ostatní autory se rovným dílem rozdělí zbytek.
   
 1. Úspěchy pracovišť
 1. V této položce jsou hodnoceny důležité aktivity každého pracoviště, které nejsou zohledněny v jiných částech hodnocení. Úspěchy či významné aktivity mohou obsahovat především:
 1. autorství učebních textů a monografií,
 2. dosažení mimořádných léčebných výsledků,
 3. pořádání odborných akcí, konferencí,
 4. organizování mezinárodních klinických či výzkumných studií,
 5. domácí a zahraniční ocenění,
 6. pořádání výukových akcí nespadajících pod hodnocení výuky (např. kurzy v rámci specializačního nebo celoživotního vzdělávání),
 7. významné popularizační a mediální aktivity,
 8. jiné publikace, které nespadají do ostatních součástí hodnocení,
 9. patenty.
 1. Nesmí se jednat o tytéž aktivity, které jsou zohledněny v jiných součástech hodnocení, tj.:
 1. objem pregraduální výuky,
 2. doktorská výuka,
 3. publikační aktivita již hodnocená (viz výše),
 4. výsledky ankety studentů.
 1. Každé pracoviště dodá k vystavení na web pět svých úspěchů či významných aktivit v předchozích třech letech. Ty budou ohodnoceny docenty a profesory akademické obce 2. LF a členy kolegia děkana. Každý hodnotící vybere libovolný počet úspěchů libovolného počtu pracovišť, s výjimkou toho svého. Každému vybranému úspěchu přiřadí hodnotící tímto způsobem 1 bod, pokud úspěchů vybere celkem 15 nebo méně. Pokud jich vybere více než 15, přiřadí vybranému úspěchu hodnotu 15 dělenou celkovým počtem vybraných úspěchů (např. vybere-li 30 úspěchů, bude mít každý z nich hodnotu 0,5). Hodnotící získává pro své pracoviště 0,025 bodu za každý udělený 1 bod. Nejlepší úspěchy a pracoviště budou zveřejněny, pracoviště získá do rozpočtu částku přímo odpovídající počtu získaných bodů.

Archiv

Hodnocení pracovišť a principy tvorby rozpočtů pracovišť 2017

Od roku 2016 je pracovištím 2. LF UK stanovován rozpočet na kalendářní rok. Pro počátek roku (do května) bude vždy stanovován Prozatímní rozpočet na základě minulého rozpočtového období.

V roce 2017 bude Prozatímní rozpočet dán jako 95 % částky Rozpočtu pracoviště 2016, počítáno měsíčně.

Způsob stanovení rozpočtu pro rok 2017 na základě hodnocení pracovišť

Hodnoceny jsou

 1. Objem výuky
 2. Kvalita výuky
 3. Věda a výzkum
 4. Úspěchy pracovišť
 1. Objem výuky

Výuka je kvantitativně hodnocena dle poměrné odučené doby v průběhu aktuálního akademického roku (2016/2017) se zohledněním koeficientu náročnosti studijního oboru (lékařství 2,8; ostatní magisterské a bakalářské obory 2,25). Za výuku zahraničních studentů lékařství je pracovišti navíc přidělena částka 400,– Kč/hodinu. Nečiní se rozdíl mezi teoretickými a klinickými obory. Počet odučených hodin vychází z údajů v Karolínce. V případě, že se na výuce předmětu podílí více pracovišť, jsou hodiny těmto pracovištím přiděleny v poměru odučeném.

Je-li známo, že se pracovišti v nadcházejícím akademickém roce (tj. v r. 2017/18) výrazně změní objem výuky, je možno tuto skutečnost v rozpočtu pracoviště zohlednit.

Za vedení diplomové či bakalářské práce studentů 2. LF v průběhu aktuálního akademického roku (2016/2017) je hodnotícímu pracovišti připočteno 8 hodin za 1 bakalářskou práci a 16 hodin za 1 diplomovou práci (nikoli výukové hodiny, které jsou uvedeny v Karolínce).

Doktorská výuka

Hodnocenými parametry jsou aktuální počet studentů v 1.–4. roce doktorského studijního programu (DSP) v roce 2016/17 a počet úspěšných absolventů studia.

 1. Za každého studenta 1.–4. ročníku prezenční i kombinované formy studia zapsaného k datu 15. 10. 2016 bude pracovišti přiznán příspěvek odpovídající 20 hodinám výuky lékařství.
 2. Za každého úspěšného absolventa, který ukončil ve 2. až 6. roce studia včetně, bude pracovišti školitele každoročně v následujících třech kalendářních letech přiznán příspěvek odpovídající 20 hodinám výuky lékařství (např. za absolventa, který ukončil v období mezi 1. 10. 2013 a 30. 9. 2014, získá pracoviště 20 hodin výuky v letech 2015, 2016 a 2017). Pro rozpočet roku 2017 se tedy hodnotí absolventi v období 1. 10. 2013 až 30. 9. 2016.
 3. V případě, že se na vedení doktoranda podílí více pracovišť, jsou hodiny těmto pracovištím přiděleny v adekvátním poměru, který po dohodě určí školitel studenta. Hodiny podle počtu úspěšných absolventů DSP jsou přiděleny pracovišti školitele.
 1. Kvalita výuky

Kvalita výuky je hodnocena na základě výsledků studentské ankety za předchozí tři akademické roky (2013/2014, 2014/2015, 2015/2016).

Komise jmenovaná děkanem, která je složena z pedagogů i studentů, rozhodne, které otázky budou započítány do celkového hodnocení (některé otázky započítány nejsou a mají jen informativní hodnotu). U každé otázky je provedena indexace odpovědí, nejčastěji 1 (=nejlepší) až 4 (= nejhorší), indexy jsou nastaveny v souladu s logikou otázky a odpovědí. Celkové hodnocení předmětu je vypočítáno jako průměr hodnocení jednotlivých otázek vážený počtem hlasujících. Na základě těchto výsledků je sestaven žebříček předmětů jak podle celkového hodnocení, tak žebříčky podle jednotlivých kritérií výuky.

Odměněna jsou nejlepší pracoviště, tj. ta, která vyučovala předměty hodnocené průměrnou známkou lepší nebo rovnou mediánu známek všech předmětů daného oboru. Každý akademický rok je hodnocen zvlášť. Celková rozdělená částka za anketu pro rozpočet 2017 je 4 mil. Kč. Tato částka je mezi oceněná pracoviště rozdělena podle počtu vyučovacích hodin (podobně jako je hodnocen objem výuky).

 1. Věda a výzkum

Účast na grantech je zohledněna vrácením až 30 % režie řešiteli (při splnění podmínek stanovených Opatřením děkana 9/2015), a dále se proto do hodnocení nezapočítává.

Publikace

 • Hodnocení publikační aktivity zohledňuje výkon pracoviště za předchozí tři roky (tedy v roce 2017 se hodnotí publikace, které vyšly v letech 2014, 2015 a 2016). Pozn.: pokud má časopis tištěnou podobu, tak se publikace započítává k datu, kdy vyšla tiskem (nikoli jako Epub).
 • Hodnotí se pouze publikace započítané v příslušném roce v RIV, dle přiděleného bodového ohodnocení. Hodnoty za poslední rok jsou určeny dle propočtu (odhadu koeficientů) ÚVI.
 • Hodnocení zohledňuje, zda se jedná o hlavního autora (tj. prvního, posledního nebo korespondujícího – při shodě pozic vždy ale pouze jednou) – mezi hlavní autory se rozdělí nejméně 1/3 bodové hodnoty publikace podle vzorce b/a+(1–b/a)/3, kde a = celkový počet autorů, b = počet hlavních autorů. Mezi ostatní autory se rovným dílem rozdělí zbytek.
 1. Úspěchy pracovišť
 1. V této položce jsou hodnoceny důležité aktivity každého pracoviště, které nejsou zohledněny v jiných částech hodnocení. Úspěchy či významné aktivity mohou obsahovat především:
 1. autorství učebních textů a monografií,
 2. dosažení mimořádných léčebných výsledků,
 3. pořádání odborných akcí, konferencí,
 4. organizování mezinárodních klinických či výzkumných studií,
 5. domácí a zahraniční ocenění,
 6. pořádání výukových akcí nespadajících pod hodnocení výuky (např. kurzy v rámci specializačního nebo celoživotního vzdělávání),
 7. významné popularizační a mediální aktivity,
 8. jiné publikace, které nespadají do ostatních součástí hodnocení,
 9. patenty.
 1. Nesmí se jednat o tytéž aktivity, které jsou zohledněny v jiných součástech hodnocení, tj.:
 1. objem pregraduální výuky,
 2. doktorská výuka,
 3. publikační aktivita již hodnocená (viz výše),
 4. výsledky ankety studentů.
 1. Každé pracoviště dodá k vystavení na web pět svých úspěchů či významných aktivit v předchozích třech letech (tedy z let 2014 až 2016 pro hodnocení v roce 2017). Ty budou ohodnoceny docenty a profesory akademické obce 2. LF a členy kolegia děkana. Každý hodnotící vybere libovolný počet úspěchů libovolného počtu pracovišť, s výjimkou toho svého. Každému vybranému úspěchu přiřadí hodnotící tímto způsobem 1 bod, pokud úspěchů vybere celkem 15 nebo méně. Pokud jich vybere více než 15, přiřadí vybranému úspěchu hodnotu 15 dělenou celkovým počtem vybraných úspěchů (např. vybere-li 30 úspěchů, bude mít každý z nich hodnotu 0,5). Hodnotící získává pro své pracoviště 0,025 bodu za každý udělený 1 bod. Nejlepší úspěchy a pracoviště budou zveřejněny, pracoviště získá do rozpočtu částku přímo odpovídající počtu získaných bodů. Celková rozdělená částka je v r. 2017 cca 2 mil. Kč.

Částka, určená ve fakultním rozpočtu na mzdové prostředky, bude rozdělena na ohodnocení objemu výuky, kvality výuky, jiných úspěchů a vědecké činnosti. Částka, připadající na jednotlivé kapitoly, bude určena po zjištění celkových příjmů fakulty pro rok 2017. Dílčí částka pro každou kapitolu je matematicky rozdělena mezi pracoviště v poměru odpovídajícím podílu pracoviště na výkonu fakulty. Součet těchto čtyř dílčích částek odpovídá cílovému rozpočtu pracoviště na dané období.

Hodnocení pracovišť a principy tvorby rozpočtů pracovišť 2016

Od roku 2016 je pracovištím 2. LF UK stanovován rozpočet na kalendářní rok. Pro počátek roku (do května) bude vždy stanovován prozatímní rozpočet na základě minulého rozpočtového období.

Způsob stanovení rozpočtu pro rok 2016 na základě hodnocení pracovišť

Hodnoceny jsou

 1. Objem výuky
 2. Kvalita výuky
 3. Věda a výzkum
 4. Úspěchy pracovišť
 1. Objem výuky

Výuka je kvantitativně hodnocena dle poměrné odučené doby v průběhu aktuálního akademického roku (2015/2016) se zohledněním koeficientu náročnosti studijního oboru (lékařství 2,8; ostatní magisterské a bakalářské obory 2,25). Za výuku zahraničních studentů lékařství je pracovišti navíc přidělena částka 400 Kč/hodinu. Nečiní se rozdíl mezi teoretickými a klinickými obory. Počet odučených hodin vychází z údajů v Karolínce. V případě, že se na výuce předmětu podílí více pracovišť, jsou hodiny těmto pracovištím přiděleny v poměru odučeném.

Je-li známo, že se pracovišti v nadcházejícím ak. roce (tj. v r. 2016/17) výrazně změní objem výuky, je možno tuto skutečnost v rozpočtu pracoviště zohlednit.

Za vedení diplomové či bakalářské práce studentů 2. LF v průběhu aktuálního akademického roku (2015/2016) je hodnotícímu pracovišti připočteno 8 hodin za 1 bakalářskou práci a 16 hodin za 1 diplomovou práci (nikoli výukové hodiny, které jsou uvedeny v Karolínce).

Doktorská výuka

Hodnocenými parametry jsou aktuální počet studentů v 1.–4. roce doktorského studijního programu (DSP) v roce 2015/16 a počet úspěšných absolventů studia.

 1. Za každého studenta 1.–4. ročníku prezenční i kombinované formy studia zapsaného k datu 15. 10. 2015 bude pracovišti přiznán příspěvek odpovídající 20 hodinám výuky lékařství.
 2. Za každého úspěšného absolventa, který ukončil ve 2.–6. roce studia včetně, bude pracovišti školitele každoročně v následujících třech kalendářních letech přiznán příspěvek odpovídající 20 hodinám výuky lékařství (např. za absolventa, který ukončil v období mezi 1. 10. 2012 a 30. 9. 2013, získá pracoviště 20 hodin výuky v letech 2014, 2015 a 2016). Pro rozpočet roku 2016 se tedy hodnotí absolventi v období 1. 10. 2012 až 30. 9. 2015.
 3. V případě, že se na vedení doktoranda podílí více pracovišť, jsou hodiny těmto pracovištím přiděleny v adekvátním poměru, který po dohodě určí školitel studenta. Hodiny podle počtu úspěšných absolventů DSP jsou přiděleny pracovišti školitele.
   
 1. Kvalita výuky

Kvalita výuky je hodnocena na základě výsledků studentské ankety za předchozí tři akademické roky (2012/2013, 2013/2014, 2014/2015).

Komise jmenovaná děkanem, která je složena z pedagogů i studentů, rozhodne, které otázky budou započítány do celkového hodnocení (některé otázky započítány nejsou a mají jen informativní hodnotu). U každé otázky je provedena indexace odpovědí, nejčastěji 1 (= nejlepší) až 4 (= nejhorší), indexy jsou nastaveny v souladu s logikou otázky a odpovědí. Celkové hodnocení předmětu je vypočítáno jako průměr hodnocení jednotlivých otázek vážený počtem hlasujících. Na základě těchto výsledků je sestaven žebříček předmětů jak podle celkového hodnocení, tak žebříčky podle jednotlivých kritérií výuky.

Odměněna jsou nejlepší pracoviště, tj. ta, která vyučovala předměty hodnocené průměrnou známkou lepší nebo rovnou mediánu známek všech předmětů daného oboru. Každý akademický rok je hodnocen zvlášť. Celková rozdělená částka za anketu pro rozpočet 2016 je 4 mil. Kč. Tato částka je mezi oceněná pracoviště rozdělena podle počtu vyučovacích hodin (podobně jako je hodnocen objem výuky).

 1. Věda a výzkum

Účast na grantech je zohledněna vrácením až 30 % režie řešiteli (při splnění podmínek stanovených Opatřením děkana 9/2015), a dále se proto do hodnocení nezapočítává.

Publikace
 • Hodnocení publikační aktivity zohledňuje výkon pracoviště za předchozí tři roky (tedy v roce 2016 se hodnotí publikace, které vyšly v letech 2013, 2014 a 2015).
  Pozn.: pokud má časopis tištěnou podobu, tak se publikace započítává k datu, kdy vyšla tiskem (nikoli jako Epub).
 • Hodnotí se pouze publikace započítané v příslušném roce v RIV, dle přiděleného bodového ohodnocení. Hodnoty za poslední rok jsou určeny dle propočtu (odhadu koeficientů) ÚVI.
 • Hodnocení zohledňuje, zda se jedná o hlavního autora (tj. prvního, posledního nebo korespondujícího – při shodě pozic vždy ale pouze jednou) – mezi hlavní autory se rozdělí nejméně 1/3 bodové hodnoty publikace podle vzorce b/a+(1–b/a)/3, kde a = celkový počet autorů, b = počet hlavních autorů. Mezi ostatní autory se rovným dílem rozdělí zbytek.
 1. Úspěchy pracovišť
 1. V této položce jsou hodnoceny důležité aktivity každého pracoviště, které nejsou zohledněny v jiných částech hodnocení. Úspěchy či významné aktivity mohou obsahovat především:
 1. autorství učebních textů a monografií,
 2. dosažení mimořádných léčebných výsledků,
 3. pořádání odborných akcí, konferencí,
 4. organizování mezinárodních klinických či výzkumných studií,
 5. domácí a zahraniční ocenění,
 6. pořádání výukových akcí, nespadajících pod hodnocení výuky (např. kurzy v rámci specializačního nebo celoživotního vzdělávání),
 7. významné popularizační a mediální aktivity,
 8. jiné publikace, které nespadají do ostatních součástí hodnocení,
 9. patenty.
 1. Nesmí se jednat o tytéž aktivity, které jsou zohledněny v jiných součástech hodnocení, tj.:
 1. objem pregraduální výuky,
 2. doktorská výuka,
 3. publikační aktivita již hodnocená (viz výše),
 4. výsledky ankety studentů.
 1. Každé pracoviště dodá k vystavení na web pět svých úspěchů či významných aktivit v předchozích třech letech (tedy z let 2013–2015 pro hodnocení v roce 2016). Ty budou ohodnoceny docenty a profesory akademické obce 2. LF a členy kolegia děkana. Každý hodnotící vybere libovolný počet úspěchů libovolného počtu pracovišť, s výjimkou toho svého. Každému vybranému úspěchu přiřadí hodnotící tímto způsobem 1 bod, pokud úspěchů vybere celkem 15 nebo méně. Pokud jich vybere více než 15, přiřadí vybranému úspěchu hodnotu 15 dělenou celkovým počtem vybraných úspěchů (např. vybere-li 30 úspěchů, bude mít každý z nich hodnotu 0,5). Hodnotící získává pro své pracoviště 0,025 bodu za každý udělený 1 bod. Nejlepší úspěchy a pracoviště budou zveřejněny, pracoviště získá do rozpočtu částku přímo odpovídající počtu získaných bodů. Celková rozdělená částka je v r. 2016 cca 2 mil. Kč.

Částka, určená ve fakultním rozpočtu na mzdové prostředky, bude rozdělena na ohodnocení objemu výuky, kvality výuky, jiných úspěchů a vědecké činnosti. Částka, připadající na jednotlivé kapitoly, bude určena po zjištění celkových příjmů fakulty pro rok 2016. Dílčí částka pro každou kapitolu je matematicky rozdělena mezi pracoviště v poměru odpovídajícím podílu pracoviště na výkonu fakulty. Součet těchto čtyř dílčích částek odpovídá cílovému rozpočtu pracoviště na dané období.

Hodnocení pracovišť a principy tvorby rozpočtů pracovišť 2015/16

Od roku 2016 bude pracovištím 2. LF UK stanovován rozpočet na kalendářní rok. Jeho definitivní výše může být stanovena až poté, co bude schválen rozpočet 2. LF UK – předpoklad je vždy v květnu daného kalendářního roku. Pro období leden až květen bude vždy stanovován prozatímní rozpočet na základě minulého rozpočtového období.

Pro období od srpna 2015 do konce prosince 2015 bude pracovištím stanoven tzv. krátký rozpočet 2015.

Pouze pro potřeby výpočtu krátkého rozpočtu 2015 a prozatímní části rozpočtu r. 2016 bude vyčíslen rozpočet 2015/16 na základě podobných principů, jako byly doposud stanovovány rozpočty pracovišť akademických let a které jsou uvedeny dále.

Způsob stanovení rozpočtu pro rok 2015/2016 na základě hodnocení pracovišť

Hodnoceny jsou

 1. Objem výuky
 2. Kvalita výuky
 3. Věda a výzkum
 4. Úspěchy pracovišť

 

 1. Objem výuky

Výuka je kvantitativně hodnocena dle poměrné odučené doby v průběhu aktuálního akademického roku (2014/2015) se zohledněním koeficientu náročnosti studijního oboru (lékařství 2,8; ostatní magisterské a bakalářské obory 2,25). Za výuku zahraničních studentů lékařství je pracovišti navíc přidělena částka 400 Kč/hodinu. Nečiní se rozdíl mezi teoretickými a klinickými obory. Počet odučených hodin vychází z údajů v Karolínce. V případě, že se na výuce předmětu podílí více pracovišť, jsou hodiny těmto pracovištím přiděleny v poměru odučeném.

Za vedení diplomové či bakalářské práce studentů 2. LF v průběhu aktuálního akademického roku (2014/2015) je hodnotícímu pracovišti připočteno 8 hodin za 1 bakalářskou práci a 16 hodin za 1 diplomovou práci (nikoli výukové hodiny, které jsou uvedeny v Karolínce).

Doktorská výuka

Hodnocenými parametry jsou aktuální počet studentů v 1.–4. roce doktorského studijního programu (DSP) v roce 2014/15 a počet úspěšných absolventů studia.

 1. Za každého studenta 1.–4. ročníku prezenční i kombinované formy studia zapsaného k datu 15. 10. 2014 bude pracovišti přiznán příspěvek odpovídající 20 hodinám výuky lékařství.
 2. Za každého úspěšného absolventa, který ukončil ve 2. až 6. roce studia včetně, bude pracovišti školitele každoročně v následujících třech kalendářních letech přiznán příspěvek odpovídající 20 hodinám výuky lékařství (např. za absolventa, který ukončil v období mezi 1. 10. 2012 a 30. 9. 2013, získá pracoviště 20 hodin výuky v letech 2014, 2015 a 2016). Pro rozpočet roku 2015 (resp. 2015/16) se tedy hodnotí absolventi v období 1. 10. 2011 až 30. 9. 2014.
 3. V případě, že se na vedení doktoranda podílí více pracovišť, jsou hodiny těmto pracovištím přiděleny v adekvátním poměru, který po dohodě určí školitel studenta. Hodiny podle počtu úspěšných absolventů DSP jsou přiděleny pracovišti školitele.

 

 1. Kvalita výuky

Kvalita výuky je hodnocena na základě výsledků studentské ankety za předchozí tři akademické roky (2011/2012, 2012/2013, 2013/2014).

Komise jmenovaná děkanem, která je složena z pedagogů i studentů, rozhodne, které otázky budou započítány do celkového hodnocení (některé otázky započítány nejsou a mají jen informativní hodnotu). U každé otázky je provedena indexace odpovědí, nejčastěji 1 (= nejlepší) až 4 (= nejhorší), indexy jsou nastaveny v souladu s logikou otázky a odpovědí. Celkové hodnocení předmětu je vypočítáno jako průměr hodnocení jednotlivých otázek vážený počtem hlasujících. Na základě těchto výsledků je sestaven žebříček předmětů jak podle celkového hodnocení, tak žebříčky podle jednotlivých kritérií výuky.

Odměněna jsou nejlepší pracoviště, tj. ta, která vyučovala předměty hodnocené průměrnou známkou lepší nebo rovnou mediánu známek všech předmětů daného oboru. Každý akademický rok je hodnocen zvlášť. Celková rozdělená částka je cca 4 mil. Kč (bude upřesněno dle částky, kterou obdrží na příslušný rok fakulta). Tato částka je mezi oceněná pracoviště rozdělena podle počtu vyučovacích hodin (podobně jako je hodnocen objem výuky).

 1. Věda a výzkum

Účast na grantech je zohledněna vrácením až 30 % režie řešiteli (při splnění podmínek stanovených Opatřením děkana 9/2015), a dále se proto do hodnocení nezapočítává.

Publikace

 • Hodnocení publikační aktivity zohledňuje výkon pracoviště za předchozí tři roky (tedy v roce 2015 se hodnotí publikace, které vyšly v letech 2012, 2013 a 2014).
  Pozn.: pokud má časopis tištěnou podobu, tak se publikace započítává k datu, kdy vyšla tiskem (nikoli jako Epub).
 • Hodnotí se pouze publikace započítané v příslušném roce v RIV, dle přiděleného bodového ohodnocení. Hodnoty za poslední rok jsou určeny dle propočtu (odhadu koeficientů) ÚVI.
 • Hodnocení zohledňuje, zda se jedná o hlavního autora (tj. prvního, posledního nebo korespondujícího – při shodě pozic vždy ale pouze jednou) – mezi hlavní autory se rozdělí nejméně 1/3 bodové hodnoty publikace podle vzorce b/a+(1–b/a)/3, kde a = celkový počet autorů, b = počet hlavních autorů. Mezi ostatní autory se rovným dílem rozdělí zbytek.
 1. Úspěchy pracovišť
 1. V této položce jsou hodnoceny důležité aktivity každého pracoviště, které nejsou zohledněny v jiných částech hodnocení. Úspěchy či významné aktivity mohou obsahovat především:
  1. autorství učebních textů a monografií,
  2. dosažení mimořádných léčebných výsledků,
  3. pořádání odborných akcí, konferencí,
  4. organizování mezinárodních klinických či výzkumných studií,
  5. domácí a zahraniční ocenění,
  6. pořádání výukových akcí, nespadajících pod hodnocení výuky (např. kurzy v rámci specializačního nebo celoživotního vzdělávání),
  7. významné popularizační a mediální aktivity,
  8. jiné publikace, které nespadají do ostatních součástí hodnocení,
  9. patenty.
 1. Nesmí se jednat o tytéž aktivity, které jsou zohledněny v jiných součástech hodnocení, tj.:
  1. objem pregraduální výuky,
  2. doktorská výuka,
  3. publikační aktivita již hodnocená (viz výše),
  4. výsledky ankety studentů.
    
 2. Každé pracoviště dodá k vystavení na web 5 svých úspěchů či významných aktivit v předchozích třech letech (tedy např. z let 2012 až 2014 pro hodnocení v roce 2015). Ty budou ohodnoceny docenty a profesory akademické obce 2. LF a členy kolegia děkana. Každý hodnotící vybere libovolný počet úspěchů libovolného počtu pracovišť, s výjimkou toho svého. Každému vybranému úspěchu přiřadí hodnotící tímto způsobem 1 bod, pokud úspěchů vybere celkem 15 nebo méně. Pokud jich vybere více než 15, přiřadí vybranému úspěchu hodnotu 15 dělenou celkovým počtem vybraných úspěchů (např. vybere-li 30 úspěchů, bude mít každý z nich hodnotu 0,5). Hodnotící získává pro své pracoviště 0,025 bodu za každý udělený 1 bod. Nejlepší úspěchy a pracoviště budou zveřejněny, pracoviště získá do rozpočtu částku přímo odpovídající počtu získaných bodů. Celková rozdělená částka je cca 2 mil. Kč (bude upřesněno dle částky, kterou obdrží na příslušný rok fakulta).

Částka, určená ve fakultním rozpočtu na mzdové prostředky, bude rozdělena na ohodnocení objemu výuky, kvality výuky, jiných úspěchů a vědecké činnosti. Částka, připadající na jednotlivé kapitoly, bude určena po zjištění celkových příjmů fakulty pro rok 2015. Dílčí částka pro každou kapitolu je matematicky rozdělena mezi pracoviště v poměru odpovídajícím podílu pracoviště na výkonu fakulty. Součet těchto čtyř dílčích částek odpovídá cílovému rozpočtu pracoviště na dané období.

Pozn.: Pro každé pracoviště bude vypočten rozpočet pro rok 2015/2016 odpovídající:

 1. skutečnému objemu výuky v ak. roce 2014/15, včetně příspěvku za studenty DSP (tj. za úspěšné absolventy DSP z předchozích tří let – pro rok 2015/2016 za absolventa, který ukončil v období mezi 1. 10. 2011 a 30. 9. 2014) a včetně volitelných předmětů v r.  2014/15,
 2. kvalitě výuky v předchozích třech akademických letech (tj. 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014),
 3. publikační aktivitě tří ukončených předchozích kalendářních roků – tj. pro rozpočet 2015/2016 za publikační aktivitu z let 2012 až 2014,
 4. jiným úspěchům tří ukončených předchozích kalendářních roků – tj. pro rozpočet 2015/2016 za úspěchy z let 2012 až 2014.

Rozpočet vypočtený pro r. 2015/16 bude sloužit jako podklad pro

 1. tzv. krátký rozpočet stanovený pro období 8/2015 – 12/2015. Pracoviště bude mít stanoven krátký rozpočet jako pět dvanáctin z vypočteného rozpočtu 2015/16,
 2. tzv. prozatímní rozpočet platný na počátku roku 2016 až do stanovení definitivního rozpočtu kal. roku 2016. Tj. pro období 1/2016 – 5/2016 pracoviště budou mít k dispozici částku úměrnou rozpočtu 2015/16, která bude upřesněna na počátku r. 2016.

Pro kalendářní rok 2016 bude stanoven rozpočet pracovišť 2016, jehož definitivní částka pro každé pracoviště bude určena podle rozpočtových pravidel pro r. 2016 poté, co bude schválen rozpočet fakulty (předpoklad v květnu 2016).

Hodnocení výkonu pracovišť 2014/2015

Hodnocení pracovišť a rozpočet pro rok 2014/2015

 
Hodnoceny jsou:
 1. Objem výuky
 2. Kvalita výuky
 3. Věda a výzkum
 4. Úspěchy pracovišť

 1. Výuka kvantitativně je hodnocena dle poměrné odučené doby v průběhu aktuálního akademického roku (2014/2015) se zohledněním koeficientu náročnosti studijního oboru (lékařství 2,8; ostatní magisterské a bakalářské obory 2,25). Za výuku zahraničních studentů lékařství je pracovišti navíc přidělena částka 400,– Kč/hodinu. Nečiní se rozdíl mezi teoretickými a klinickými obory. Počet odučených hodin vychází z údajů v Karolínce. V případě, že se na výuce předmětu podílí více pracovišť, jsou hodiny těmto pracovištím přiděleny v poměru odučeném. V doktorské výuce (body b až d) jsou hodnocenými parametry  aktuální počet studentů v 1.–4. roce doktorského studijního programu (DSP) a počet úspěšných absolventů studia.
  1. Za vedení diplomové či bakalářské práce studentů 2. LF UK v průběhu aktuálního akademického roku (2014/2015) je hodnotícímu pracovišti připočteno 8 hodin za 1 bakalářskou práci a 16 hodin za 1 diplomovou práci (nikoli výukové hodiny, které jsou uvedeny v Karolínce).
  2. Za každého studenta 1.–4. ročníku prezenční i kombinované formy doktorského studia zapsaného k datu 15. 10. bude pracovišti přiznán v následujícím kalendářním roce příspěvek odpovídající 20 hodinám výuky lékařství.
  3. Za každého úspěšného absolventa doktorského studia, který ukončil ve 2. až 6. roce studia včetně, bude pracovišti školitele každoročně v následujících třech kalendářních letech přiznán příspěvek odpovídající 20 hodinám výuky lékařství (např. za absolventa, který ukončil v období mezi 1. 10. 2012 a 30. 9. 2013, získá pracoviště 20 hodin výuky v letech 2014, 2015 a 2016). Pro rozpočet roku 2014 se tedy hodnotí absolventi v období 1. 10. 2011 až 30. 9. 2014.
  4. V případě, že se na vedení doktoranda podílí více pracovišť, jsou hodiny těmto pracovištím přiděleny v adekvátním poměru, který po dohodě určí školitel studenta. Hodiny podle počtu úspěšných absolventů DSP jsou přiděleny pracovišti školitele.
    
 2. Kvalita výuky je hodnocena na základě výsledků studentské ankety za předchozí tři akademické roky (2011/2012, 2012/2013, 2013/2014).
  1. Komise jmenovaná děkanem, která je složena z pedagogů i studentů, rozhodne, které otázky budou započítány do celkového hodnocení (některé otázky započítány nejsou a mají jen informativní hodnotu). U každé otázky je provedena indexace odpovědí, nejčastěji 1 (= nejlepší) až 4 (= nejhorší), indexy jsou nastaveny v souladu s logikou otázky a odpovědí. Celkové hodnocení předmětu je vypočítáno jako průměr hodnocení jednotlivých otázek vážený počtem hlasujících. Na základě těchto výsledků je sestaven žebříček předmětů jak podle celkového hodnocení, tak žebříčky podle jednotlivých kritérií výuky.
  2. Odměněna jsou nejlepší pracoviště, tj. ta, která vyučovala předměty hodnocené průměrnou známkou lepší nebo rovnou mediánu známek všech předmětů daného oboru. Každý akademický rok je hodnocen zvlášť. Celková rozdělená částka je cca 4 mil. Kč (bude upřesněno dle částky, kterou obdrží na příslušný rok fakulta). Tato částka je mezi oceněná pracoviště rozdělena podle počtu vyučovacích hodin (podobně jako je hodnocen objem výuky).
    
 3. Věda a výzkum. Účast na grantech je zohledněna vrácením až 30 % režie řešiteli (při splnění podmínek stanovených Opatřením děkana), a dále se proto do hodnocení nezapočítává.
  1. Publikace
   1. Hodnocení publikační aktivity zohledňuje výkon pracoviště za předchozí tři roky (tedy v roce 2014 se hodnotí publikace, které vyšly v letech 2011 až 2013). Pozn.: pokud má časopis tištěnou podobu, tak se publikace započítává k datu, kdy vyšla tiskem (nikoli jako Epub).
   2. Hodnotí se pouze publikace započítané v příslušném roce v RIV, dle přiděleného bodového ohodnocení. Hodnoty za poslední rok jsou určeny dle propočtu (odhadu koeficientů) ÚVI.
   3. Hodnocení zohledňuje, zda se jedná o hlavního autora (tj. prvního, posledního nebo korespondujícího – při shodě pozic vždy ale pouze jednou) – mezi hlavní autory se rozdělí nejméně 1/3 bodové hodnoty publikace podle vzorce b/a+(1–b/a)/3, kde a = celkový počet autorů, b = počet hlavních autorů. Mezi ostatní autory se rovným dílem rozdělí zbytek.
     
 4. Úspěchy pracovišť
  1. V této položce jsou hodnoceny důležité aktivity každého pracoviště, které nejsou zohledněny v jiných částech hodnocení. Úspěchy či významné aktivity mohou obsahovat především:
   1. autorství učebních textů a monografií,
   2. dosažení mimořádných léčebných výsledků,
   3. pořádání odborných akcí, konferencí,
   4. organizování mezinárodních klinických či výzkumných studií,
   5. domácí a zahraniční ocenění,
   6. pořádání výukových akcí, nespadajících pod hodnocení výuky (např. kurzy v rámci specializačního nebo celoživotního vzdělávání),
   7. významné popularizační a mediální aktivity,
   8. jiné publikace, které nespadají do ostatních součástí hodnocení,
   9. patenty.
  2. Nesmí se jednat o tytéž aktivity, které jsou zohledněny v jiných součástech hodnocení, tj.:
   1. objem pregraduální výuky,
   2. doktorská výuka,
   3. publikační aktivita již hodnocená (viz výše),
   4. výsledky ankety studentů.
  3. Každé pracoviště dodá k vystavení na web 5 svých úspěchů či významných aktivit v předchozích 3 letech (tedy např. z let 2011 až 2013 pro hodnocení v roce 2014). Ty budou ohodnoceny docenty a profesory akademické obce 2. LF a členy kolegia děkana. Každý hodnotící vybere libovolný počet úspěchů libovolného počtu pracovišť, s výjimkou toho svého. Každému vybranému úspěchu přiřadí hodnotící tímto způsobem 1 bod, pokud úspěchů vybere celkem 15 nebo méně. Pokud jich vybere více než 15, přiřadí vybranému úspěchu hodnotu 15 dělenou celkovým počtem vybraných úspěchů (např. vybere-li 30 úspěchů, bude mít každý z nich hodnotu 0,5). Hodnotící získává pro své pracoviště 0,025 bodu za každý udělený 1 bod. Nejlepší úspěchy a pracoviště budou zveřejněny, pracoviště získá do rozpočtu částku přímo odpovídající počtu získaných bodů. Celková rozdělená částka je cca 2 mil. Kč (bude upřesněno dle částky, kterou obdrží na příslušný rok fakulta).
    

Částka na mzdové prostředky bude rozdělena na ohodnocení objemu výuky, kvality výuky, jiných úspěchů a vědecké činnosti. Částka, připadající na jednotlivé kapitoly, bude určena po zjištění celkových příjmů fakulty pro rok 2014. Dílčí částka pro každou kapitolu je matematicky rozdělena mezi pracoviště v poměru odpovídajícím podílu pracoviště na výkonu fakulty. Součet těchto čtyř dílčích částek odpovídá cílovému rozpočtu pracoviště na dané období.

Pozn.:
Pracoviště dostane do rozpočtu na rok 2014/2015 částku:

 1. odpovídající reálnému objemu výuky v tomto období, včetně příspěvku za studenty DSP,
 2. za úspěšné absolventy DSP z předchozích třech let – pro rok 2014/2015 za absolventa, který ukončil v období mezi 1. 10. 2011 a 30. 9. 2014,
 3. za kvalitu výuky v předchozích třech akademických letech (včetně roku 2013/2014),
 4. za publikační aktivitu třech ukončených předchozích kalendářních roků – pro rok 2014/2015 za publikační aktivitu z let 2011 až 2013,
 5. za jiné úspěchy třech ukončených předchozích kalendářních roků – pro rok 2014/2015 za úspěchy z let 2011 až 2013.

 

Poslední aktualizace: 27. 5. 2023 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.