Výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory na řešení společných česko-německých výzkumných projektů

Zveřejňujeme výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory na řešení společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2023–2024.

Výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory na řešení společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2023–2024

Lhůta pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory na řešení společných česko-německých výzkumných projektů: 19. dubna – 30. června 2022

PDF verze výzvy na webu ministerstva školství.

 
V souladu s Dohodou mezi vládou České a Slovenské federativní republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vědeckotechnické spolupráci podepsané v Praze dne 2. listopadu 1990, a § 3 odst. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále také „poskytovatel“) výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory na řešení společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2023-2024 (dále také „žádost o poskytnutí podpory“ nebo jen „žádost“). Žádost o poskytnutí podpory se na české straně vyplňuje a předkládá v souladu s náležitostmi zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
 
1. PODPORA MOBILITY
Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků a pracovnic spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu1.
Podporované společné výzkumné projekty jsou dvouleté, přičemž česká strana prosazuje zásadu, aby se poskytnutí institucionální podpory společným výzkumným projektům řešitelských týmů o témže personálním složení neopakovalo více než dvakrát. Čtyřleté období je v tomto ohledu považováno za dostatečnou dobu pro navázání kontaktů mezi partnerskými institucemi a rozvoj jejich spolupráce za účelem vytvoření společného výzkumného týmu a přípravy společného výzkumného projektu určeného k podpoře z jiných zdrojů financování.
Podpora projektů spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů, kdy vysílající strana hradí veškeré náklady (cesta/pobyt/stravné/kapesné), včetně nákladů na cestovní
1 „základním výzkumem“ se rozumí experimentální nebo teoretická práce vykonávaná především za účelem získání nových poznatků o základních principech jevů a pozorovatelných skutečností, která není zaměřena na přímé komerční uplatnění nebo využití.
2.pojištění dle zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 262/2006 Sb.“).
V rámci této výzvy není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.
 
2. KLASIFIKACE A OBOROVÉ ZAMĚŘENÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ PODPORY
Přijímají se žádosti o poskytnutí podpory na řešení společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2023-2024 (od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2024) ze všech oblastí základního výzkumu.
Žádost o poskytnutí podpory musí být klasifikovatelná jako žádost o poskytnutí podpory na řešení společného výzkumného projektu základního výzkumu definovaného podle článku 1.3. písm. m) Sdělení Komise – Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).
 
3. OPRÁVNĚNOST ŽADATELE
Žadatelem o institucionální podporu může být pouze výzkumná organizace2 podle článku 1.3. písm. ee) Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01), zapsaná v Seznamu výzkumných organizací vedeném poskytovatelem. Pokud na tomto seznamu uveden není, prokáže svoji oprávněnost čestným prohlášením o oprávněnosti k řešení projektu (v dokumentaci) a zároveň ve lhůtě do data uzávěrky výzvy, tj. do 30. 6. 2022 požádá o zápis do seznamu výzkumných organizací, vedeném poskytovatelem. Formulář čestného prohlášení k oprávněnosti žadatel podpory, který je dostupný ke stažení na internetových stránkách https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/nemecko-1-1, opatřený příslušným podpisem (statutárním orgánem / oprávněným členem statutárního orgánu) musí být k žádosti projektu přiložen ve formátu pdf.
Hlavní řešitel je fyzickou osobou zodpovědnou uchazeči za odbornou úroveň projektu podle § 9 odst. 1 písm. e) zákona č. 130/2002 Sb., tj. je vedoucím řešitelského týmu. Pokud projekt přizval k řešení dalšího účastníka projektu, je pro fyzickou osobu zodpovědnou dalšímu účastníkovi projektu za odbornou úroveň projektu užito v souladu s IS VaVaI pojmu „další řešitel“. Uchazeč ve výzvě je povinen řešitele (popř. i dalšího řešitele; je-li přizván další účastník projektu) jmenovitě identifikovat.
2 .„výzkumnou organizací“ se rozumí subjekt (např. univerzita nebo výzkumný ústav, agentura pro transfer technologií, zprostředkovatel v oblasti inovací, fyzický nebo virtuální spolupracující subjekt zaměřený na výzkum), bez ohledu na jeho právní postavení (zřízený podle veřejného, nebo soukromého práva) nebo způsob financování, jehož hlavním cílem je provádět nezávisle základní výzkum, průmyslový výzkum nebo experimentální vývoj nebo veřejně šířit výsledky těchto činností formou výuky, publikací nebo transferu znalostí. Pokud tento subjekt rovněž vykonává hospodářské činnosti, je třeba pro financování, náklady a příjmy těchto hospodářských činností vést oddělené účetnictví. Podniky, jež mohou uplatňovat rozhodující vliv na takovýto subjekt, např. jako podílníci nebo členové, nesmí mít přednostní přístup k výsledkům, jichž dosáhl.
3. Minimální požadavek na ukončené vzdělání u hlavního řešitele je akademický titul Ph.D. či Dr., minimální požadavek na ukončené vzdělání u člena řešitelského týmu je akademický titul Mgr., Ing. či jejich ekvivalent.
Pracoviště AV ČR se ucházejí o institucionální podporu na základě výzvy zveřejněné na webu AV ČR.
 
4. FINANČNÍ PODMÍNKY
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytne na řešení 1 společného výzkumného projektu podporu o maximální výši 200 000,- Kč/rok, tj. 400 000,- Kč na celou dobu řešení. Na výzvu je alokováno celkem 3 000 000,- Kč.
Finanční náklady na uskutečnění svých cest do zahraničí (včetně nákladů na cestovní pojištění dle zákona č. 262/2006 Sb.) vyčísluje český řešitel společného výzkumného projektu sám. V rámci úhrad obdrží příspěvek na uhrazení nákladů na zahraniční cestu (letenka třídy economy, vlak II. vozové třídy), přiměřené (ekonomické) ubytování. Stravné je poskytováno v souladu s § 179 zákon č. 262/2006 Sb. a jeho výše je dána účinnou vyhláškou Ministerstva financí.
 
5. ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ PODPORY NA ŘEŠENÍ SPOLEČNÉHO ČESKO-NĚMECKÉHO VÝZKUMNÉHO PROJEKTU
Žádost o poskytnutí podpory na řešení společného výzkumného projektu musí být předložena paralelně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a německou částí týmu jeho řešitelů ve Spolkové republice Německo, a to v souladu s kritérii stanovenými poskytovateli podpory. Nepředložení žádosti německým partnerem na německé straně je důvodem k zastavení řízení.
Zaměření společného výzkumného projektu podávaného zvlášť českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a německou částí týmu jeho řešitelů ve Spolkové republice Německo musí být po obsahové a tematické stránce totožné.
Žádost o poskytnutí podpory se na české straně vyplňuje a předkládá v souladu s náležitostmi zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Podání žádosti je preferováno prostřednictvím formulářů dostupných na internetové stránce https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/nemecko-1-1 v části Mobility, a to v českém jazyce, s výjimkou polí označených k vyplnění v jazyce anglickém.
Žádost o poskytnutí podpory musí mít na české straně pouze jednoho hlavního žadatele, a to i v případě, že se na jeho řešení bude na české straně podílet větší počet spolupracujících institucí.
4
V případě, že se na řešení společného výzkumného projektu na české straně podílí více spolupracujících institucí3 (tzn. vedle instituce uvedené v žádosti jako „žadatel“ se na řešení společného výzkumného projektu na české straně podílí i další spolupracující instituce v žádosti uvedená jako „další účastník“), část 7 žádosti "Finanční plán" musí být vyplněna zvlášť pro všechny spolupracující instituce. Výsledný "Rozpočet projektu" je poté součtem "Finančních plánů" jednotlivých účastníků projektu.
Součástí žádosti jsou následující přílohy:
Profesní životopis
Svůj profesní životopis musí poskytnout osoba uvedená v žádosti jako „řešitel“. V případě, že má česká část řešitelského týmu projektu větší počet členů, svůj profesní životopis musí poskytnout všichni členové české části řešitelského týmu projektu, uvedení v žádosti jako „členové řešitelského týmu“, popř. „další řešitelé“.
V části "Ostatní přílohy" mohou být k žádosti přiloženy rovněž dokumenty bezprostředně související s řešením navrhovaného společného výzkumného projektu (tabulky, grafy, schémata apod.).
Žadatel si ve své dokumentaci k žádosti ponechá veškeré originály zasílaných dokumentů.
 
6. LHŮTA A ZPŮSOB PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ PODPORY NA ŘEŠENÍ SPOLEČNÝCH ČESKO-NĚMECKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ
Předkládání žádostí o poskytnutí podpory na řešení společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2023-2024 na níže uvedenou adresu poskytovatele je možné od 19. dubna 2022 do 30. června 2022.
V případě, že se na řešení společného výzkumného projektu podílí na české straně více spolupracujících institucí, (tzn. vedle „žadatele“ figuruje v žádosti na české straně rovněž „další účastník“), podepisuje žádost a opatřuje ji razítkem rovněž statutární orgán / oprávněný člen statutárního orgánu instituce uvedené v žádosti projektu jako „další účastník“ a „další řešitel“ (tzn. osoba zodpovědná za odbornou úroveň řešení projektu na instituci „dalšího účastníka“).
V případě, že je k podpisu žádosti z rozhodnutí statutárního orgánu / oprávněného člena statutárního orgánu instituce zplnomocněna jiná osoba, povinně se k žádosti přikládá naskenované zplnomocnění k podpisu žádosti, jehož originál musí být předložen rovněž jako příloha kompletního výtisku žádosti o poskytnutí podpory.
3 Obdrží-li žadatel institucionální podporu na řešení společného výzkumného projektu a podílí-li se na jeho řešení na české straně další spolupracující účastník poskytne mu žadatel (tj. příjemce podpory) stanovenou část podpory na základě smlouvy o účasti na řešení projektu. Žadatel je povinen uzavřít smlouvu o účasti na řešení projektu s dalším účastníkem projektu nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory.
5
Způsob podání žádosti o poskytnutí podpory:
Preferovaný způsob podání žádosti je datovou zprávou prostřednictvím datové schránky poskytovatele vidaawt:
• žádost bude podána v průběhu lhůty k podání žádosti o podporu a doručena kompletně v jedné datové zprávě nepřesahující včetně příloh velikost 20MB
• v datové zprávě bude v poli „Věc“ vyplněno „VÝZVA NĚMECKO 2023-2024 – NEOTVÍRAT!“
• v datové zprávě bude v položce „K rukám“ vyplněno „Oddělení 33“
• v datové zprávě bude zaškrtnuto políčko „Do vlastních rukou“
• V případě nevyužití datové schránky lze žádosti podat také jiným zákonem stanoveným způsobem (poštou, osobně na podatelnu, prostřednictvím e-mailu, je-li elektronicky podepsán).

Za včasné doručení žádosti, včetně správnosti a úplnosti údajů v něm obsažených, odpovídá výlučně žadatel.
Formální hodnocení provádí poskytovatel.
 
7. HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ PODPORY NA ŘEŠENÍ SPOLEČNÝCH ČESKO-NĚMECKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ
Při hodnocení žádostí o poskytnutí podpory bude kromě jejich vědecké hodnoty posuzováno rovněž kritérium splnění formálních náležitostí stanovených výzvou k podávání žádostí o poskytnutí podpory.
Žádosti o poskytnutí podpory na řešení společných česko-německých výzkumných projektů budou hodnoceny nejprve na národní úrovni odděleně v každém z partnerských států, a to v souladu s kritérii stanovenými poskytovateli podpory.
Na české straně budou uplatněna následující hodnotící kritéria:
1. Vědecká a praktická hodnota projektu:
a) Posouzení zda jsou cíle stanovené v projektu reálné a v souladu s cíli vyhlášené výzvy (0-10 bodů);
b) Posouzení jaký je význam projektu pro rozvoj oboru a aktuálnost, originalita a důležitost žádosti řešení (0-10 bodů);
c) Potenciál účasti v evropských projektech a očekávaný přínos předpokládaných výsledků (0-10 bodů);
d) Metodický přístup a vyhraněnost koncepce (0-10 bodů).
2. Kompetence řešitelského týmu:
a) Odborné kvality řešitele a členů řešitelského týmu (0-10 bodů);
b) Připravenost řešitele a členů řešitelského týmu (0-10 bodů);
c) Zapojení mladých vědeckých pracovníků (0-10 bodů).
3. Požadavky na mobilitu:
a) počet osob (0-10 bodů);
b) počet pobytů (0-10 bodů);
Hodnotící stupnice pro kritéria uvedená v bodě 1 a 2: 10 vynikající až 0 zcela nevyhovující
Hodnotící stupnice pro kritéria uvedená v bodě 3: 10 přiměřené až 0 zcela nevyhovující.
Celkové hodnocení žádosti společného výzkumného projektu navrhuje hodnotitel (člen komise) podle následující stupnice s ohledem na výsledné součty:
A. projekt vhodný k přijetí (90-68 bodů);
B. projekt vhodný k přijetí s výhradami (67-45 bodů);
C. projekt nedoporučen k přijetí (méně než 45 bodů);
D. projekt mimo program, chybné podklady apod.
Na základě výsledků odborného hodnocení odborného poradního orgánu k programu Mobility bude na české straně sestaveno pořadí žádostí pro jednání mezinárodní smíšené česko-německé komise.
Závěrečný výběr žádostí, které obdrží v partnerských státech podporu z veřejných prostředků, bude proveden Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na základě doporučení mezinárodní smíšené komise.
Seznam žádostí o poskytnutí podpory schválených k udělení podpory z veřejných prostředků v partnerských státech bude zveřejněn na internetových stránkách poskytovatele, poté co rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory nabydou právní moci: https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/nemecko-1-1 .
 
8. ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ INSTITUCIONÁLNÍ PODPORY
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydá institucím řešitelů neschválených žádostí rozhodnutí o zamítnutí žádosti o poskytnutí podpory a institucím řešitelů schválených žádostí rozhodnutí o poskytnutí podpory, a to ve výši schválené poskytovatelem na základě doporučení mezinárodní smíšené komise.
Pokud bude žádost zcela či zčásti zamítnuta, nebude možné vydat nové rozhodnutí, protože alokace výzvy bude již vyčerpána.
Kontrola plnění cílů projektu, včetně kontroly čerpání a využívání podpory a účelnosti vynaložených nákladů podle vydaných rozhodnutí o poskytnutí podpory se provádí podle §13 zákona č. 130/2002 Sb., veřejnosprávní kontrola použití podpory probíhá na základě § 39 zákona č. 218/2000 Sb., a § 8 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).
Porušení povinností nebo podmínky stanovené vydaným rozhodnutím o poskytnutí podpory může být porušením rozpočtové kázně podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) nebo písm. j) zákona č. 218/2002 Sb. Pokud místně příslušný finanční úřad vyměří příjemci odvod za porušení rozpočtové kázně, je poskytovatel oprávněn v roce následujícím po roce vydání platebního výměru příjemci dotaci neposkytnout.
Dojde-li po vydání rozhodnutí k jednání uvedenému v § 15 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zahájí ministerstvo řízení o odnětí podpory. Finanční vypořádání institucionální podpory se provádí podle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání) ve znění pozdějších předpisů, podle stavu k 31. prosinci roku, v němž bylo ukončeno financování projektu, nebo o ukončení financování rozhodl poskytovatel a § 75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Osobní údaje, získané v souvislosti s vyřizováním žádostí o poskytnutí dotace podle této ti s vyřizováním žádostí o poskytnutí dotace podle této výzvy a s případným následným poskyvýzvy a s případným následným poskytnutím dotace, budou ze strany poskytovatele tnutím dotace, budou ze strany poskytovatele zpracovávány výhradně v souvislosti s tímto účelem a v souladu s platnzpracovávány výhradně v souvislosti s tímto účelem a v souladu s platnou národní i ou národní i evropskou legislativou v oblasti ochrevropskou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů. Další informace o zpracování any osobních údajů. Další informace o zpracování osobních údajů v podmínkách ministerstva josobních údajů v podmínkách ministerstva jsou dostupné na: sou dostupné na: https://www.msmt.cz/ministerstvo/zakladni-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-ministerstvem
 
Kontaktní osoby pro české řešitele:
Mgr. Terezie Valová
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Oddělení řízení mezinárodních programů VaVaI (O33)
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1
Tel.: +420 234 812 285
E-mail: @email

Kontaktní osoba pro české řešitele (pracoviště AV ČR)
Mgr. Julie Smilnická
Odbor mezinárodní spolupráce Kancelář Akademie věd ČR Národní 3, 117 20 Praha 1 Tel.: +420-221 403 421 E-mail: @email
Kontaktní osoba pro zahraniční řešitele
p. Tobias Hill Deutscher Akademischer Austauschdienst Referat P33 – Projektförderung deutsche Sprache, Alumniprojekte, Forschungsmobilität (PPP) Kennedyallee 50, 531 75 Bonn, Bundesrepublik Deutschland Tel.: +49-228 882 490 E-mail: @email
Vytvořeno: 20. 4. 2022 / Upraveno: 28. 4. 2022 / Odpovědná osoba: Kristýna Beldová