Výzva k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2023–2024

VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU SPOLEČNÝCH ČESKO-RAKOUSKÝCH PROJEKTŮ V RÁMCI AKTIVITY MOBILITY S DOBOU ŘEŠENÍ 2023-2024
Lhůta pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace na podporu společných výzkumných projektů: 19. 4. – 30. 6. 2022
V souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu, podepsanou ve Vídni dne 21. listopadu 2008, a § 3 odst. 3 písm. b) bod 3. zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů a zákona 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, (dále jen „poskytovatel“) výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2023-2024.

1. PODPORA MOBILITY
Cílem je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.
Podporované výzkumné projekty jsou dvouleté, přičemž česká strana prosazuje zásadu, aby se poskytnutí dotace formou institucionální podpory projektům řešitelských týmů s týmž personálním složením neopakovalo více než dvakrát. Čtyřleté období je v tomto ohledu považováno za dostatečnou dobu pro navázání kontaktů mezi partnerskými institucemi a rozvoj jejich spolupráce za účelem vytvoření společného výzkumného týmu a přípravy projektu určeného k podpoře z jiných zdrojů financování.
1.Podpora projektů spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí, kdy vysílající strana hradí náklady na dopravu členů řešitelského týmu projektu do místa jeho pobytu ve státě přijímající strany a zpět (včetně nákladů na cestovní pojištění dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) a přijímající strana jeho pobytové náklady (ubytování, stravné, kapesné). V rámci této výzvy není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.

2. KLASIFIKACE A OBOROVÉ ZAMĚŘENÍ SPOLEČNÉHO VÝZKUMNÉHO PROJEKTU
Přijímají se žádosti o poskytnutí dotace na podporu společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2023-2024 (od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2024) ze všech vědních oblastí. Návrh společného výzkumného projektu na formuláři, který je dostupný na internetových stránkách poskytovatele https://www.msmt.cz/, zároveň představuje žádost o poskytnutí dotace.
Žádost o poskytnutí dotace na podporu společného výzkumného projektu musí být klasifikovatelná jako žádost o poskytnutí dotace na podporu společného výzkumného projektu základního výzkumu definovaného podle článku 1.3. písm. m) Sdělení Komise – Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).
3. OPRÁVNĚNOST ŽADATELE
Žadatelem o institucionální podporu může být pouze výzkumná organizace podle článku 1.3. písm. ee) Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)2, zapsaná v Seznamu výzkumných organizací
1 „základním výzkumem“ se rozumí experimentální nebo teoretická práce vykonávaná především za účelem získání nových poznatků o základních principech jevů a pozorovatelných skutečností, která není zaměřena na přímé komerční uplatnění nebo využití  vedeném poskytovatelem. Pokud na tomto seznamu uveden není, prokáže svoji oprávněnost čestným prohlášením o oprávněnosti k řešení projektu (v dokumentaci) a zároveň ve lhůtě do data uzávěrky výzvy, tj. do 30. 6. 2022 požádá o zápis do seznamu výzkumných organizací, vedeném poskytovatelem. Formulář čestného prohlášení k oprávněnosti žadatel podpory, který je dostupný ke stažení na internetových stránkách https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/rakousko-1-1, opatřený příslušným podpisem (statutárním orgánem /oprávněným členem statutárního orgánu) musí být k žádosti projektu přiložen ve formátu pdf.
Hlavní řešitel je fyzickou osobou zodpovědnou uchazeči za odbornou úroveň projektu podle § 9 odst. 1 písm. e) zákona č. 130/2002 Sb., tj. je vedoucím řešitelského týmu. Pokud projekt přizval k řešení dalšího účastníka projektu, je pro fyzickou osobu zodpovědnou dalšímu účastníkovi projektu za odbornou úroveň projektu užito v souladu s IS VaVaI pojmu „další řešitel“. Uchazeč ve výzvě je povinen řešitele (popř. i dalšího řešitele; je-li přizván další účastník projektu) jmenovitě identifikovat.
Minimální požadavek na ukončené vzdělání u hlavního řešitele je akademický titul Ph.D. či Dr., minimální požadavek na ukončené vzdělání u člena řešitelského týmu je akademický titul Mgr., Ing. či jejich ekvivalent.
4. FINANČNÍ PODMÍNKY
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytne na řešení jednoho společného výzkumného projektu podporu o maximální výši 100 000 Kč/rok, tj. 200 000 Kč na celou dobu řešení. Na výzvu jsou alokovány celkem 3 000 000 Kč.
V rámci výzvy budou podporovány:
− krátkodobé pobyty o délce trvání 1 - 15 dní;
− dlouhodobé pobyty o délce trvání 1 - 3 měsíce.
Finanční náklady na uskutečnění svých cest do zahraničí (včetně nákladů na cestovní pojištění dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) vyčísluje český řešitel společného výzkumného projektu sám. Jedná se o neinvestiční dotaci. Maximální výše příspěvku, který poskytne Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na uskutečnění 1 zahraniční cesty, je stanovena na 7 000 Kč/osobu.
Výše limitu příspěvku, který obdrží český řešitel společného výzkumného projektu k úhradě pobytových nákladů zahraničního řešitele projektu pro jeho pobyt na území České republiky (ubytování, stravné, kapesné) je u krátkodobých pobytů stanovena na 2 000 Kč/den/osobu a u dlouhodobých pobytů na 30 000 Kč/měsíc/osobu.
V případě pobytu zahraničního partnera na území České republiky v délce šestnácti dnů až jednoho měsíce se výše příspěvku na pobytové náklady (ubytování, stravné, kapesné) vypočítává poměrně k výši příspěvku na dlouhodobý pobyt, tj. na 1 000 Kč/den/osobu.
Výše stravného a kapesného poskytovaných zahraničnímu řešiteli společného výzkumného projektu po dobu jeho pobytu na území České republiky musí být stanovena v souladu s ust. § 188 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a prováděcí vyhlášky vydané podle ust. § 189 odst. 1 zákoníku práce pouze v případě, pokud příjemce podpory uzavřel se zaměstnavatelem zahraničního řešitele společného výzkumného projektu dohodu o vzájemné výměně zaměstnanců podle ust. § 188 odst. 4 zákoníku práce a vzájemné výměny výzkumných pracovníků jsou mezi spolupracujícími institucemi uskutečňovány podle této dohody. V opačném případě stanovuje výši stravného a kapesného poskytovaného zahraničnímu řešiteli společného výzkumného projektu příjemce podpory na základě vlastního uvážení.
Intenzita podpory na projekt je právě 100 %.
2„výzkumnou organizací“ se rozumí subjekt (např. univerzita nebo výzkumný ústav, agentura pro transfer technologií, zprostředkovatel v oblasti inovací, fyzický nebo virtuální spolupracující subjekt zaměřený na výzkum), bez ohledu na jeho právní postavení (zřízený podle veřejného, nebo soukromého práva) nebo způsob financování, jehož hlavním cílem je provádět nezávisle základní výzkum, průmyslový výzkum nebo experimentální vývoj nebo veřejně šířit výsledky těchto činností formou výuky, publikací nebo transferu znalostí. Pokud tento subjekt rovněž vykonává hospodářské činnosti, je třeba pro financování, náklady a příjmy těchto hospodářských činností vést oddělené účetnictví. Podniky, jež mohou uplatňovat rozhodující vliv na takovýto subjekt, např. jako podílníci nebo členové, nesmí mít přednostní přístup k výsledkům, jichž dosáhl.

5. POSTUP PODÁNÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU SPOLEČNÉHO VÝZKUMNÉHO PROJEKTU
Žádost o poskytnutí dotace na podporu společného výzkumného projektu musí být předložena současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a rakouskou částí týmu jeho řešitelů v Rakousku, a to v souladu s kritérii stanovenými poskytovateli podpory.
Zaměření společného výzkumného projektu podávaného zvlášť českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a rakouskou částí týmu jeho řešitelů v Rakousku musí být po obsahové a tematické stránce totožné.
Návrh společného výzkumného projektu musí mít na české straně pouze jednoho hlavního žadatele, a to i v případě, že se na jeho řešení bude na české straně podílet větší počet spolupracujících institucí.
Návrh společného výzkumného projektu se na české straně vyplňuje a předkládá prostřednictvím formulářů dostupných na internetové stránce https://www.msmt.cz/, a to v českém jazyce, s výjimkou polí označených k vyplnění v jazyce anglickém.
V případě zjištění, že žádost trpí vadami, nebo nejsou dodrženy všechny náležitosti, uvedené ve výzvě např. návrh společného výzkumného projektu nebyl podán uvedeným zahraničním partnerem projektu, poskytovatel může zastavit řízení o žádosti účastníka.
V případě, že se na řešení společného výzkumného projektu na české straně podílí více spolupracujících institucí (tzn. vedle instituce uvedené v návrhu společného výzkumného projektu jako „příjemce“ se na řešení společného výzkumného projektu na české straně podílí i další spolupracující instituce uvedená v návrhu společného výzkumného projektu jako „další účastník“), část "Finanční plán" musí být vyplněna zvlášť pro všechny spolupracující instituce. Výsledný "Rozpočet projektu" je poté součtem "Finančních plánů" jednotlivých účastníků projektu.
Součástí návrhu společného výzkumného projektu jsou následující přílohy:
1. Profesní životopis
Svůj profesní životopis musí poskytnout osoba uvedená v návrhu společného výzkumného projektu jako „řešitel“. V případě, že má česká část řešitelského týmu projektu větší počet členů, svůj profesní životopis musí poskytnout všichni členové české části řešitelského týmu projektu uvedení v návrhu společného výzkumného projektu jako „členové řešitelského týmu“, popř. „další řešitelé“.
2. Formulář čestného prohlášení
Formulář čestného prohlášení o oprávněnosti žadatele k řešení projektu, který je dostupný ke stažení na internetových stránkách https://www.msmt.cz/, opatřený příslušným podpisem (statutárním orgánem / oprávněným členem statutárního orgánu) musí být přiložen k listinné podobě návrhu v originále (zůstává u žadatele, neodesílá se). K návrhu společného výzkumného projektu v elektronické podobě se přikládají pouze opisy ve formátu pdf.
V části "Ostatní přílohy" mohou být k návrhu společného výzkumného projektu přiloženy rovněž dokumenty bezprostředně související s řešením navrhovaného společného výzkumného projektu (tabulky, grafy, schéma apod.).
Žadatel si ve své dokumentaci k žádosti projektu ponechá veškeré originály zasílaných dokumentů.
3 V případě, že se na české straně s příjemcem institucionální podpory na řešení společného výzkumného projektu podílí na jeho řešení další spolupracující instituce jako další účastník projektu, poskytne mu příjemce stanovenou část podpory na základě smlouvy o účasti na řešení projektu. Příjemce je povinen uzavřít smlouvu o účasti na řešení projektu s dalším účastníkem projektu nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o poskytnutí dotace. Příjemce poskytne stanovenou část podpory dalšímu účastníkovi projektu v termínu a způsobem stanoveným v uzavřené smlouvě mezi příjemcem a dalším účastníkem projektu, avšak nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne obdržení podpory od poskytovatele.

6. LHŮTA PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU SPOLEČNÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ
Období, během kterého je možné podávat žádosti o poskytnutí dotace na podporu společných výzkumných projektů s dobou řešení 2023-2024, počíná dnem vyhlášení výzvy – 19. dubna 2022 – a končí dnem uzávěrky přijímání žádostí o poskytnutí dotace na podporu společných výzkumných projektů – 30. června 2022 ve 23:59:59 hod. Preferovaný způsob podání žádosti o poskytnutí dotace na podporu společných výzkumných projektů je datovou zprávu prostřednictvím datové schránky poskytovatele vidaawt.4 Žadatel pro předkládání žádosti o poskytnutí dotace na podporu společného výzkumného projektu i pro další komunikaci s poskytovatelem použije v rámci informačního systému datových schránek svou datovou schránku. V případě nevyužití datové schránky bude přijata každá žádost, která splňuje náležitosti dle zákona č. 218/2000 Sb., a výzvy.
Návrh společného výzkumného projektu musí být podepsán řešitelem projektu a statutárním orgánem /oprávněným členem statutárního orgánu instituce uvedené v návrhu společného výzkumného projektu jako „příjemce“ a opatřené jejím razítkem.
Žádost o poskytnutí dotace na podporu společného výzkumného projektu
• bude podána v průběhu lhůty pro podávání datovou zprávou do datové schránky poskytovatele z datové schránky žadatele (preferovaný způsob) a nebo způsobem splňujícím náležitosti zákona č. 218/2000 Sb.;
• bude zpracována na poskytovatelem předepsaných formulářích (žádost o poskytnutí dotace, čestné prohlášení o oprávněnosti žadatele/dalšího účastníka projektu k řešení projektu, příloha čestného prohlášení uchazeče), a to ve formátech, v nichž byly poskytovatelem zveřejněny nebo jsou požadovány („*.docx/*.doc“, „*.odt“, „*.xlsx/*.xls“ „.ods“, * nebo „.pdf“);
• bude podána v průběhu stanovené lhůty kompletně v jedné datové zprávě nepřesahující včetně všech příloh velikost 20MB.
• v datové zprávě bude v poli „Věc“ vyplněno „Výzva - Rakousko 2023-2024 - NEOTEVÍRAT“
• v datové zprávě bude v položce „K rukám“ vyplněno „Oddělení 33“
• v datové zprávě bude zaškrtnuto políčko „Do vlastních rukou“
Seznam dokumentů žádosti společného výzkumného projektu, způsob ověření jejich pravosti a jejich požadovaný formát obsahuje následující tabulka:
Preferovaný způsob podání žádosti je datovou schránkou. Žádost je možné zaslat nebo podat na adrese poskytovatel, případně e-mailem s el. Podpisy (v souladu se zák.500/2004 Sb.)

V každé datové zprávě může být pouze jedna kompletní žádost společného výzkumného projektu. Za včasné doručení žádosti společného výzkumného projektu, včetně správnosti a úplnosti údajů v něm obsažených, odpovídá výlučně žadatel.
V případě, že se na řešení společného výzkumného projektu podílí na české straně více spolupracujících institucí, (tzn. vedle „žadatele“ figuruje v žádosti o poskytnutí dotace na podporu společného výzkumného projektu na české straně rovněž „další účastník“), podepisuje žádost o poskytnutí dotace na podporu společného výzkumného projektu a opatřuje jej razítkem rovněž statutární orgán / oprávněný člen statutárního orgánu instituce uvedené v žádosti o poskytnutí dotace na podporu společného výzkumného projektu jako „další účastník“ a „další řešitel“ (tzn. osoba zodpovědná za odbornou úroveň řešení projektu na instituci „dalšího účastníka“).
V případě, že je k podpisu žádosti o poskytnutí dotace na podporu společného výzkumného projektu z rozhodnutí statutárního orgánu / oprávněného člena statutárního orgánu instituce zplnomocněna jiná osoba, povinně se k žádosti o poskytnutí dotace na podporu společného výzkumného projektu přikládá plná moc opravňující danou osobu k podpisu žádosti o poskytnutí dotace na podporu společného výzkumného projektu. Na poskytnutí institucionální podpory není právní nárok.
Formální způsobilost návrhu společného výzkumného projektu podléhá kontrole poskytovatele a nedodržení kteréhokoliv z výše uvedených podmínek může být důvodem pro zastavení řízení. Podle § 14k odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) poskytovatel nápravu vad umožňuje.
Pokud žadatel podá některé části žádosti projektu v jiných než požadovaných formátech, bude vyzván poskytovatelem k nápravě. Nedodání žádosti společného výzkumného projektu nebo jeho částí ve výše uvedených formátech do 5 pracovních dní od vyzvání je důvodem k zastavení řízení.
Formální hodnocení provádí poskytovatel.

7. HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU SPOLEČNÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ
Při hodnocení žádostí o poskytnutí dotace na podporu společných výzkumných projektů bude kromě jejich vědecké hodnoty posuzováno rovněž kritérium splnění formálních náležitostí stanovených výzvou k podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu společných výzkumných projektů.
Žádosti o poskytnutí dotace na podporu společných výzkumných projektů budou hodnoceny nejprve na národní úrovni odděleně v každém z partnerských států, a to v souladu s kritérii stanovenými poskytovateli podpory.
Na české straně budou uplatněna následující hodnotící kritéria:
1. Vědecká a praktická hodnota projektu:
a) vymezení cílů řešení projektu a jejich reálnost (0-10 bodů);
b) aktuálnost, originalita a důležitost projektu (0-10 bodů);
c) potenciál účasti v evropských projektech a očekávaný přínos předpokládaných výsledků projektu
(0-10 bodů);
d) metodický přístup a vyhraněnost koncepce (0-10 bodů).
2. Kompetence řešitelského týmu:
a) odborné kvality řešitele a členů řešitelského týmu projektu (0-10 bodů);
b) připravenost řešitele a členů řešitelského týmu projektu (0-10 bodů);
c) zapojení mladých výzkumných pracovníků a pracovnic do řešení projektu (0-10 bodů).
3. Požadavky na mobilitu:
a) počet osob (0-10 bodů);
b) počet pobytů (0-10 bodů);
Hodnotící stupnice pro kritéria uvedená v bodě 1 a 2: 10 vynikající až 0 zcela nevyhovující
Hodnotící stupnice pro kritéria uvedená v bodě 3: 10 přiměřené až 0 zcela nevyhovující.
Celkové hodnocení žádosti o poskytnutí dotace na podporu společného výzkumného projektu navrhuje hodnotitel (člen komise) podle následující stupnice s ohledem na výsledné součty:
A. projekt vhodný k přijetí (90-68 bodů);
B. projekt vhodný k přijetí s výhradami (67-45 bodů);
C. projekt nedoporučen k přijetí (méně než 45 bodů);
D. projekt mimo program, chybné podklady apod.
Na základě výsledků odborného hodnocení odborného poradního orgánu k programu Mobility bude sestaveno pořadí žádostí o poskytnutí dotace na podporu společných výzkumných projektů z české strany pro jednání mezinárodní smíšené česko-rakouské komise.
Závěrečný výběr žádostí o poskytnutí dotace na podporu společných výzkumných projektů, které obdrží v partnerských státech podporu z veřejných prostředků, bude proveden Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na základě doporučení mezinárodní smíšené komise.
Seznam společných výzkumných projektů schválených k udělení podpory z veřejných prostředků v partnerských státech bude poté, co rozhodnutí o poskytnutí dotace nabydou právní moci, zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: https://www.msmt.cz/
 

8. ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydá institucím řešitelů neschválených návrhů společných výzkumných projektů rozhodnutí o zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace a institucím řešitelů schválených návrhů společných výzkumných projektů rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to ve výši schválené poskytovatelem na základě doporučení mezinárodní smíšené komise.
Pokud bude žádost zcela či zčásti zamítnuta, nebude možné vydat nové rozhodnutí, protože alokace výzvy bude již vyčerpána.
Kontrola plnění cílů projektu, včetně kontroly čerpání a využívání podpory a účelnosti vynaložených nákladů podle vydaných rozhodnutí o poskytnutí dotace se provádí podle § 13 zákona č. 130/2002 Sb., veřejnosprávní kontrola použití dotace probíhá na základě § 39 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a § 8 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).
Porušení povinností nebo podmínky stanovené vydaným rozhodnutím o poskytnutí dotace může být porušením rozpočtové kázně podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) nebo písm. j) zákona č. 218/2002 Sb. Pokud místně příslušný finanční úřad vyměří příjemci odvod za porušení rozpočtové kázně, je poskytovatel oprávněn v roce následujícím po roce vydání platebního výměru příjemci dotaci neposkytnout.
Poskytovatel může zahájit řízení o odnětí dotace v případech uvedených v §15 zákona č. 218/2000 Sb. Řízení o odnětí dotace probíhá podle zákona č. 500/2004 Sb.
Dojde-li po vydání rozhodnutí k jednání uvedenému v § 15 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zahájí ministerstvo řízení o odnětí dotace. Finanční vypořádání institucionální podpory se provádí podle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání) ve znění pozdějších předpisů, podle stavu k 31. prosinci roku, v němž bylo ukončeno financování projektu, nebo o ukončení financování rozhodl poskytovatel.
Osobní údaje, získané v souvislosti s vyřizováním žádostí o poskytnutí dotace podle této výzvy a s případným následným poskytnutím dotace, budou ze strany ministerstva zpracovávány výhradně v souvislosti s tímto účelem a v souladu s platnou národní i evropskou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů. Další informace o zpracování osobních údajů v podmínkách ministerstva jsou dostupné na webových stránkách: http://www.msmt.cz/ministerstvo/zakladni-informace-o-zpracovaniosobnich….
 

Kontaktní osoba pro české řešitele
Ing. Šárka Borecká
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Oddělení řízení mezinárodních programů VaVaI
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1 – Malá Strana
Tel.: +420 234 81 1359
E-mail: @email

Kontaktní osoba pro zahraniční řešitele
OeAD-GmbH (Austrian Agency for international Cooperation in Education and Research)
International Cooperation in Higher Education -
Mobility Programmes, Bilateral and Multilateral Cooperation
Ms Isabella Scheibelreiter
Ebendorferstraße 7
A-1010 Vienna
Tel. +43 (0)1/ 53408-472
Email: @email
Website: http://www.oead.at/wtz

Vytvořeno: 21. 4. 2022 / Upraveno: 2. 5. 2022 / Odpovědná osoba: Kristýna Beldová