Výzva k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2023–2024

Lhůta pro předkládání žádostí společných česko-francouzských výzkumných projektů je 19. dubna až 30. června 2022.


V souladu s Dohodou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o vědeckotechnické spolupráci, podepsanou v Praze dne 29. června 1965, vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „poskytovatel“) Výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace (dále jen „žádostí“) společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2023-2024.
Předmětná podpora je poskytována na základě a v souladu s ustanoveními zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) a zákona 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

1. PODPORA MOBILITY
Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků a pracovnic spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu1.
Výzkumné projekty podporované v rámci této výzvy jsou zpravidla dvouleté, přičemž je prosazována zásada, aby se poskytnutí institucionální podpory na mezinárodní spolupráci podle § 3 odst. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 130/2002 Sb., projektům řešitelských týmů o témže personálním složení (zejména osoby v roli hlavního řešitele) neopakovalo třikrát za sebou. Šestileté období je v tomto ohledu považováno za dostatečnou dobu pro navázání kontaktů mezi partnerskými institucemi a rozvoj jejich spolupráce za účelem vytvoření společného výzkumného týmu a přípravy projektu určeného k podpoře z jiných zdrojů financování.
Podpora projektů spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů, kdy vysílající strana hradí veškeré náklady (cesta/pobyt/stravné/kapesné), včetně nákladů na cestovní pojištění dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
1 „základním výzkumem“ se rozumí experimentální nebo teoretická práce vykonávaná především za účelem získání nových poznatků o základních principech jevů a pozorovatelných skutečností, která není zaměřena na přímé komerční uplatnění nebo využití.
2 V rámci této výzvy není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.

2. KLASIFIKACE A OBOROVÉ ZAMĚŘENÍ ŽÁDOSTI PROJEKTU
Přijímají se žádosti společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2023-2024 (od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2024) ze všech oblastí základního výzkumu. Priorita bude dána projektům s potenciálem budoucí účasti v evropských programech.
Žádost o poskytnutí dotace na podporu společného výzkumného projektu musí být klasifikovatelná jako žádost o poskytnutí dotace na podporu společného výzkumného projektu základního výzkumu definovaného podle článku 1.3. písm. m) Sdělení Komise – Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).

3. OPRÁVNĚNOST ŽADATELE
Žadatelem o institucionální podporu může být pouze výzkumná organizace podle článku 1.3. písm. ee) Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)2, zapsaná v Seznamu výzkumných organizací vedeném poskytovatelem. Pokud na tomto seznamu uveden není, prokáže svoji oprávněnost čestným prohlášením o oprávněnosti k řešení projektu (v dokumentaci) a zároveň ve lhůtě do data uzávěrky výzvy, tj. do 30. 6. 2022 požádá o zápis do seznamu výzkumných organizací, vedeném poskytovatelem. Formulář čestného prohlášení k oprávněnosti žadatel podpory, který je dostupný ke stažení na internetových stránkách http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/francie-1, opatřený příslušným podpisem (statutárním orgánem / oprávněným členem statutárního orgánu) musí být k žádosti projektu přiložen ve formátu pdf.
Hlavní řešitel je fyzickou osobou zodpovědnou uchazeči za odbornou úroveň projektu podle § 9 odst. 1 písm. e) zákona č. 130/2002 Sb., tj. je vedoucím řešitelského týmu. Pokud projekt přizval k řešení dalšího účastníka projektu, je pro fyzickou osobu zodpovědnou dalšímu účastníkovi projektu za odbornou úroveň projektu užito v souladu s IS VaVaI pojmu „další řešitel“. Uchazeč ve výzvě je povinen řešitele (popř. i dalšího řešitele; je-li přizván další účastník projektu) jmenovitě identifikovat. Minimální požadavek na ukončené vzdělání u hlavního řešitele je akademický titul Ph.D. či Dr., minimální požadavek na ukončené vzdělání u člena řešitelského týmu je akademický titul Mgr., Ing. či jejich ekvivalent.
4. FINANČNÍ PODMÍNKY
 Výzkumnou organizací se rozumí subjekt (např. univerzita nebo výzkumný ústav, agentura pro transfer technologií, zprostředkovatel v oblasti inovací, fyzický nebo virtuální spolupracující subjekt zaměřený na výzkum), bez ohledu na jeho právní postavení (zřízený podle veřejného, nebo soukromého práva) nebo způsob financování, jehož hlavním cílem je provádět nezávisle základní výzkum, průmyslový výzkum nebo experimentální vývoj nebo veřejně šířit výsledky těchto činností formou výuky, publikací nebo transferu znalostí. Pokud tento subjekt rovněž vykonává hospodářské činnosti, je třeba pro financování, náklady a příjmy těchto hospodářských činností vést oddělené účetnictví. Podniky, jež mohou uplatňovat rozhodující vliv na takovýto subjekt, např. jako podílníci nebo členové, nesmí mít přednostní přístup k výsledkům, jichž dosáhl.

Poskytovatel poskytne na řešení 1 společného výzkumného projektu podporu o maximální výši 78 000,- Kč/rok, tj. 156 000,- Kč na celou dobu řešení. Na výzvu je alokováno celkem 3 120 000,- Kč.
Finanční náklady na uskutečnění svých cest do zahraničí (včetně nákladů na cestovní pojištění dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) vyčísluje český řešitel společného výzkumného projektu sám. Jedná o neinvestiční dotaci. V rámci úhrad obdrží příspěvek na uhrazení nákladů na cestu (letenka třídy Economy, vlak II. vozové třídy), přiměřené (ekonomické) ubytování, které souvisí s plněním úkolů zahraniční cesty. Stravné je poskytováno v souladu s § 179 zákoníku práce a jeho výše je dána účinnou vyhláškou Ministerstva financí.
 

5. POSTUP PODÁNÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU U SPOLEČNÉHO VÝZKUMNÉHO PROJEKTU
Žádost o poskytnutí dotace na podporu společného výzkumného projektu musí být předložena paralelně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a francouzskou částí týmu jeho řešitelů ve Francouzské republice, a to v souladu s kritérii stanovenými poskytovateli podpory.
Zaměření společného výzkumného projektu podávaného zvlášť českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a francouzskou částí týmu jeho řešitelů ve Francouzské republice musí být po obsahové a tematické stránce totožné.
Žádost společného výzkumného projektu se na české straně vyplňuje a předkládá prostřednictvím formulářů dostupných na internetové stránce http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/francie-1 v části Mobility, a to v českém jazyce, s výjimkou polí označených k vyplnění v jazyce anglickém.
V případě zjištění, že žádost trpí vadami, nebo nejsou dodrženy všechny náležitosti, uvedené ve výzvě např. návrh společného výzkumného projektu nebyl podán uvedeným zahraničním partnerem projektu, poskytovatel může zastavit řízení o žádosti účastníka.
Žádost společného výzkumného projektu musí mít na české straně pouze jednoho hlavního žadatele, a to i v případě, že se na jeho řešení bude na české straně podílet větší počet spolupracujících institucí.
V případě, že se na řešení společného výzkumného projektu na české straně podílí více spolupracujících institucí 3 (tzn. vedle instituce uvedené v žádosti projektu jako „žadatel“ se na řešení společného výzkumného projektu na české straně podílí i další spolupracující instituce v žádosti projektu uvedená jako „další účastník“), část 7 žádosti "Finanční plán"
3 Obdrží-li žadatel institucionální podporu na řešení společného výzkumného projektu a podílí-li se na jeho řešení na české straně další spolupracující účastník poskytne mu žadatel stanovenou část podpory na základě smlouvy o účasti na řešení projektu. Žadatel je povinen uzavřít smlouvu o účasti na řešení projektu s dalším účastníkem projektu nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory.
4 Musí být vyplněna zvlášť pro všechny spolupracující instituce. Výsledný "Rozpočet projektu" je poté součtem "Finančních plánů" jednotlivých účastníků projektu.
Součástí žádosti jsou následující přílohy:
1. Formulář obecných zásad osvědčených postupů
Formulář opatřený příslušným podpisem (statutárním orgánem/oprávněným členem statutárního orgánu) musí být přiložen k žádosti ve formě pdf.
Vzorový formulář obecných zásad osvědčených postupů je dostupný ke stažení na internetových stránkách http://www.msmt.cz v části „Mobility“. Tento formulář se přikládá v anglickém jazyce.
2. Profesní životopis
Svůj profesní životopis musí poskytnout osoba uvedená v žádosti společného výzkumného projektu jako „řešitel“. V případě, že má česká část řešitelského týmu projektu větší počet členů, svůj profesní životopis musí poskytnout všichni členové české části řešitelského týmu projektu, uvedení v žádosti projektu jako „členové řešitelského týmu“, popř. „další řešitelé“.
V části "Ostatní přílohy" mohou být k přihlášce přiloženy rovněž dokumenty bezprostředně související s řešením navrhovaného společného výzkumného projektu (tabulky, grafy, schémata apod.).
Žadatel si ve své dokumentaci k žádosti projektu ponechá veškeré originály zasílaných dokumentů.
 

6. LHŮTA A ZPŮSOB PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU SPOLEČNÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ
Předkládání žádostí o poskytnutí dotace na podporu společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2023-2024 na níže uvedenou adresu poskytovatele je možné od 19. dubna 2022 do 30. června 2022.
V případě, že se na řešení společného výzkumného projektu podílí na české straně více spolupracujících institucí, (tzn. vedle „žadatele“ figuruje v žádosti projektu na české straně rovněž „další účastník“), podepisuje žádost projektu a opatřuje jej razítkem rovněž statutární orgán / oprávněný člen statutárního orgánu instituce uvedené v žádosti projektu jako „další účastník“ a „další řešitel“ (tzn. osoba zodpovědná za odbornou úroveň řešení projektu na instituci „dalšího účastníka“).
 V případě, že je k podpisu žádosti projektu z rozhodnutí statutárního orgánu / oprávněného člena statutárního orgánu instituce zplnomocněna jiná osoba, povinně se k přihlášce přikládá naskenované zplnomocnění k podpisu žádosti projektu, jehož originál musí být předložen rovněž jako příloha kompletního výtisku žádosti společného výzkumného projektu. Na poskytnutí institucionální podpory není právní nárok.
Možný způsob podání žádosti projektu4:
Žádosti projektů je možné podávat jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky poskytovatele vidaawt:
• žádost projektu bude podána v průběhu soutěžní lhůty a doručena kompletně v jedné datové zprávě nepřesahující včetně příloh velikost 20MB
• v datové zprávě musí být v poli „Věc“ vyplněno „VÝZVA FRANCIE 2023-2024 – NEOTVÍRAT!“
• v datové zprávě bude v položce „K rukám“ vyplněno „Oddělení 33“
• v datové zprávě bude zaškrtnuto políčko „Do vlastních rukou“
4 Preferovaný způsob podání žádosti je datovou schránkou. Žádost je možné zaslat nebo podat na adrese poskytovatele, případně i e-mailem s el. podpisy (v souladu se zák. 500/2004 Sb.)

V každé datové zprávě může být pouze jedna kompletní žádost společného výzkumného projektu. Za včasné doručení žádosti společného výzkumného projektu, včetně správnosti a úplnosti údajů v něm obsažených, odpovídá výlučně žadatel.
Formální způsobilost návrhu společného výzkumného projektu podléhá kontrole
Formální způsobilost návrhu společného výzkumného projektu podléhá kontrole poskytovatele a nedodržení kteréhokoliv zposkytovatele a nedodržení kteréhokoliv z výševýše uvedených podmínek uvedených podmínek může být může být důvodem pro důvodem pro zastavení řízení. Podle § 14k zastavení řízení. Podle § 14k odst. 1 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb.zákona č. 218/2000 Sb., , o rozpočtových pravidlech a o o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) poskytovatel nápravu vad poskytovatel nápravu vad umožňuje.umožňuje.

Pokud žadatel podá některé čpodá některé části ásti žádostižádosti projektu vprojektu v jiných než požadovaných formátech, jiných než požadovaných formátech, bude vyzván poskytovatelem kbude vyzván poskytovatelem k nápravě. Nedodání nápravě. Nedodání žádostižádosti společného výzkumného projektuspolečného výzkumného projektu nebo jeho částí ve výše uvedených formátech do 5 pracovních dnebo jeho částí ve výše uvedených formátech do 5 pracovních dní od vyzvání jení od vyzvání je důvodem důvodem kk zastavení řízení.zastavení řízení.
Formální hodnocení provádí poskytovatel.
 

7. HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU SPOLEČNÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ
Při hodnocení žádostí o poskytnutí dotace na podporu společných výzkumných projektů bude kromě jejich vědecké hodnoty posuzováno rovněž kritérium splnění formálních náležitostí stanovených výzvou k podávání žádostí společných výzkumných projektů.
Žádosti o poskytnutí dotace na podporu společných výzkumných projektů budou hodnoceny nejprve na národní úrovni odděleně v každém z partnerských států, a to v souladu s kritérii stanovenými poskytovateli podpory.
Na české straně budou uplatněna následující hodnotící kritéria:
1. Vědecká a praktická hodnota projektu:
a) Posouzení zda jsou cíle stanovené v projektu reálné a v souladu s cíli vyhlášené výzvy (0-10 bodů);
b) Posouzení jaký je význam projektu pro rozvoj oboru a aktuálnost, originalita a důležitost návrhu žádosti řešení (0-10 bodů);
c) Potenciál účasti v evropských projektech a očekávaný přínos předpokládaných výsledků (0-10 bodů);
d) Metodický přístup a vyhraněnost koncepce (0-10 bodů).
2. Kompetence řešitelského týmu:
a) Odborné kvality řešitele a členů řešitelského týmu (0-10 bodů);
b) Připravenost řešitele a členů řešitelského týmu (0-10 bodů);
c) Zapojení mladých vědeckých pracovníků (0-10 bodů).

3. Požadavky na mobilitu:
a) počet osob (0-10 bodů);
b) počet pobytů (0-10 bodů);
Hodnotící stupnice pro kritéria uvedená v bodě 1 a 2: 10 vynikající až 0 zcela nevyhovující
Hodnotící stupnice pro kritéria uvedená v bodě 3: 10 přiměřené až 0 zcela nevyhovující.
Celkové hodnocení žádosti společného výzkumného projektu navrhuje hodnotitel (člen komise) podle následující stupnice s ohledem na výsledné součty:
A. projekt vhodný k přijetí (90-68 bodů);
B. projekt vhodný k přijetí s výhradami (67-45 bodů);
C. projekt nedoporučen k přijetí (méně než 45 bodů);
D. projekt mimo program, chybné podklady apod.
Na základě výsledků odborného hodnocení odborného poradního orgánu k programu Mobility bude sestaveno pořadí žádostí společných výzkumných projektů z české strany pro jednání mezinárodní smíšené česko-francouzské komise.
Závěrečný výběr žádostí společných výzkumných projektů, které obdrží v partnerských státech podporu z veřejných prostředků, bude proveden Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na základě doporučení mezinárodní smíšené komise.
Seznam žádostí společných výzkumných projektů schválených k udělení podpory z veřejných prostředků v partnerských státech bude zveřejněn na internetových stránkách poskytovatele, poté co rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory nabydou právní moci:
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/francie-1
 

8. ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ INSTITUCIONÁLNÍ PODPORY
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydá institucím řešitelů neschválených žádostí společných výzkumných projektů rozhodnutí o zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace a institucím řešitelů schválených žádostí společných výzkumných projektů rozhodnutí o poskytnutí podpory, a to ve výši schválené poskytovatelem na základě doporučení mezinárodní smíšené česko – francouzské komise.
Pokud bude žádost zcela či zčásti zamítnuta, nebude možné vydat nové rozhodnutí, protože alokace výzvy bude již vyčerpána.
Kontrola plnění cílů projektu, včetně kontroly čerpání a využívání podpory a účelnosti vynaložených nákladů podle vydaných rozhodnutí o poskytnutí podpory se provádí podle §13 zákona č. 130/2002 Sb., veřejnosprávní kontrola použití dotace probíhá na základě § 39
zákona č. 218/2000 Sb., a § 8 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).
Porušení povinností nebo podmínky stanovené vydaným rozhodnutím o poskytnutí podpory může být porušením rozpočtové kázně podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) nebo písm. j) zákona č. 218/2002 Sb. Pokud místně příslušný finanční úřad vyměří příjemci odvod za porušení rozpočtové kázně, je poskytovatel oprávněn v roce následujícím po roce vydání platebního výměru příjemci dotaci neposkytnout.
Dojde-li po vydání rozhodnutí k jednání uvedenému v § 15 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zahájí ministerstvo řízení o odnětí dotace. Finanční vypořádání institucionální podpory se provádí podle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání) ve znění pozdějších předpisů, podle stavu k 31. prosinci roku, v němž bylo ukončeno financování projektu, nebo o ukončení financování rozhodl poskytovatel.
Osobní údaje, získané v souvislosti s vyřizováním žádostí o poskytnutí dotace podle této výzvy a s případným následným poskytnutím dotace, budou ze strany poskytovatele výzvy a s případným následným poskytnutím dotace, budou ze strany poskytovatele zpracovávzpracovávány výhradně v souvislosti s tímto účelem a v souladu s platnou národní i ány výhradně v souvislosti s tímto účelem a v souladu s platnou národní i evropskou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů. Další informace o zpracování evropskou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů. Další informace o zpracování osobních údajů v podmínkách ministerstva jsou dostupné na: osobních údajů v podmínkách ministerstva jsou dostupné na: https://www.msmt.cz/ministerstvo/zakladni-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-ministerstvem
 

Kontaktní osoby pro české řešitele:
Mária Krausová
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Oddělení řízení mezinárodních programů VaVaI (O33)
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1
Tel.: +420 234 812 296
E-mail: @email
Web: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/francie-1
Kontaktní osoba pro zahraniční řešitele:
Veroniqe DEBORD_LAZARO
Atašé pro vědu a vysoké školy
Attaché de coopération scientifique et universitaire
Štěpánská 35, 111 21 Praha 1
T +420 221 401 024
+420 734 151 753
E-mail: @email
Web: http://www.france.cz/

 

Vytvořeno: 21. 4. 2022 / Upraveno: 13. 6. 2022 / Odpovědná osoba: Kristýna Beldová