Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu vývoji a inovacích GA ČR 2023

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlásila dne 15. 2. 2022 veřejnou soutěž na podporu grantových projektů v následujících kategoriích:

 • Standardní projekty
 • Junior Star projekty
 • Mezinárodní projekty
 • Grantové projekty excelence EXPRO
 • Postdoc individual fellowship-incoming and outgoing 2023

Jedna osoba může v rámci všech veřejných soutěží vyhlašovaných GA ČR v daném kalendářním podat maximálně dva návrhy projektů, a to jeden v roli navrhovatele a druhý v roli spolunavrhovatele.

Grantová přihláška musí být vyplněna výhradně na formulářích GA ČR v internetové on-line aplikaci a doručena pouze elektronicky datovou schránkou v souladu se Zadávacími dokumentacemi dostupnými na webu GA ČR.

Podrobnosti o projektech uvádíme níže.

Upozornění

V souvislosti s personální výměnou administrátora na grantovém oddělení 2, LF UK v průběhu podávání přihlášek žádáme o zaslání jména osoby řešitele a typ projektu, o který budete žádat, na adresu @email nejpozději do 4. března, abychom měli podchyceny všechny žádosti.

Pro účely získání souhlasu etické komise odevzdejte podklady na grantové oddělení do 17. 3. 2022 na @email, a to ve formátu pdf a v editovatelném wordu. Podklad obsahuje věcnou část projektu, včetně definitivního názvu, řešitelský tým, informovaný souhlas pacienta a naskenovaný souhlas přednosty/přednostů pracovišť s realizací projektu na daných ústavech či klinikách.

Prohlášení týkající se spolupráce s FN Motol zašlete na grantové oddělení do 14. 3. 2022 na @email (skan s podpisem ve formátu PDF a editovatelný word). Vzájemná kooperace 2. LF UK s FN Motol je ošetřena Opatřením děkana č. 20/2017.

V případě mzdových otázek se obracejte na paní Ing. Olgu Folkovou (224 435 825) z personálního a mzdového oddělení.

Kontrola finančních a administrativních náležitostí bude probíhat od 28. 3. do 1. 4. 2022.

Kompletní přihlášky budou odevzdávány na GA ČR do 7. 4. 2022 ve formě pdf prostřednictvím datové schránky fakulty. Přihlášky odevzdává grantové oddělení 2. LF UK, před konvertováním do formátu pdf je třeba, abyste ukončili a oznámili finalizaci na grantové oddělení nejpozději do 6. 4. 2022 do 10 hod.

Respektujte prosím všechny výše zmíněné termíny.

V případě prací s GMO v projektu je třeba doložit k projektu doklad o zápisu do „Seznamu uživatelů“, případně do „Seznamu GMO“.

Projekt pokusů je vyžadován až v momentě, kdy je projekt schválen, tj. před podpisem smlouvy, je ale třeba již nyní přiložit oprávnění k používání pokusných zvířat.


Standardní projekty

Standardní projekty tvoří základ účelové podpory základního výzkumu v České republice – každý rok jich GA ČR financuje několik stovek, a to již od svého vzniku v roce 1993. Prostřednictvím nich se podporuje nejlepší základní výzkum ve všech oblastech. Návrhy projektů s délkou řešení 3 roky mohou podávat všichni badatelé a jejich týmy bez ohledu na jejich věk a zkušenosti.

Junior Star projekty

Projekty jsou určeny jen pracovníkům působícím v oblasti základního výzkumu, kteří splňují podmínku, že k 30. září roku vyhlášení soutěže uplynulo nejvýše 8 let od udělení jejich akademického titulu Ph.D. (mateřská a rodičovská dovolená se do této doby nezapočítává). Jedna osoba nemůže současně vystupovat v roli řešitele ve více než jednom projektu Junior Star. Navrhovatel musí mít významnou mezinárodní vědeckou zkušenost a zároveň musí být autorem publikací v prestižních mezinárodních časopisech nebo dosáhnout jiného srovnatelného a prokazatelného výsledku.

EXPRO

Navrhovatelem, tj. vedoucím řešitelského týmu, který se uchází o projekt EXPRO, může být jen pracovník působící v oblasti základního výzkumu, který prokazatelně dosahuje vynikajících vědeckých výsledků v mezinárodním měřítku. Pro podání návrhu je nutnou podmínkou, aby byl navrhovatel mezinárodně uznávanou vědeckou osobností a byl autorem (spoluautorem) recentních špičkových publikací s prokazatelným vysokým ohlasem v mezinárodní vědecké komunitě.

Postdoc individual fellowship- outgoing and incoming 2023

Cílem této soutěže je umožnit vynikajícím domácím vědeckým pracovníkům na počátku jejich vědecké kariéry realizovat jejich vlastní vědecký záměr zahrnující dlouhodobou zahraniční vědeckou stáž v kombinaci s dokončením řešení na domácí instituci. Předpokládá se, že v souladu s vědeckým záměrem projektu bude délka dlouhodobé zahraniční vědecké stáže činit 730 dní (minimálně však v délce 670 dní).

Navrhovatelem grantu může být pouze vynikající vědecký pracovník na počátku kariéry působící na některé instituci v ČR zabývající se základním výzkumem.

Projekt POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP je projektem jednoho řešitele.

Řešitel projektu nesmí být současně řešitelem, spoluřešitelem ani se podílet na řešení v jiné roli jiného projektu GA ČR.

Navrhovatel musí splňovat podmínku, že k 30. září roku vyhlášení soutěže uplynuly nejvýše 4 roky od udělení jeho akademického titulu Ph.D. (nebo ekvivalentu).

Mezinárodní projekty

Návrhy mezinárodních projektů je možné podávat do soutěží vypsaných společně se zahraničními agenturami, se kterými má GA ČR uzavřenou dohodu o spolupráci. Návrhy projektů hodnotí buď obě agentury zároveň (bilaterální spolupráce), nebo jsou doporučeny k financování jen jednou agenturou a druhá její doporučení přejímá (Lead Agency spolupráce).

Zapojené agentury na principu bilaterální spolupráce

 • Tchaj-wan – Ministry of Science and Technology (MOST)
 • Jižní Korea – National Research Foundation of Korea (NRF)
 • São Paulo, Brazílie – São Paulo Research Foundation (FAPESP)

V letošním roce nebude vypsána výzva ruskou agenturou Russian Foundation for Basic Research (RFBR), a to z důvodů na její straně. Obnovení výzvy se předpokládá příští rok.

Zapojené agentury na principu Lead Agency

 • Rakousko – Austrian Science Fund (FWF)
 • Německo – German Research Foundation (DFG)
 • Polsko – National Science Centre (NCN)
 • Slovinsko – Slovenian Research Agency (ARRS)
 • Švýcarsko – Swiss National Science Foundation (SNSF)
 • Lucembursko – National Research Fund (FNR)
 • USA – National Science Foundation (NSF)

Další mezinárodní výzvy na základě spolupráce Lead Agency mohou být vypsány v průběhu roku.

Na stránkách GA ČR si také můžete prostudovat dostupné podklady k projektům: zadávací dokumentace (https://gacr.cz/zadavaci-dokumentace/), prezentace a videonávody k aplikaci Gris (https://gacr.cz/dulezite-prezentace/).

Vytvořeno: 17. 2. 2022 / Upraveno: 7. 3. 2022 / Odpovědná osoba: Kristýna Beldová