Vyhlášení veřejné soutěže v programu Inter-Excellence II, Podprogramu Inter-Action – LAUS23 (Bilaterální projekty ČR–USA)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo veřejnou soutěž LUAUS23. Do soutěže budou přijímány návrhy společných česko-amerických projektů v kategoriích základního výzkumu, průmyslového výzkumu či experimentálního vývoje, a to se zaměřením do všech vědných oblastí. Návrhy projektů se mohou podávat do 18. července 2022 na Grantové oddělení děkanátu.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“), poskytovatel účelové podpory v Programu podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EXCELLENCE II, schváleném Usnesením vlády ČR ze dne 19. dubna 2021 č. 385 (dále jen „program I-E II“), podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 130/2002 Sb.“) vyhlašuje dne 8. 6. 2022 – VEŘEJNOU SOUTĚŽ VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH LUAUS23 bilaterální projekty Česká republika – Spojené státy americké (kód IS VaVaI-VES SMSM2022LU001; dále jen „LUAUS23“) v programu I-E II, podprogramu INTER-ACTION).

Záměrem LUAUS23 je výběr společných výzkumných projektů v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, a to se zaměřením do všech vědných oblastí. Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 3–5 let. Doložení záměru spolupráce mezi českým uchazečem a jeho americkým partnerem na řešení výzkumného projektu bude ze strany uchazeče doloženo přílohou návrhu projektu „Letter of Intent“. Souborem všech relevantních informací pro zpracování a podání návrhu projektu do LUAUS23 je ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle § 19 zákona č. 130/2002 Sb. předložená níže.

Návrhy projektů budou zpracovány v Informačním systému programu INTER-EXCELLENCE (dále jen „systém ISIX“) a podány způsobem stanoveným v Zadávací dokumentaci. Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory), začíná dne 9. června 2022 a končí dne 25. července 2022. Hodnotící lhůta potrvá od 26. července 2022 do 30. listopadu 2022. Výsledky LUAUS23 budou zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele.

Návrhy projektů se mohou podávat do 18. července 2022 na Grantové oddělení děkanátu.

Relevantní odkazy

Systém ISIX: https://isix.msmt.cz/

Důležité dokumenty

Zadácací dokumentace – LUAUS23.pdf(500,27 kB)

Příloha ZD LUAUS23 – Vzor smlouvy o poskytnutí podpory.pdf (386,12 kB)

Všechny další důležité dokumenty LUAUS23 (formuláře povinných příloh, další podpůrné materiály) jsou k dispozici pod následujícím odkazem: https://isix.msmt.cz/metodika/ke-stazeni/

Kontakt

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Oddělení řízení mezinárodních program VaVaI
Mária Krausová, DiS.
Karmelitská 529/5
118 12 PRAHA 1
Tel.: +420 234 812 296
@email

Vytvořeno: 13. 6. 2022 / Upraveno: 24. 6. 2022 / Odpovědná osoba: Kristýna Beldová