Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2023–2026

Dovolujeme si informovat o Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020–2026, který vypsal ministerstvo zdravotnictví. Fakultní termín pro odevzdání přihlášek je 15. června 2022.


Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vypisuje dne 16. 5. 2022 v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

jednostupňovou  V E Ř E J N O U   S O U T Ě Ž

o účelovou podporu MZ, na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020–2026 (dále jen „Program“, aktualizace programu je k dispozici zde).

Předpokládané termíny:

 • zahájení řešení vybraných projektů je květen 2023 (s ohledem na skutečné datum podpisu smluv),
 • ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2026,
 • předpokládaná délka trvání řešení projektů je 44 měsíců.

Podmínky soutěže:

Předmět soutěže

Účelová podpora MZ je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu, tj. projektů řešených za účelem získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s danou aplikací výsledků ve zdravotnictví. Aplikovaný výzkum ve zdravotnictví je zaměřen na řešení problémů spojených s diagnostikou, léčbou a prevencí lidských onemocnění. Podrobné uvedení cílů a očekávaných přínosů je uvedeno v Programu. Žádosti o účelovou podporu MZ (dále jen „žádost“), zasílané uchazeči na předepsaných elektronických formulářích, musí naplňovat vyhlášený Program, resp. přispívat k řešení problémů zdravotnictví.

Poskytnutí účelové podpory

Způsob poskytování účelové podpory se řídí Doporučeným postupem při poskytování podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona, zveřejněným na: 

http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=881 a § 10 zákona.

Prokázání způsobilosti uchazeče

Uchazeč je povinen prokázat svoji způsobilost k řešení navrhovaného projektu v souladu s § 18 zákona. Tato povinnost se vztahuje i na dalšího účastníka projektu. Požadované doklady jsou uvedeny v zadávací dokumentaci

Kritéria hodnocení

Kritérii hodnocení žádostí jsou: cíle projektu a jejich soulad s cíli Programu, návrh způsobu řešení, návrh výstupů řešení, odborná úroveň řešitelského týmu, připravenost/vybavenost pracoviště uchazeče, zahraniční spolupráce uchazeče, posouzení předchozí spolupráce uchazeče s MZ a přiměřenost finančních požadavků. Hodnocení odborné úrovně žádostí zajistí orgány Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, která je organizační složkou státu v přímé působnosti MZ.

Soutěžní lhůta

Období, ve kterém je možné podávat žádosti, začíná dnem následujícím po dni vyhlášení veřejné soutěže v Obchodním věstníku, tj. 17. 5. 2022 a končí dnem 29. 6. 2022 (do 12:00 hod.).

Fakultní termín pro odevzdání přihlášek je 15. 6. 2022 Kristýně Beldové, l. 224 435 839, kristyna.beldova@lfmotol.cuni.cz.

Hodnotící lhůta

Je lhůtou, ve které MZ zajistí hodnocení žádostí a rozhodne o jejich financování. Začíná dne 30. 6. 2022 a končí dne 24. 2. 2023, kdy MZ  na internetové adrese Veřejná soutěž 2023–2026 – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz) vyhlásí rozhodnutí o udělení/zamítnutí účelové podpory MZ v této soutěži.

Zadávací dokumentace

Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podání žádostí, podmínky způsobilosti uchazečů, požadavky na její prokázání a způsob hodnocení žádostí jsou podrobněji popsány v přiložené zadávací dokumentaci.

Způsob podávání žádostí

Formuláře žádosti jsou dostupné výhradně v internetové on-line aplikaci ISVP vytvořené k tomuto účelu na adrese http://eregpublic.ksrzis.cz (dále jen „aplikace“). Žádost musí být vyplněna a konvertována do formátu PDF podle návodu obsaženého v aplikaci.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Pro vstup do aplikace ISVP je nutné mít zřízený uživatelský účet. Informaci o aktivaci uživatelského účtu a přihlášení do aplikace naleznete v přiloženém stručném manuálu.

Dále MZ upozorňuje, že podmínkou pro podání návrhu projektu do této veřejné soutěže je povinnost uvést u osoby navrhovatele a spolunavrhovatele tzv. „ORCID iD“, bližší info zde: INFORMACE PRO VŠECHNY NAVRHOVATELE A SPOLUNAVRHOVATELE – PODMÍNKA PRO DALŠÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH VYHLAŠOVANÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz).

Žádost včetně příloh musí být podána prostřednictvím informačního systému datových schránek[1] nejpozději poslední den soutěžní lhůty. Žádosti na předepsaných elektronických formulářích doručte prostřednictvím datové schránky s ID: f7eike4 (Agentura pro zdravotnický výzkum ČR, Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10). Každá žádost musí být předložena v samostatné datové zprávě s označením předmětu „AZV – NU23-XX-00XXX“ /příp. „AZV – NU23J-XX-00XXX“ (místo „X“ budou doplněna příslušná čísla návrhu projektu vygenerovaná aplikací). Přílohy se v průběhu soutěžní lhůty doručují prostřednictvím datové zprávy opatřené kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo doložkou autorizované konverze do datové schránky s ID: f7eike4, nebo v listinné formě poštou nebo osobně do podatelny na adresu Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10 v obálce označené textem „NEOTVÍRAT – VES 2023“.

Žádosti doručené po termínu (viz výše) nebudou do vyhlášené veřejné soutěže přijaty.

Kontakt

 • dotazy k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány na emailové adrese Agentury pro zdravotnický výzkum ČR @email,
 • technickou podporu aplikace ISVP zajišťuje ÚZIS ČR: @email, tel. číslo +420 222 269 999,
 • na poskytovatele účelové podpory MZMinisterstvo zdravotnictví, odbor vědy a lékařských povolání, Palackého náměstí č. 4, 128 01 Praha 2, tel.: 224 972 318, e-mail: @email.

Žádost a další potřebné informace:

 • Formuláře žádosti jsou dostupné výhradně v internetové on-line aplikaci ISVP http://eregpublic.ksrzis.cz.
 • Pokud ještě v aplikaci ISVP nemáte zřízený účet, obraťte se prosím na Kristýnu Beldovou, která vám ho zřídí. Sami si ho zřídit nemůžete.
 • Kompletní přihláška včetně potřebných příloh bude odevzdávána v PDF formátu přes datovou schránku. Konvertování přihlášky do finálního PDF souboru provádí grantové oddělení (Kristýna Beldová). Vzhledem k možným komplikacím s datovou schránkou nenechávejte nic na poslední chvíli!
 • V případě potřeby povolení či ohlášení SÚKL je potřeba doložit stanovisko SÚKL, zda se jedná či nejedná o klinické hodnocení. Zadavatel klinického hodnocení musí být vždy uchazeč.
 • V případě, že se v projektu počítá s experimentální prací se zvířaty, navrhovatel musí přiložit oprávnění k používání pokusných zvířat.
 • V případě prací s GMO v projektu je třeba doložit oprávnění k tomuto nakládání s GMO.
 • Každá přihláška musí být zkontrolována grantovým a personálním oddělením:
 • grantové odd. – Kristýna Beldová, l. 224 435 839, kristyna.beldova@lfmotol.cuni.cz
 • mzdové odd. – Ing. Olga Folková, @email
Vytvořeno: 16. 5. 2022 / Upraveno: 11. 1. 2023 / Odpovědná osoba: Kristýna Beldová